Browsing by Project

Showing results 72 to 171 of 1089 < previous   next >
Title
Bactrocera Oleae Larva Mikrobiyomunun Moleküler Karakterizasyonu
Baklagiller ve Bitkisel Kaynaklı Tarımsal Atıklar ve Yan Ürünlerinden Yüksek Kalitede Fonksiyonel Proteinler Üretilmesi
Bakteri ve Mantar Mikrobiyotalarının Etkileşimlerinin Drosophila Modelinde İncelenmesi
Bakteride Hem Proteinlerinin Üretiminin Optimizasyonu
Bakteriler ile Metalik Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi
Bakteriyel Biofilm Oluşumu ve İnaktivasyonunu Etkileyen Çevresel Faktörler
Bakır Mineralinin Anemi Durumundaki Dengeleyici ve Düzeltici Etkisinin Moleküler ve Genetik Düzeyde İnsan Enterosit Hücre Modelinde Araştırılması
Bakır Temelli Organik Ağ Yapılarında (Cu-TPA) CO2 Gazının Difüzyonunun Ölçülmesi
Bakır Terefitalat (Cu-TPA) Metal Organik Ağ Yapısının Sentezi ve Karakterizasyonu
Baldaki Sahteciliğin ve Tağşişin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analizine Dayalı Basit ve Hızlı Moleküler Spektroskopik Metotların Geliştirilmesi
Baraj Haznelerinde ve Göllerde Siyanobakteri Büyümesinin Kontrolü için Yapay Karışım Metotlarının Geliştirilmesi
Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel Ve Nümerik Metodlar İle Araştırılması--Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması
Basınç-Duyarlı İnorganik Kolloidal Filmlerin Eldesi
Batı Anadolu’da Türk Dönemi Tarihi Yapılarda Kullanılmış Olan Harç ve Sıva Özelliklerinin Araştırılması
Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometresi Ile Çalışılması
Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Bazı Domates Hatlarının Tuza Toleranslarının Araştırılması, Antioksidant Düzeylerindeki Değişimlerin Belirlenmesi ve Moleküler Genetik Haritalanması
Bazı Kültür ve Yabani Domates, Biber ve Patlıcan Türlerinde Antioksidant Özelliği Olan Karakter İçin Mevcut Genetik Varyasyonun Tayin Edilmesi ve Bu Karakterleri Kontrol Eden Genlerin Moleküller Haritalanması
Bazı Yeşil Yapraklı Bitkilerin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Anjiyogenik Özelliklerinin İncelenmesi
Being Non-Humans Commoners in Anthropocentric Planning Policies
Beslenme Yetersizliğine Çözüm Amaçlı Fonksiyonel Gıda Geliştirme
Beta maritima Bitkisinde Tuz Toleransında Rol Oynadığı Düşünülen Üç Genin Karakterizasyonu
Beta Maritima Bitkisinde Tuz Toleransında Rol Oynadığı Düşünülen Üç Genin Karakterizasyonu
Beton Için Yeni Bir Statik Ve Dinamik Mekanik Karakterizasyon Metodolojisi Geliştirilmesi
Beyin Vasküler Endotel Hücrelerinin Düşük Oksijen ve Glikozsuz Ortamdaki Nöropatolojisinin İncelenmesi
Biberde Kapsaisin Sentaz Geni Için CRISPR/Cas9 Sistemi ile Genom Düzenlenmesi
Biberde Kapsaisin Sentaz Geni için CRISPR/Cas9 Sistemi ile Genom Düzenlenmesi
Biçimsel Seçimli Katalizörlerin C-C Kenetlenme ve Katılma Tepkimelerinde uygulamaları
Bifonksiyonel Katalizör ile Selilozun Sorbitole Seçici Katalitik Hidrotermal Elektrolizi
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi ve Sanal Fizik Labaratuvar uygulamaları
Binaların Strüktürel Sistemleri için Yapay Sinir Ağları ile Maliyet Tahmin Modeli Geliştirilmesi (Doktora Tezi Araştırma Projesi)
Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı
Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı
Bitki Biyolojisi İçin Yonga Üzeri Laboratuvar
Bitki Kökenli Fenolik Maddelerin Bağırsak Bariyer Fonksiyonuna Etkisinin Araştırılması
Bitkisel Gıdaların FTIR Yöntemiyle Karşılaştırılması
Bitkisel Materyallerde Bulunan Antioksidant Proteinlerin Karakterizasyonu ve Modifiye Edilmeleri
Biyo Bozunur Polilaktid Bazlı Polimerlerin Sentezi ve Karekterizasyonu
Biyoaktif Maddelerin Kontrollu Salımı İçin Kompozit Veya Karışımlardan Oluşan Aktif Yenilebilir Gıda Ambalaj Malzemeleri Geliştirilmesi
Biyoanalitik Uygulamalar İçin Yeni SPME Fiber Kaplamalarının Geliştirilmesi
Biyobenzetim Tabanlı Enerji Yutucu Zırh Sisteminin Tasarımı Ve Optimizasyonu
Biyodizel Karışımlarının Kalite Tayini İçin Yeni ve Hızlı Kemometrik ve Spektroskopik Çok Değişkenli Kalibrasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi
Biyofilik Tasarım Yaklaşımı Kapsamında Kentsel Yeşil Alan Kullanıcı Deneyiminin İnsan Doğa İlişkisine Etkisinin Anlaşılması: Karşıyaka Örneği
Biyolojik Aktiviteye Sahip Bazı Bileşiklerin Sentezinde Bakır Katalizli Yöntemlerin Geliştirilmesi
Biyolojik Nano Silika Takviyeli Polimerik Kompozitler
Biyolojik Öneme Sahip Reaktif Oksijen Türlerine Duyarlı Kemosensörlerin Geliştirilmesi
Biyolojik Sistemler Üzerine Protein Adsorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi
Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonların Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri
Biyomalzeme Yüzeyinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve Bağlanma Mekanizmalarının Araştırılması
Biyomedikal Uygulamalar İçin Poli (Etilen Glikol) Metakrilat Polimerleri ile Peptid Konjugatlarının Hazırlanması
Biyopolimer ve Biyoseramik Kompozitlerinin Hazırlanışı ve Karakterizasyonu
Biyoteknolojideki Biyokimyasal Olayların Sürekli Olarak İzlenebilmesi için Yakın Infrared Spektroskopisinin Kompleks Sistemlere Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Biyouyumluluk ve Transport Özellikleri İyileştirilmiş Polisülfon Bazlı Hemodiyaliz Membranlarının Hazırlanması ve Karakterize Edilmesi
BODIPY Bileşiklerinin Sentezi ve Sensör Uygulamaları
Bor Toksisitesine Tolerans Gösteren Arpa Çeşidindeki Genlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu
Border Hastalığı Virüsünün Sahadan Toplanan 10 Örnekte RT-LAMP PCR Kiti ile Tespiti
Boya Gideriminde Kullanılmak Üzere Zn-MOF Fotokatalizörün Sentezi ve Zeolit Üzerine İmmobilizasyonu
Boya Hassaslaştırmalı Güneş Pilleri İçin Galyum Safsızlaştırmalı Çinko Oksit Optik Geçirgen İletken Elektrotların Polimerik Alttaşlar Üzerinde Radyo-Frekans Magnetron Saçırtma Tekniği İle Üretimi Ve Karakterizasyonu
BS/MoS2 Heteroyapısının Titreşimsel ve Optik Özellikleri Aracılığıyla Karakterizasyonu
Bütün ve Parça Tavuk Karkaslarında Camplyobacter Jejuni Varlığının Kitli Nükleik Asit (LNA) Molekülleri Kullanılarak Saptanması
Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Kara Madde Parçacığının Aranması
Cam/Epoksi Kompozit Levhaların Yorulma Ömrülerinin Tahminleri ve Mikro Yapı Optimizasyonları İçin Yeni Algoritmalar Geliştirmek
Canlı Hücrelerde Duyarga (Reseptör) Etkileşmelerinin Moleküler Nanoskopla İncelenmesi
CeO2 Nanoparçacıklarının Hidrotermal Metotla Sentezi
Cephe Tasarımının Yapay Zekâ Yöntemleri Kullanılarak Optimize Edilmesi
Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)
Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)
Characterization of MicroRNA Networks Controlling Tumor Immunity, and Identification of New Targets and Biomarkers in Cancer Immunotherapy
Classification of Olive Oils and Detection of Adulteration” (029134) (CODA)
Coanda ve Tirol Tipi Su Alma Yapılarının Sediment Tutma Performanslarının Araştırılması ve Menderes Akarsu Sistemiyle Birlikte Tasarlanması
CoCrMo Alaşımı Üzerindeki Azot İmplante Edilmiş Yüzeylerin Manyetik Kuvvet Mikroskopi Yöntemiyle Görüntülenmesi
Connexin 32’nin Farklı Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin Araştırılması
Connexin26 Mutasyonlarının Neden Olduğu Kid Sendromunda Gözlenen Epidermal Fenotiplerin Oluşmasında Nf-Kb Yolağının Rolünün Araştırılması
Connexin32’nin MCF7 ve Hs578T Meme Kanseri Hücrelerinin Epitel-Mezenkimal Geçiş (EMG) Belirteçlerine ve İnvazyonuna Etkisinin Araştırılması
CRISPR-Cas9 Sistemi ile Pamukta Gossipol Biyosentezi için Genom Düzenlemesi
Cs-perovskite Malzemeler: Sentez, Katkılama ve Stabilite Analizleri
Çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin Detaylandırılması
Çekirdek Büyümesi (Seed Growth) Metodu ile Boyut Dağılımı Kontrol Edilebilen Silika Nanotanelerin Sentezlenmesi
Çeşitli Çevre Koşullarının Buğday Tohumu Çimlenmesine ve Buğday Filizlerinin Biyoaktif Bileşiklerine Etkisinin Araştırılması
Çeşitli Yüzey Aktif Maddelerin Doğal Polisakkaritlerden Mikrokapsül Oluşturma Üzerine Etkisi
Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Çevre Örneklerinde Nadir Toprak Elementlerinin Ön-deriştirlmesi ve Atomik Spektrometri ile Tayini
Çevresel DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması ve Endüstriyel Öneme Sahip Enzim Kodlama Yönünden Taranması
Çevresel Etkilere Bağlı Olarak Oluşan Yeni Proteinlerin Bitki Türlerinden İzolasyonu ve Kütle Spektrometresi ile Sekanslarının Bulunması
Çift Cidarlı Cephelerin Akış Ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak İncelenmesi Ve Sundukları Mimari Olanakların Nitel Sorgulanması
Çocuklarin Gelişimi ve Bakımına Yönelik Yaşam Çevrelerinin İyileştirilmesi: İzmir'de Çocukların Açık Alan Erişilebilirliği ve Kullanımları
Çocukların Açık Alan Deneyimlerini Tespite Yönelik Araştırma Metotlarının Değerlendirilmesi: Çorum’da 8-10 Yaş Grubu Örneği.
Çocukların Farklı Mahalllelerdeki Okullara Aktif Gidiş-Gelişi: Sokakların Çocuk Dostu Çevreler Olarak Tasarımı
Çok Fonksiyonlu 5 Serbestlik Dereceli Telerobot Tasarımı
Çok Fonksiyonlu Yenilebilir Film ve Jel Dolgu Materyalleri Kullanılarak Değer Katılmış Minimal İşlem Görmüş Meyve ve Sebze Ürünleri Geliştirilmesi
Çok Katlı Konut Yapılarının Enerji Performansları Ile Tasarım Verimlilik Göstergeleri Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi
Çok Spektrumlu Terahertz Plazmonik Metamalzeme Detektörler
Çok-Fonksiyonlu Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi
Çok-Girişli Çok Çıkışlı Kontrol Modüllerinin Geliştirilmesi
Çoklu Alüminyum Kapalı Hücreli Köpük Dolu Alüminyum ve Polimerik Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışlarının Belirlenmesi
Çökeltme Yöntemiyle İtriya İlave Edilen Alümina Tozlarının Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesi
Çözelti Tabanlı İstif Organik Işık Yayan Diyotların Emisyon Özellikleri
Çözeltide Silika Çökeltme Yöntemiyle Su İçinde Yağ (o/w) Emülasyonlarının Stabilizasyonu: Pickering Emülsiyonları