Browsing by Project

Showing results 134 to 233 of 1094 < previous   next >
Title
Cam/Epoksi Kompozit Levhaların Yorulma Ömrülerinin Tahminleri ve Mikro Yapı Optimizasyonları İçin Yeni Algoritmalar Geliştirmek
Canlı Hücrelerde Duyarga (Reseptör) Etkileşmelerinin Moleküler Nanoskopla İncelenmesi
CeO2 Nanoparçacıklarının Hidrotermal Metotla Sentezi
Cephe Tasarımının Yapay Zekâ Yöntemleri Kullanılarak Optimize Edilmesi
Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)
Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)
Characterization of MicroRNA Networks Controlling Tumor Immunity, and Identification of New Targets and Biomarkers in Cancer Immunotherapy
Classification of Olive Oils and Detection of Adulteration” (029134) (CODA)
Coanda ve Tirol Tipi Su Alma Yapılarının Sediment Tutma Performanslarının Araştırılması ve Menderes Akarsu Sistemiyle Birlikte Tasarlanması
CoCrMo Alaşımı Üzerindeki Azot İmplante Edilmiş Yüzeylerin Manyetik Kuvvet Mikroskopi Yöntemiyle Görüntülenmesi
Connexin 32’nin Farklı Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin Araştırılması
Connexin26 Mutasyonlarının Neden Olduğu Kid Sendromunda Gözlenen Epidermal Fenotiplerin Oluşmasında Nf-Kb Yolağının Rolünün Araştırılması
Connexin32’nin MCF7 ve Hs578T Meme Kanseri Hücrelerinin Epitel-Mezenkimal Geçiş (EMG) Belirteçlerine ve İnvazyonuna Etkisinin Araştırılması
CRISPR-Cas9 Sistemi ile Pamukta Gossipol Biyosentezi için Genom Düzenlemesi
Cs-perovskite Malzemeler: Sentez, Katkılama ve Stabilite Analizleri
Çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin Detaylandırılması
Çekirdek Büyümesi (Seed Growth) Metodu ile Boyut Dağılımı Kontrol Edilebilen Silika Nanotanelerin Sentezlenmesi
Çeşitli Çevre Koşullarının Buğday Tohumu Çimlenmesine ve Buğday Filizlerinin Biyoaktif Bileşiklerine Etkisinin Araştırılması
Çeşitli Yüzey Aktif Maddelerin Doğal Polisakkaritlerden Mikrokapsül Oluşturma Üzerine Etkisi
Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Çevre Örneklerinde Nadir Toprak Elementlerinin Ön-deriştirlmesi ve Atomik Spektrometri ile Tayini
Çevresel DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması ve Endüstriyel Öneme Sahip Enzim Kodlama Yönünden Taranması
Çevresel Etkilere Bağlı Olarak Oluşan Yeni Proteinlerin Bitki Türlerinden İzolasyonu ve Kütle Spektrometresi ile Sekanslarının Bulunması
Çift Cidarlı Cephelerin Akış Ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak İncelenmesi Ve Sundukları Mimari Olanakların Nitel Sorgulanması
Çocuklarin Gelişimi ve Bakımına Yönelik Yaşam Çevrelerinin İyileştirilmesi: İzmir'de Çocukların Açık Alan Erişilebilirliği ve Kullanımları
Çocukların Açık Alan Deneyimlerini Tespite Yönelik Araştırma Metotlarının Değerlendirilmesi: Çorum’da 8-10 Yaş Grubu Örneği.
Çocukların Farklı Mahalllelerdeki Okullara Aktif Gidiş-Gelişi: Sokakların Çocuk Dostu Çevreler Olarak Tasarımı
Çok Fonksiyonlu 5 Serbestlik Dereceli Telerobot Tasarımı
Çok Fonksiyonlu Yenilebilir Film ve Jel Dolgu Materyalleri Kullanılarak Değer Katılmış Minimal İşlem Görmüş Meyve ve Sebze Ürünleri Geliştirilmesi
Çok Katlı Konut Yapılarının Enerji Performansları Ile Tasarım Verimlilik Göstergeleri Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi
Çok Spektrumlu Terahertz Plazmonik Metamalzeme Detektörler
Çok-Fonksiyonlu Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi
Çok-Girişli Çok Çıkışlı Kontrol Modüllerinin Geliştirilmesi
Çoklu Alüminyum Kapalı Hücreli Köpük Dolu Alüminyum ve Polimerik Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışlarının Belirlenmesi
Çökeltme Yöntemiyle İtriya İlave Edilen Alümina Tozlarının Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesi
Çözelti Tabanlı İstif Organik Işık Yayan Diyotların Emisyon Özellikleri
Çözeltide Silika Çökeltme Yöntemiyle Su İçinde Yağ (o/w) Emülasyonlarının Stabilizasyonu: Pickering Emülsiyonları
Çözeltiden İşlenebilir Üçlü ve Dörtlü Alaşım Kuantum Noktalardan Yeşil Işık Elektrolüminesansı
Darbe Altında Işıma Yapan Polimerik Filmler ve Lif Demetlerinin Üretilmesi ve Uygulamaları
Data Sürümlü, Takviyeli Öğrenmeli Otonom Ünite Tasarımı.
Database covering the prayer movements which were not available previously
Değişik Böcek Türlerine Dayanıklılık Sağlayan Cry1Ab ve Cry1Ac Genlerinin Domates Bitkisine Aktarılması
Değişik Karboksilli Asitlerin Alkollerle Esterleşme Proseslerinin Yerinde Çevirim içi (on-line) Yakın Infrared Spektroskopisi ve çok Değişkenli veri Analiz Yöntemleri Kullanılarak Gözlemlenmesi
Değişken Sönümleme Katsayılı Amortisörlerin Deprem Simülasyonu ile Üç Katlı bir Yapıya Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Demir Nanotellerin Yüzeylerinin Üzerindeki Oksitlemenin Mekaniksel Özelliklerine Rolleri
Deniz Pancarı Bitkisinde Mangan Toleransında Rol Oynayan Genlerin Tanımlanması
Depolama Süresi Sonunda Türk Zeytinyağlarının Kimyasal Parametrelerindeki Değişimlerin Belirlenmesi
Deprem Simülatörü
Development of a Highthrouput Assay for Testing P450 Enzymes That Can Utilize H2O2 Efficiently
Development of Different Solid Acid Catalysts for Alcoholysis of Epoxidized Soybean Oil Methyl Ester and Epoxidized Soybean Oil
Development of High Stability Antioxidant and Antimicrobial Emulsions Based on Fig Pectin İncir Pektini Kullanılarak Yüksek Stabiliteye Sahip Antioksidant ve Antimikrobiyel Emülsiyonlar Oluşturulması
Development of Imaging System for Early Diagnosis of Vascular Diseases
Development of the next generation bioreactor system
Dinamik Ortamlarda Probabilistik Yer Belirleme ve Rota Tayini
Diş Hekimliği Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Yeşil Yöntem ile Biyoaktivitesi Arttırılmış Nano-Yapılı Biyomalzeme Sentezi
Dişli Gruplarında Açısal Pozisyon Belirsizliğinin Ölçülmesi
Dişli Gruplarında Açısal Pozisyon Belirsizliğinin Ölçülmesi
Dişli İmalat Süreçlerinde Kusurların Takibi ve Karakterizasyonu
Doğal Antimikrobiyal Maddelerin Eklendiği Biyopolimerlerin Karakterizasyonu
Doğal Sularda Element Türleme Çalışmaları için tutucu yüzey Araştırılması
Doğal ve Asit (HCL) ile Modifiye Edilmiş Zeolitlerin Gaz Saflaştırma ve Ayırma Amacıyla Kullanımı
Doğal ve Doğal Olarak Modifiye Edilmiş Lisozimin Yeni Gıda Uygulamaları ve Fonksiyonlarının Araştırılması
Doğal Zeolit Tüfünde CO2, N2, O2 ve CH4 Adsorpsiyonu
Doğal Zeolitlerin Asit, Baz ve Nötr Ortamlardaki Davranışlarının İncelenmesi
Doğrusal Olmayan Elastik Mikro-Yapıların Topoloji Optimizasyonu Için Düşük Hesaplama Maliyetli Bir Yaklaşım Geliştirilmesi
Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Yarı-Doğru Üzerinde Doğrusal Olmayan Neumann Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi
Doku Mühendisliği İçin Yonga-Üzeri-Laboratuvar
Dolgu Barajdaki Filtre Kumunun Performansının Statik ve Dinamik Durumlarda Araştırılması
Dolgu Barajdaki Filtre Kumunun Performansının Statik ve Dinamik Durumlarda Araştırılması
Domates (Lycopersicon Esculentum Mill.) Bitkisinde Hıyar Mozaik Virüsüne (CMV) Karşı Dayanıklılığı Sağlayan Genlerin Moleküler Haritalanması ve Islahı
Domates (Solanum lycopersicum L.)'te Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Domates (Solanum lycopersicum L.)'te Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Döküm Yöntemi ile Üretilen Grafen Nanolevha Takviyeli Alüminyum Matrisli Nanokompozitlerin Kuru Aşınma Performanslarının İncelenmesi
Döndürmeli Kaplama Yöntemiyle Hazırlanan La1-xSrxCo1-yFeyO3-d (LSCF) / La1-xSrxCo1-yFeyO3-d (LSCF) -Ce0.9Gd0.1O3 (GDC) İnce Elektrot Filmlerinin Simetrik Katı Oksit Yakıt Hücresindeki Performansının Araştırılması
Dönme ve Öteleme Aktiviteleri İçin Alt Vücut Dinamikleri: Bisiklete Binme ve Merdiven Çıkma
Dördüncü Mertebeden Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Sınırı Olan Bölgelerde Homojen Olmayan Sınır Koşulları Altında Analizi Ve Kontrol Teorisi
Drosophila melanogaster Mantar Mikrobiyotası'na Etki Eden Genetik Faktörlerin ve Mantar Mikrobiyotasının Metabolizmaya Olan Etklerinin Yeni Nesil Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi
Drosophilada Embriyo Gelişimi Sırasında Translasyon Düzenlenmesinde Rol Oynayan Mikro RHA'ların Kolanlanması ve Karakterizasyonu
Duvar Resimlerinin Korunmasında Biyobozunur Polimer Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Duvara Entegre Faz Değişim Malzemeli Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı; Havalandırma Ve Isıl Performansının Deneysel Ve Sayısal Değerlendirilmesi
Dünya Ispanak Genetik Kolleksiyonlarının Moleküler Markörlerle Karakterizasyonu
Düşeyde Tabakalaşmış Baraj Göllerinde Türbülansın İncelenmesi Ve Su Kalitesini Arttırıcı Yöntemlerde Türbülansın Etkisinin Araştırılması
Düşük Maliyetli ve Taşınabililr Partikül Madde (PM) Sensörlerinin Performans Kalibrasyonu
Düşük Reynolds Sayılı Akışlarda Esnek Kabuk Yapı - Akış Etkileşiminin Sayısal Benzetimi
Düzensiz Grafen Kuantum Noktaların Elektronik, Manyetik, Optik ve Taşınım Özellikleri
Dışarıdan Tetiklenen Fiziksel Egzersiz Modellerinin Erişkin Kök Hücrelerdeki Kemik Yönelimlerine Etkisi
E. Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının Araştırılması
ECMO Kan Pompası Tasarım Çalışmaları
Eğitimde Yeni Teknolojiler Kullanılarak Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Dersi için Etkileşimli Ders Kitabı Tasarımı
Ekmek, Glukoz-Glisin ve Glukoz-Arjinin Model Sistemlerinden Elde Edilen Melanoidinlerin Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Eksozom Tayini için Plazmonik Temelli Sensör Platformu Geliştirilmesi
Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumununun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir in vitro Modelin Geliştirilmesi
Elektirikli Araç Batarya Hücrelerinin Mikrokanallı Isı Değiştiricileri ile Isıl Yönetimi
Elektriksel Tavlanan ZnO:Al İnce Filmlerin Özellikleri
Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi
Elektroeğirme Lifleri Kullanarak Makromoleküllerin Sulu Sistemlerden Ayrılması
Elektrokatalitik Hidrojenasyon Yöntemi ile Enerji Depolama ve Kimyasal Üretimi
Elektrokromik Uygulamalar için ZTO/Ag/ZTO Çoklu Katmanlı İnce Film Elektrotlar
Elektrospinning Yöntemiyle Üretilen Antimikrobiyal Madde İçeren Biyobozunur Filmlerin Gıda Ambalajlama Uygulamalarında Kullanımı