Browsing by Project

Showing results 661 to 760 of 1094 < previous   next >
Title
Meme Kanseri Özelinde Etkin İlaç Taşıma ve Çoklu İlaç Direncini Yenecek Yöntem Geliştirme
Meme Kanseri Özelinde Etkin İlaç Taşıma ve Çoklu İlaç Direncini Yenecek Yöntem Geliştirme
Meme Kanserinin Tedavisine Yönelik Çok Fonksiyonlu, Hedeflenmiş, Özgün Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi, In Vitro Ve In Vivo Etkinliklerinin Incelenmesi
Meme Tümörlerinde Notch, CYR61 ve SEMA6D Ekspresyonlarının İncelenmesi
Memeli Neu4 Sialidaz Geninin İfadesini Kontrol Eden 5 Bölgenin Moleküler Analizi
Mercimek Proteini-Demir Komplekslerinin Demir Eksikliği Anemisi Üzerindeki Fonksiyonel ve Fizyolojik Etkilerinin İnsan İnce Bağırsak Hücre Kültür Modelinde İncelenmesi
Mermer Anıt Yüzeylerinin Polimer Nanokompozit Filmler Ile Korunması
Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Arttırılmış Gerçeklik Kullanılarak Öğretilmesi
Metal Oksit Yüzeylerinin Çözeltilerdeki Yük Dağılımının Atomik Kuvvet Mikroskobu Ile Belirlenmesi
Metal Organik Ağ Yapılarının(Mof) Sentezlenmesi Ve Metan Reformer Çıkış Gazının Saflaştırılması Için Kullanılması
Metal Organik Kafes Ağ Yapılarının (MOFs) Karakterizasyonu ve Özellikleri
Metalik Tuzların Şablon Olarak Kullanılmasıyla Kitosan Bazlı Biyoköpüklerin Tasarımı
Metanın Alevsiz Katalitik Yanması
Metastazın Erken Tanısında Yeni Bir Yonga-Üstü-Laboratuvar (Lab-On-AChip, Loc) Cihazı
Metil Oleat’ın H2O2 ile Epoksillenmesi İçin Etkin ve Seçici Heterojen Katalizörlerin Geliştirilmesi
Metro İstasyonları ve Çevrelerine Dair Kullanıcı Algıları: İzmir Örneği
Mevcut Mahalle Parklarının "İhtiyaca Dayalı Hakçalık" Açısından Değerlendirilmesi: İzmir'deki Mahalle Parklarını Kimler Neden Kullanıyor ve Kullan(a)mıyor?
Mevlana Değişim Programı
Mevye Sularında Tağşişin Spektroskopik Yöntemler ile Belirlenmesi
Mezaforlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu
Mezaporlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin Ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu
Mid-IR Spektroskopinin Mikroorganizma Karakterizasyonu ve Mikrobiyal Stres Durumlarının İzlenmesi Uygulamaları
Midyeden İnsan Rotavirüsü RNA Extraksiyon Metodlarının Karşılaştırılması
Mikro Dişlilerde Takım ve Diş Profilinin Bilgisayar Ortamında Kontrolü
Mikro Dişlilerin Metal, Cam ve Seramik Küreciklerle Kumlanmasıyla Çapak ve Yüzey İşlemleri
Mikro/Nano Ölçek Kanal İçi Yüzey Elektrik Yük Yoğunluklarının Kanal Yüksekliği ve Uzunluğuna Bağlı Değişiminin Modellenmesi
Mikro/Nano-Ölçek Sıvı Konveksiyon Akışlarının Teorik İncelenmesi
Mikroakışkan Çiplerin Online Analizi için Mikroşekillenmiş Si ATR-IR Geliştirilmesi
Mikroakışkan Yonga Içinde Kanser Mikroembolilerinin Imge Işleme Algoritmaları Ile Saptanıp Ayrıştırılması
Mikroakışkan Yonga İçinde Mikrofiltre Yapıları Kullanılarak Farklı Kanser Hücrelerinin Morfolojik Karakterizasyonu
Mikroalg Suşlarının Çökmeye Dayalı Hasatlamaya Uygunluğunu Kontrol Eden Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Mikrobiyal Tuzsuzlaştırma Hücresi-Donnan Diyaliz Sisteminde Bor Giderim Veriminin İncelenmesi
Mikroelektronik Cihaz Uygulamaları için “Sol-Gel” Tekniği ile Oksit ve Yarı İletken İnce Film Üretimi, ve Karakterizasyonu
Mikrofluidics (Mikroakışkan) Mikroşekillenmiş Mikroşekillenmiş Atr-Ir Tekniği ile Yapay Fotosentez ve Si Foto-Katot Çalışmaları
Mikroplastiklerin Yarı Uçucu Bileşikleri Adsorplama Kapasitesinin Belirlenmesi
MikroRNAlar Tarafından Gen Ekspresyonunun Kontrolü
Mikrorna’larda Görülen Nükleotit Değişikliklerin Apoptoza Etkisinin Belirlenmesi
Mikroservis Tabanlı Mimariler için Büyüklük Ölçüm Yöntemi ve Ölçüm Otomasyon Aracı
Mikroservis Tabanlı Mimariler için Büyüklük Ölçüm Yöntemi ve Ölçüm Otomasyon Aracı
Mikroşekillenmiş Atr-Ir Orta Kızılaltı Spektroskopi Tekniği Ile Kan Ölçüm Cihazı Üretilmesi
Mimari Tasarım Ekiplerinde Hesaplamalı Pratiklerin Dağıtılmış Uzmanlığı
Minimal İnvaziv Transnazal Beyin Ameliyatı Uygulaması İçin 2R1T Paralel Mekanizma Dengelenmesi
Mobilya Sektöründe Tasarım İnovasyonu: İnovasyon Stratejileri Bağlamında Türkiye ve İsveç Kıyaslaması
Modal Deney Yöntemi İle Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Çerçeve-Bölme Duvar Etkileşiminin İncelenmesi
Modüllerin Düzlük Bölgeleri
Molecular Level Investigation of Nano-Scale Gas Flows
Molecular Level Investigation of Nano-Scale Gas Flows
Moleküler Dinamik Simülasyonlar ile İnce Bağırsak Karma Misellerinin Farklı Koşullardaki Yapısal ve Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi
Moleküler Fononik: Moleküler Eklemlerde Fonon İletiminin Kontrol Yöntemlerinin Kuantum Mekaniksel Olarak Araştırılması
Moleküler Haberleşme Ağı Geliştirilmesi
Moleküler Haberleşmede Moleküler Bilginin Tespiti Ve Tahmini
Moleküler Haberleşmede Sinyalin Yeniden Oluşturulması
Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri Çevrilmesi
Monogliseritlerin Sentezi için Mezogözenekli Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi
Mor Reyhan Antosiyaninlerinin Ultrason Destekli Ekstraksiyon ile Özütlenmesi İşleminin Optimizasyonu
Morötesi Tayf Bölgesinde Fotoalgılama Uygulamaları İçin Alüminyum Katkılı Çinko Oksit İnce Filmlerin Büyütülmesi ve Karakterizasyonu
Multi-Organ on a Chip Platform for Cancer Drug Screening
Mutant TtHNOK Proteininin Biyokatalizör Olarak Potansiyelinin İncelenmesi
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Kullanarak Yüksek Verimli, Düşük Maliyetli ve Dayanıklı Çoklu Metal Oksit (Foto)Elektrokatalizör Geliştirilmesi
Mıknatıssal Saçtırma Tekniğiyle Büyütülen Altlık Üstte Dizilimde Sb2Se3 İnce Film Güneş Hücreleri Ve Karakteristikleri
Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi ile Tungsten Katkılı VO2 İnce Film Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu
Mısır Da Besinsel Açıdan Önemli Karakterler İçin Metabolik Analizler Ve Moleküler Islah
N-Butene İsomerizasyon Reaksiyonu için Zeolit Katalizörlerin Sentezlenmesi ve Test Edilmesi
Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kullanımlarının Araştırılması
Nano Pürüzlü Islanmaz, Aşınmaz ve Çizilmez Kaplamalar Elde Etmek Üzere Farklı Boy ve Özelliklerde Kompozit Dolgu Malzemeleri Sentezlenmesi
Nano ve Delikli Yapıda Baryum Karbonat Üretimi
Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma Ve Akış Kontrolü
Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma Ve Akış Kontrolü
'Nano' Kalsit (Caco3) Üretimi
Nano-Yapılandırılmış Grafenin Isıl Özellikleri
Nanoelektronik ve Nanokaplama Uygulamalarında Ultra-İnce Malzemeler
Nanohardness Investigation of Nitrogen Ion Implanted CoCrMo Orthopedic Alloy Using Atomic Force Microscopy (AFM)
Nanokompozit Malzemelerin Polimer Ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirlmesi ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Kitosan Mikroküreler İçeren Jelatin Doku İskelelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Doku İskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Doku İskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Nanometre Ölçeğinde Yapışma: Göğüs Kanseri Hücreleri ve Normal Epitel Hücreler
Nanometre Ölçeğindeki Protein Desenleri Üzerinde Işgalci-Ayak Oluşumu
Nanoplasmonik-Yapay Hücre Zarı Tabanlı Yeni Jenerasyon Tanı Platformları Üretimi
Nanotellerde ve Moleküler Yapılarda Spin Bağımlı İletkenlik ve Manyetik Özellikler
Nesne Takibi ve Tespiti için Üretici Olasılıksal Modelleme
Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Ateşli Hastalıkların Uzaktan Teşhis ve Takibini Sağlayan Bir Platform Geliştirilmesi
Neu1 Sialidaz Eksikliği Olan Hücre Hatlarında Kemik Gelişim Belirteçlerinin Araştırılması
New Apporaches For The Valorisation of URBAN Bulky Waste İnto High Added Value Recycled Products (URBANREC)
New Generation Implants for All
New Generation Implants for All
Nikel Nanoteller Üzerindeki Oksitlemenin Mekaniksel Deformasyonlara Etkisi
Noether Olmayan Halkalar Üzerinde Krull Schmidt Özellikleri
Non-Linear Optik Özellik Gösterme Potansiyeline Sahip Bimetallik Bileşiklerin Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu
Notch İnhibitörü RO-4929097’ye Karşı Dirençli MCF-7 Hücre Hattının Oluşturulması ve Analizleri
Notch İnhibitörü RO-4929097’ye Karşı Dirençli MCF-7 Hücre Hattının Oluşturulması ve Analizleri
Nufus Tespiti için Lınux Tabanlı Veri Toplama sistemi Geliştirilmesi
O-kumarik Asit Stresinde Listeria Monocytogenes’in Protein Analizi
Obezite Kontrolü İçin Akkermansia muciniphila’nın Gelişimini Destekleyici Probiyotiklerin Mukusa Bağlanma Yeteneklerinin Araştırılması
Obezite Kontrolü İçin Akkermansia muciniphila’nın Gelişimini Destekleyici Probiyotiklerin Mukusa Bağlanma Yeteneklerinin Araştırılması
Oda Sıcaklığında Tungsten Disülfür İçerisinde Tek-Foton Kaynaklarının Elde Edilmesi Ve Işıma Karakteristiklerinin Optimizasyonu
Odunsu Biyokütlenin Sakkarifikasyonunda Selüloz Etkinliğinin Artırılması
Ofislerde Mimari Aydınlatma Tasarımı Üzerine Kurulan Optimizasyon Modelinin Doğrulanması İçin Deneysel Bir Çalışma
Oksijenin Hemoglobine Bağlanma Enerjisinin Hesaplanması
Oksijenli Yakıt Katkısının n-Heptanın Yanmasında Bileşiklerin Konsantrasyonları Üzerine Etkilerinin Detaylı Kimyasal Kinetik Modellenmesi