Browsing by Project

Showing results 173 to 272 of 1094 < previous   next >
Title
Darbe Altında Işıma Yapan Polimerik Filmler ve Lif Demetlerinin Üretilmesi ve Uygulamaları
Data Sürümlü, Takviyeli Öğrenmeli Otonom Ünite Tasarımı.
Database covering the prayer movements which were not available previously
Değişik Böcek Türlerine Dayanıklılık Sağlayan Cry1Ab ve Cry1Ac Genlerinin Domates Bitkisine Aktarılması
Değişik Karboksilli Asitlerin Alkollerle Esterleşme Proseslerinin Yerinde Çevirim içi (on-line) Yakın Infrared Spektroskopisi ve çok Değişkenli veri Analiz Yöntemleri Kullanılarak Gözlemlenmesi
Değişken Sönümleme Katsayılı Amortisörlerin Deprem Simülasyonu ile Üç Katlı bir Yapıya Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Demir Nanotellerin Yüzeylerinin Üzerindeki Oksitlemenin Mekaniksel Özelliklerine Rolleri
Deniz Pancarı Bitkisinde Mangan Toleransında Rol Oynayan Genlerin Tanımlanması
Depolama Süresi Sonunda Türk Zeytinyağlarının Kimyasal Parametrelerindeki Değişimlerin Belirlenmesi
Deprem Simülatörü
Development of a Highthrouput Assay for Testing P450 Enzymes That Can Utilize H2O2 Efficiently
Development of Different Solid Acid Catalysts for Alcoholysis of Epoxidized Soybean Oil Methyl Ester and Epoxidized Soybean Oil
Development of High Stability Antioxidant and Antimicrobial Emulsions Based on Fig Pectin İncir Pektini Kullanılarak Yüksek Stabiliteye Sahip Antioksidant ve Antimikrobiyel Emülsiyonlar Oluşturulması
Development of Imaging System for Early Diagnosis of Vascular Diseases
Development of the next generation bioreactor system
Dinamik Ortamlarda Probabilistik Yer Belirleme ve Rota Tayini
Diş Hekimliği Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Yeşil Yöntem ile Biyoaktivitesi Arttırılmış Nano-Yapılı Biyomalzeme Sentezi
Dişli Gruplarında Açısal Pozisyon Belirsizliğinin Ölçülmesi
Dişli Gruplarında Açısal Pozisyon Belirsizliğinin Ölçülmesi
Dişli İmalat Süreçlerinde Kusurların Takibi ve Karakterizasyonu
Doğal Antimikrobiyal Maddelerin Eklendiği Biyopolimerlerin Karakterizasyonu
Doğal Sularda Element Türleme Çalışmaları için tutucu yüzey Araştırılması
Doğal ve Asit (HCL) ile Modifiye Edilmiş Zeolitlerin Gaz Saflaştırma ve Ayırma Amacıyla Kullanımı
Doğal ve Doğal Olarak Modifiye Edilmiş Lisozimin Yeni Gıda Uygulamaları ve Fonksiyonlarının Araştırılması
Doğal Zeolit Tüfünde CO2, N2, O2 ve CH4 Adsorpsiyonu
Doğal Zeolitlerin Asit, Baz ve Nötr Ortamlardaki Davranışlarının İncelenmesi
Doğrusal Olmayan Elastik Mikro-Yapıların Topoloji Optimizasyonu Için Düşük Hesaplama Maliyetli Bir Yaklaşım Geliştirilmesi
Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Yarı-Doğru Üzerinde Doğrusal Olmayan Neumann Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi
Doku Mühendisliği İçin Yonga-Üzeri-Laboratuvar
Dolgu Barajdaki Filtre Kumunun Performansının Statik ve Dinamik Durumlarda Araştırılması
Dolgu Barajdaki Filtre Kumunun Performansının Statik ve Dinamik Durumlarda Araştırılması
Domates (Lycopersicon Esculentum Mill.) Bitkisinde Hıyar Mozaik Virüsüne (CMV) Karşı Dayanıklılığı Sağlayan Genlerin Moleküler Haritalanması ve Islahı
Domates (Solanum lycopersicum L.)'te Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Domates (Solanum lycopersicum L.)'te Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Döküm Yöntemi ile Üretilen Grafen Nanolevha Takviyeli Alüminyum Matrisli Nanokompozitlerin Kuru Aşınma Performanslarının İncelenmesi
Döndürmeli Kaplama Yöntemiyle Hazırlanan La1-xSrxCo1-yFeyO3-d (LSCF) / La1-xSrxCo1-yFeyO3-d (LSCF) -Ce0.9Gd0.1O3 (GDC) İnce Elektrot Filmlerinin Simetrik Katı Oksit Yakıt Hücresindeki Performansının Araştırılması
Dönme ve Öteleme Aktiviteleri İçin Alt Vücut Dinamikleri: Bisiklete Binme ve Merdiven Çıkma
Dördüncü Mertebeden Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Sınırı Olan Bölgelerde Homojen Olmayan Sınır Koşulları Altında Analizi Ve Kontrol Teorisi
Drosophila melanogaster Mantar Mikrobiyotası'na Etki Eden Genetik Faktörlerin ve Mantar Mikrobiyotasının Metabolizmaya Olan Etklerinin Yeni Nesil Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi
Drosophilada Embriyo Gelişimi Sırasında Translasyon Düzenlenmesinde Rol Oynayan Mikro RHA'ların Kolanlanması ve Karakterizasyonu
Duvar Resimlerinin Korunmasında Biyobozunur Polimer Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Duvara Entegre Faz Değişim Malzemeli Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı; Havalandırma Ve Isıl Performansının Deneysel Ve Sayısal Değerlendirilmesi
Dünya Ispanak Genetik Kolleksiyonlarının Moleküler Markörlerle Karakterizasyonu
Düşeyde Tabakalaşmış Baraj Göllerinde Türbülansın İncelenmesi Ve Su Kalitesini Arttırıcı Yöntemlerde Türbülansın Etkisinin Araştırılması
Düşük Maliyetli ve Taşınabililr Partikül Madde (PM) Sensörlerinin Performans Kalibrasyonu
Düşük Reynolds Sayılı Akışlarda Esnek Kabuk Yapı - Akış Etkileşiminin Sayısal Benzetimi
Düzensiz Grafen Kuantum Noktaların Elektronik, Manyetik, Optik ve Taşınım Özellikleri
Dışarıdan Tetiklenen Fiziksel Egzersiz Modellerinin Erişkin Kök Hücrelerdeki Kemik Yönelimlerine Etkisi
E. Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının Araştırılması
ECMO Kan Pompası Tasarım Çalışmaları
Eğitimde Yeni Teknolojiler Kullanılarak Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Dersi için Etkileşimli Ders Kitabı Tasarımı
Ekmek, Glukoz-Glisin ve Glukoz-Arjinin Model Sistemlerinden Elde Edilen Melanoidinlerin Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Eksozom Tayini için Plazmonik Temelli Sensör Platformu Geliştirilmesi
Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumununun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir in vitro Modelin Geliştirilmesi
Elektirikli Araç Batarya Hücrelerinin Mikrokanallı Isı Değiştiricileri ile Isıl Yönetimi
Elektriksel Tavlanan ZnO:Al İnce Filmlerin Özellikleri
Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi
Elektroeğirme Lifleri Kullanarak Makromoleküllerin Sulu Sistemlerden Ayrılması
Elektrokatalitik Hidrojenasyon Yöntemi ile Enerji Depolama ve Kimyasal Üretimi
Elektrokromik Uygulamalar için ZTO/Ag/ZTO Çoklu Katmanlı İnce Film Elektrotlar
Elektrospinning Yöntemiyle Üretilen Antimikrobiyal Madde İçeren Biyobozunur Filmlerin Gıda Ambalajlama Uygulamalarında Kullanımı
Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA'lar tarafından Translasyonal Regulasyon
Enamid ya da Enkarbamat Motifleri İçeren Bileşiklerin C-H Aktivasyonu ile Alfa-Borilasyonu
Enamid ya da Enkarbamat Motifleri İçeren Bileşiklerin C-H Aktivasyonu ile Alfa-Borilasyonu
Endemik Astragalus trojanus Bitkisinden Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık Valorizasyonu
Endojen Sirna?Ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyondaki Rollerinin Araştırılması
Endosiklik Enin Epoksitler ve Grignard Reaktiflerin Demir Katalizli Tepkimeleri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endosiklik İnen Epoksitlerin Grignard Reaktifleri ile Demir Katalizli Tepkilemeri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endozom Parçalayıcı Peptid ve PEG Konjugatı Bazlı Doksorubisin Taşıyıcı Sistemi Geliştirilmesi
Endüstriyel Atık Sulardan Organik ve Petrol Kökenli Yağların Temizlenmesinde Yüzey Özellikleri Ayarlanmış Linyit Kömürlerinin Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması
Endüstriyel Kaynaklar Sebebiyle Karışım Kimyasallarla Kirlenmiş Körfez Sedimanlarının Sürdürülebilir Yöntemlerle Biyoiyileştirilmesi
Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler
Endüstriyel ve Evsel Atık Sularda Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Yüzey Aktif Maddelerinin Varlığında Flotasyon Yönteminin Kullanılması
Enerji Depolama Uygulamaları İçin Ferroelektrik Seramik-Polimer Nanokompozitler
Enerji Merkezi (Hub) Sistemlerinin Farklı Belirsizlikler Altında Optimizasyonu için Bir Yöntem Geliştirilmesi
Enhanced Geotherma Systems: Extrcating Energy from Granites for Energy and Food Security of Turkey
Enin Karbonatların Paladyum Katalizli Alkinilasyonu
Enin Karbonatların ve Enin Oksiranların Olefinler ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri. Divinilallenlerin Enantiyo Saf Sentezinde Yeni bir Metod
Enjekte Edilebilir PEG-DA Hidrojellerin Sentezi ve Biyouyumluluklarının Araştırılması
Enzimatik Ksilooligosakkarit Üretimi Için Organosolv Önişleminin Kullanımı
Enzimatik Sakkarafikasyon Veriminin Artırılması İçin Fındık Budama Atıklarına Alkali Önişlemi Uygulanması
Epitaksiyel Grafen Nanoşerit Ağları
Erişkin Kök Hücrelerinde Doku Yönelimi ve Dış Mekanik Etkilere Bağlı Gelişen Altyapısal Değişikliklerin Karakterizasyonu
Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Enzim Replasman Tedavisinin Etkisi
Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin Araştırılması
Eryeri, Artuklu, Mardin’de Bulunan Geleneksel Evlerin Yapısal Koruma Sorunları
Escherichia Coli O157:H7’nin 3-Hidroksifenilasetik Asit Varlığında Dış Zar Protein Profilinin Analizi
Escherichia coli O157:H7’nin 3-hidroksifenilasetik asit varlığında dış zar protein profilinin analizi
Eş Eksenli Karbon Nanotüp–Bakır Nanotelin Isıl İletkenliğinin Moleküler Dinamik Simülasyon ile Hesaplanması
Etkin Bir Kentsel Koruma Planlaması İçin Taşınmaz Haklarının Transferi: Tarihi Kemeraltı Bölgesi, 1. Halka Konut Dokusu, İzmir
European Union Horizon 2020 MSCA-RISE OptArch Project ID: 689983
Evlerde Sentetik Koku Bileşiği Düzeylerinin Ev Tozu Yoluyla Belirlenmesi
Evsel ve Endüstriyel Atık Sulardan ve Doğal Su Kaynaklarından Bor’un Uzaklaştırılması Amacıyla Linyit Kömürlerini Adsorbant Malzeme Olarak Kullanılarak Teknolojik ve Ekonomik Olarak Uygulanabilir Bir Yöntem Geliştirilmesi
Ezetimib, Desfloro Ezetimib Ve Sentez Ara Ürünlerinin Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi
Ezetimib, Desfloro Ezetimib Ve Sentez Ara Ürünlerinin Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi
Faj Displey Yöntemindeki Yardımcı Faj Süper-Enfeksiyonundan Kaynaklanan Sorunların Ortadan Kaldırılması
Far Uvc 222 Nm Eksimer Lamba Tasarimi ve Buzdolabi Ürününde Uygulamasi
Farklı Boyut Dağılımına Sahip Kompozit (Silika-Sodyum Borat) Nanotanelerin Sentezlenmesi
Farklı Çözünürlüğe Sahip Melfalan ve Melfalan Hidroklorürün Albümin Nanoparçacığına Yüklenmesinin Gerçekleştirilmesi ve Karakterizasyonu
Farklı Deri Hastalıklarına Yol Açan Konneksin 26 Mutasyonlarının Epidermiste Bulunan Diğer Konneksinlerin Sentezlenme Ve Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması