Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7315
Title: Yapay sindirim sıvısında doğal zeolitlerde meydana gelen morfolojik değişmeler
Other Titles: Morphological changes in natural zeolites in simulated digestion fluid
Authors: Demirbüker Kavak, Dilek
Özçelik, Serdar
Ülkü, Semra
Keywords: Doğal zeolitler
Yapay sindirim
Natural zeolites
Artificial digestion
Issue Date: 2009
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: Doğal zeolitler biyoaktif maddelerdir. Doğal zeolitlerin hayvanlarda biyokütle arttırıcı besi katkı maddesi, insanlarda ülser tedavisinde mide asitliğini tamponlayıcı, asitliği düşürücü ilaç gibi değişik kullanım alanları mevcuttur. Değişik sağlık alanlarında kullanımlarından dolayı, zeolitlerin yapısal stabilitesinin sindirim sırasında belirlenmesi; olası olumlu veya olumsuz etkileşimleri anlamak açısından önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen araştırmada, yapay sindirim sırasında zeolitte meydana gelebilecek olası morfolojik değişimlerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla zeolitin ABTS ile radikal sönümleme kapasitesi araştırılmış, yapay sindirim denemeleri gerçekleştirilerek de uygulama süreci sonrası yapıda olası değişimler ve adsorpsiyonlar taramalı elektron mikroskobu, FTIR, XRD analizleri ile incelenmiştir. 3g/100ml zeolitin ABTS radikalini %45 inhibe ettiği bulunmuştur. Taramalı elektron mikroskobu deneyleri sonucunda yapay sindirilmiş örneklerin yüzey morfolojisinde değişim gözlenmemiştir. Element analizleri yapısal kaybın olmadığını, Al ve Si elementlerinin ağırlıkça yüzdelerinin, kontrol örnekleriyle (Al:8.1; Si: 39) sindirilmiş örneklerde (Al:8.2; Si: 38.3) yaklaşık aynı olduğunu göstermiştir. Infrared spektrum (IR) ve X-ray ışını kırınımı analizleri sonuçları ise bu bulguları doğrulamıştır. Ayrıca taramalı elektron mikroskobu ve IR spektrum sonuçları yapay sindirim ortamındaki maddelerin, zeolit yüzeyinde adsorplanmadıklarıını göstermektedir. Sonuç olarak doğal zeolitler, yapay sindirim sırasında yapısal stabilitelerini kaybetmemektedirler.
Natural zeolites are bioactive materials. They have different applications; they are used as additives in animal feeds to support biomass production and used to treat stomach ulcers incisions in humans as they act as buffers to reduce stomach acidity. Based on different health applications, structural stability of zeolite during digestion is important to understand possible interactions, positive and negative side effects with the digestion. In this study, it was aimed to investigate possible morphological changes in natural zeolites during simulated digestion. Based on this aim, radical inhibition capacity of zeolite was investigated and possible adsorptive, morphological changes were analyzed by scanning electron micrographs (SEM), Infrared spectrum (IR) and X-ray diffraction (XRD) analysis. 45% inhibition for ABST radical was found with 3g/100ml zeolite. SEM analyses showed that there were no changes in surface morphology in digested samples. Elemental results indicated no structural loss where wt% of Al and Si element’s in control (Al:8.1; Si: 39) and digested samples (Al:8.2; Si: 38.3) were almost same. Results were also confirmed by IR and XRD analysis. Besides SEM and IR results indicated that there were no adsorption of digestive matter on zeolite surfaces. It was concluded that zeolites preserved their structural stability during simulated digestion.
Description: 2009 14th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2009; Balcova, Izmir; Turkey; 20 May 2009 through 22 May 2009
URI: http://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2009.5130333
https://hdl.handle.net/11147/7315
ISBN: 978-142443606-4
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
Chemistry / Kimya
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7315.pdfConference Paper1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Dec 2, 2023

Page view(s)

32
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

22
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.