Browsing by Project

Showing results 625 to 724 of 1094 < previous   next >
Title
Lipozomal Doksorubisin (DOX) Üretimi
Lityum İyon Pillerinde Katot Olarak Kullanılma Olasılığı Bulunan V2O5 İnce Filmlerinin Yüksek Vakumda Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi İle Üretilmesi
Lityum İyon Pillerinde LCO/LLZO Arayüzeyinin ZTO Bariyer Katmanla İyileştirilmesi için Detaylı XPS Analizi
Lizin ve Polietilenglikol Yapılı Gadolinyum Fonksiyonlandırılmış Yeni Nesil Paramanyetik Ajanların Sentezi, Karakterizasyonu ve Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Hücre Kültüründe Kullanılması
Lizozim ve Iota-Karagenandan Katmanlı Depozisyon Yöntemi ile Yenilebilir Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Yapısal Karakterizasyonu
Lizozomal Katepsin A Enziminin Vazoaktif Peptid Biyolojisindeki Rolü
Lizozomal Neu1 Sialidaz Enziminin Glikosifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Araştırılması
Lizozomal Neu1 Ve Neu4 Sialidazın Yağ Metabolizmasındaki Biyolojik Rolü: Lipidom Analizi
Lizozomal Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle Araştırılması
Lizozomal Neu4 Sialidazın Etkileşime Girdiği Proteinlerin Kütle Spektrofotometrisi MS/MS ile Belirlenmesi
Luteolinin Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi (Ph+ All) İçin Terapötik Potansiyelinin ve Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Rolünün Belirlenmesi
M6a RNA Modifikasyonlarının Invazif Lobüler Meme Kanseri Oluşumuna Etkisinin In Vitro Hücre Modelinde Araştırılması
Magnetic Behaviour of the Surface Layers of Nitrogen Implanted and Plasma Nitrided 316 Stainless Steel by Magnetic Force Microscopy (MFM)
Mahalle Parklarının Kullanımında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar: Karşıyaka (İzmir) Parkları Örneği
“Mahalle”de Sosyal Farklılıklar ve Mekansal Değişimler: Alsancak (İzmir) Örneklem Çalışması
Makas Mekanizmalarla Oluşturulmuş Biçim Değiştirebilen Üç Boyutlu Hareketli Strüktürlerin Tasarımı
Makina Sağlığında Durum İzlemenin Eşik Bazlı Basit Bir Mobil Uygulaması
Manyetik Levitasyon ile Adipoz Doku Biyofabrikasyonu
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile 3 Boyutlu Kanser Hücresi Kültürlenmesi Yoluyla Tümör Mimiği Üretilmesi
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile 3B Kardiyak Doku Modeli Oluşturulması
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Büyük Ölçekte Sferoid Üretimi ve Karakterizasyonu
Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Kemik Hücrelerinin Ağırlıksız Ortamda Kültürlenmesi
Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Kemik Hücrelerinin Ağırlıksız Ortamda Kültürlenmesi
Manyetik Levitasyonda Kanser ve Sağlıklı Hücrelerin Beraber Kültürlenmesi
Mayada Bor Dirençliliği Sağlayan Genlerin Bitki Homologlarının Fonksiyonel Analizi
MCF7 Meme Kanseri Hücrelerinde APTX Geninin Alt Moleküler Mekanizmalarına Etkisinin İncelenmesi
Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük ve Isıl Taşınımının Modellenmesi
Mekanik Etkiye Duyarlı SiO2/PDMS Kompozit Filmlerin Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Mekanik Titreşimlerin Meme Kanseri Hücrelerinin Davranışlarına Etkisi
Meme Epitel Hücrelerinin Hücre Döngüsü Regülasyonunda Notch-IRF6 İlişkisi
Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi
Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi
Meme Kanseri Hücre Hatlarında SEMA6D Lokalizasyonunun Belirlenmesi
Meme Kanseri Hücreleri ile Makrofaj Kaynaklı Epidermal Büyüme Etkeninin Etkileşme Mekanizmasının Lab-on-a-Chip Kullanılarak Araştırılması
Meme Kanseri Hücrelerinde Notch Yolağının SLPI İfadesi Üzerindeki Etkileri
Meme Kanseri Hücrelerinin Ardışık İntravazyon ve Ekstravazyonunu Tespit Eden Çip Üzeri Laboratuar
Meme Kanseri Özelinde Etkin İlaç Taşıma ve Çoklu İlaç Direncini Yenecek Yöntem Geliştirme
Meme Kanseri Özelinde Etkin İlaç Taşıma ve Çoklu İlaç Direncini Yenecek Yöntem Geliştirme
Meme Kanserinin Tedavisine Yönelik Çok Fonksiyonlu, Hedeflenmiş, Özgün Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi, In Vitro Ve In Vivo Etkinliklerinin Incelenmesi
Meme Tümörlerinde Notch, CYR61 ve SEMA6D Ekspresyonlarının İncelenmesi
Memeli Neu4 Sialidaz Geninin İfadesini Kontrol Eden 5 Bölgenin Moleküler Analizi
Mercimek Proteini-Demir Komplekslerinin Demir Eksikliği Anemisi Üzerindeki Fonksiyonel ve Fizyolojik Etkilerinin İnsan İnce Bağırsak Hücre Kültür Modelinde İncelenmesi
Mermer Anıt Yüzeylerinin Polimer Nanokompozit Filmler Ile Korunması
Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Arttırılmış Gerçeklik Kullanılarak Öğretilmesi
Metal Oksit Yüzeylerinin Çözeltilerdeki Yük Dağılımının Atomik Kuvvet Mikroskobu Ile Belirlenmesi
Metal Organik Ağ Yapılarının(Mof) Sentezlenmesi Ve Metan Reformer Çıkış Gazının Saflaştırılması Için Kullanılması
Metal Organik Kafes Ağ Yapılarının (MOFs) Karakterizasyonu ve Özellikleri
Metalik Tuzların Şablon Olarak Kullanılmasıyla Kitosan Bazlı Biyoköpüklerin Tasarımı
Metanın Alevsiz Katalitik Yanması
Metastazın Erken Tanısında Yeni Bir Yonga-Üstü-Laboratuvar (Lab-On-AChip, Loc) Cihazı
Metil Oleat’ın H2O2 ile Epoksillenmesi İçin Etkin ve Seçici Heterojen Katalizörlerin Geliştirilmesi
Metro İstasyonları ve Çevrelerine Dair Kullanıcı Algıları: İzmir Örneği
Mevcut Mahalle Parklarının "İhtiyaca Dayalı Hakçalık" Açısından Değerlendirilmesi: İzmir'deki Mahalle Parklarını Kimler Neden Kullanıyor ve Kullan(a)mıyor?
Mevlana Değişim Programı
Mevye Sularında Tağşişin Spektroskopik Yöntemler ile Belirlenmesi
Mezaforlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu
Mezaporlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin Ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu
Mid-IR Spektroskopinin Mikroorganizma Karakterizasyonu ve Mikrobiyal Stres Durumlarının İzlenmesi Uygulamaları
Midyeden İnsan Rotavirüsü RNA Extraksiyon Metodlarının Karşılaştırılması
Mikro Dişlilerde Takım ve Diş Profilinin Bilgisayar Ortamında Kontrolü
Mikro Dişlilerin Metal, Cam ve Seramik Küreciklerle Kumlanmasıyla Çapak ve Yüzey İşlemleri
Mikro/Nano Ölçek Kanal İçi Yüzey Elektrik Yük Yoğunluklarının Kanal Yüksekliği ve Uzunluğuna Bağlı Değişiminin Modellenmesi
Mikro/Nano-Ölçek Sıvı Konveksiyon Akışlarının Teorik İncelenmesi
Mikroakışkan Çiplerin Online Analizi için Mikroşekillenmiş Si ATR-IR Geliştirilmesi
Mikroakışkan Yonga Içinde Kanser Mikroembolilerinin Imge Işleme Algoritmaları Ile Saptanıp Ayrıştırılması
Mikroakışkan Yonga İçinde Mikrofiltre Yapıları Kullanılarak Farklı Kanser Hücrelerinin Morfolojik Karakterizasyonu
Mikroalg Suşlarının Çökmeye Dayalı Hasatlamaya Uygunluğunu Kontrol Eden Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Mikrobiyal Tuzsuzlaştırma Hücresi-Donnan Diyaliz Sisteminde Bor Giderim Veriminin İncelenmesi
Mikroelektronik Cihaz Uygulamaları için “Sol-Gel” Tekniği ile Oksit ve Yarı İletken İnce Film Üretimi, ve Karakterizasyonu
Mikrofluidics (Mikroakışkan) Mikroşekillenmiş Mikroşekillenmiş Atr-Ir Tekniği ile Yapay Fotosentez ve Si Foto-Katot Çalışmaları
Mikroplastiklerin Yarı Uçucu Bileşikleri Adsorplama Kapasitesinin Belirlenmesi
MikroRNAlar Tarafından Gen Ekspresyonunun Kontrolü
Mikrorna’larda Görülen Nükleotit Değişikliklerin Apoptoza Etkisinin Belirlenmesi
Mikroservis Tabanlı Mimariler için Büyüklük Ölçüm Yöntemi ve Ölçüm Otomasyon Aracı
Mikroşekillenmiş Atr-Ir Orta Kızılaltı Spektroskopi Tekniği Ile Kan Ölçüm Cihazı Üretilmesi
Mimari Tasarım Ekiplerinde Hesaplamalı Pratiklerin Dağıtılmış Uzmanlığı
Minimal İnvaziv Transnazal Beyin Ameliyatı Uygulaması İçin 2R1T Paralel Mekanizma Dengelenmesi
Mobilya Sektöründe Tasarım İnovasyonu: İnovasyon Stratejileri Bağlamında Türkiye ve İsveç Kıyaslaması
Modal Deney Yöntemi İle Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Çerçeve-Bölme Duvar Etkileşiminin İncelenmesi
Modüllerin Düzlük Bölgeleri
Molecular Level Investigation of Nano-Scale Gas Flows
Molecular Level Investigation of Nano-Scale Gas Flows
Moleküler Dinamik Simülasyonlar ile İnce Bağırsak Karma Misellerinin Farklı Koşullardaki Yapısal ve Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi
Moleküler Fononik: Moleküler Eklemlerde Fonon İletiminin Kontrol Yöntemlerinin Kuantum Mekaniksel Olarak Araştırılması
Moleküler Haberleşme Ağı Geliştirilmesi
Moleküler Haberleşmede Moleküler Bilginin Tespiti Ve Tahmini
Moleküler Haberleşmede Sinyalin Yeniden Oluşturulması
Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri Çevrilmesi
Monogliseritlerin Sentezi için Mezogözenekli Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi
Mor Reyhan Antosiyaninlerinin Ultrason Destekli Ekstraksiyon ile Özütlenmesi İşleminin Optimizasyonu
Morötesi Tayf Bölgesinde Fotoalgılama Uygulamaları İçin Alüminyum Katkılı Çinko Oksit İnce Filmlerin Büyütülmesi ve Karakterizasyonu
Multi-Organ on a Chip Platform for Cancer Drug Screening
Mutant TtHNOK Proteininin Biyokatalizör Olarak Potansiyelinin İncelenmesi
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Kullanarak Yüksek Verimli, Düşük Maliyetli ve Dayanıklı Çoklu Metal Oksit (Foto)Elektrokatalizör Geliştirilmesi
Mıknatıssal Saçtırma Tekniğiyle Büyütülen Altlık Üstte Dizilimde Sb2Se3 İnce Film Güneş Hücreleri Ve Karakteristikleri
Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi ile Tungsten Katkılı VO2 İnce Film Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu
Mısır Da Besinsel Açıdan Önemli Karakterler İçin Metabolik Analizler Ve Moleküler Islah
N-Butene İsomerizasyon Reaksiyonu için Zeolit Katalizörlerin Sentezlenmesi ve Test Edilmesi
Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kullanımlarının Araştırılması
Nano Pürüzlü Islanmaz, Aşınmaz ve Çizilmez Kaplamalar Elde Etmek Üzere Farklı Boy ve Özelliklerde Kompozit Dolgu Malzemeleri Sentezlenmesi