Browsing by Project

Showing results 325 to 424 of 1093 < previous   next >
Title
Fındık’ta (Corylus Avellana) Yeni-Nesil Dizileme Yaklaşımı ile Yeni Genomik Basit Dizi Tekrarları (gSSR) Markörlerinin Geliştirilmesi
Fırçalı Elektrik Motorlarında Fırça Ömrü İzleme ve Uyarı Sistemi
Gadolinium İçeren MRI Kontrast Ajanlarının Kemik Kök Hücrelerine Moleküler Seviyedeki Etkileri
Gadolinyum Katkılı Seryum (GDC) Üzerine La0.3Sr0.7Fe0.7Cr0.3O3-? Katot Tabakaları Biriktirilmesi Parametrelerinin İncelenmesi
Game9 Genini Aşırı İfadeleyen Patlıcan Hatlarının Geliştirilmesi ve Sga Düzeylerinin Belirlenmesi
GDC Elektrolitlerin Üzerine İyileştirilmiş LSCF Katot Tabakalarının Geliştirilmesinde Şerit Döküm Yönteminin Kullanılması
GDC Seramiklerinin Sinterlenme Davranışlarının Dilatometrik İncelenmesi
Geç.18.yy Fransız Mim.Kartezyan Mekan Anl.Repres.Sist ve Mimari Pratikte Getirdiği Dönüşüml Araştırılması
Geçiş Elementi İçeren Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Kuantum Monte Carlo Metodu Ve Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramını Kullanarak İncelenmesi
Geçiş Metali Kalkojenlerinin İşlevselleştirilme ile Değişen Mekanik Özellikleri
Geleneksel Fermente Ürünlerimizden İzole Edilen Laktik Asit Bakterileri ile; Angiotensin-I Enzimi (ACE)-İnhibitörü Peptidleri ve Gama-Aminobütirik Asit (GABA) İçeren; Fonksiyonel Peyniraltı Suyu İçeceği Geliştirilmesi
Geleneksel Peynirlerde Stafilokokal Enterotoksinlerin Polimeraz Zincir Reaksiyon Yöntemi ile Belirlenmesi
Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları
Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları
Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halkasal RNA'ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin Araştırılması
Gen Salımı İçin Taşıyıcı Nanotaneciklerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Gençlerin Mekansal Deneyim Haritaları: İzmir’deki Üniversite Öğrencileri Örneği
Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA'ların Tanımlanması
GGUIDE
Ginzburg-Landau Denklemlerinin Dinamik Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi
Giyilebilir Puls Oksimetre Tasarımı ve Üretimi
Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi
Glikoz, Nişasta Ve Selülozdan Oktil Glikozitlerin Sentezlenmesi Için Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi
Gluconacetobacter Xylinus ile Gıda Endüstrisi Atıklarından Bakteriyel Selüloz Üretimi
GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Gömülü Borular Etrafında Yerleştirilen Kum-Lastik Kırpıntı Karışımlarının Sıvılaşma Potansiyelinin Sarsma Tablası Deneyleri İle İncelenmesi
Görme Engelli Bireyler İçin Bilgisayarlı Görme ve Dokunsal Geri Bildirim Tabanlı Giyilebilir Yardımcı Cihaz Geliştirilmesi
Görünmez Nanotanecikler İçeren Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polimerik Nanokompozitlerin Eldesi
Görüntü ve Video Üzerine Pozisyon ve Yön Bilgilerini Etiketleme Amacıyla Veri Kayıt Donanımının ve İlgili Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi
Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Implant Yapıların Hazırlanması ve Nano Seviyede Ca-P ile Kaplanması
Grafen Destekli Perovskit Tipi Katalizörler ile Sukroz İçeren Atık Suların Arıtılması
Grafen Elektrotlu Çinko Oksit (ZnO ve ZnO: N) Tabanlı Fotodedektör Üretimi
Grafen Katkılı Metal Malzemenin Isıl Özelliklerinin İncelenmesi
Grafen Kuantum Noktalarında Safsızlıklara Bağlı Atomik Çökme
Grafen Mikromembranların Üretimi ve Mikrobiyoparçacık Tesbitinde Kullanılabilirliğinin Incelenmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Geliştirilmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli ZE10 Magnezyum Alaşımının Mikroyapısı ve Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi
Grafen Nanoşeritlerde Elektronik Korelasyon Etkileri
Grafen Nanoşeritlerdeki Manyetik Safsızlıkların Spin-Spin Korelasyonlarının Kuantum Monte Carlo Metoduyla İncelenmesi
Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
Grafen-Benzeri Ultra-İnce Kristaller ve Heteroeklemlerin Optik Özellikleri
Grafin İçeren İşlevsel Nanoyapıların Tasarımı ve Elektronik Özellikleri
Grafin Tabanlı Nanoyapıların Elektronik, Manyetik ve İletkenlik Özellikleri
Gülbahçe ve Çevresindeki Jeotermal Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Modellenmesi
Güney Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Onosma Türlerinden Sitotoksik Bileşiklerin Elde Edilmesi, DNA Topoizomeraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Güney Ege Bölgesi Sızma Zeytinyağları ile Rafine Zeytinyağın Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tesbiti ve Fenolik İçerikleriyle Korelasyonunun Araştırılması
Güneybatı Karadeniz için Yakın Kıyı Dalga Tahmin Modeli Geliştirilmesi ve Ölçümlerle Karşılaştırılması
Gıda Ambalajlama Teknolojisinde Kullanılan Biobazlı Filmlerin Özelliklerinin Geliştirilmesi
Gıdalarda Doğal Antimikrobiyallerin Kullanıldığı Biyoaktif Koruma Sistemlerinin Geliştirilmesi
Gıdalarda Lipit Peroksidasyonunun Biyokimyasal Ve Biyofiziksel Yollarla Karakterizasyonu
Gıdaların Muhafazasında ve İnsan Sağlığını Desteklemek Amacıyla Kullanılabilecek Antimikrobiyal, Antioksidant ve Biyoaktif Etkili Yenilikçi Yenilebilir Jeller Geliştirilmesi
H2020 New Strategy for Re-Naturing Cities through Nature-Based Solutions (URBAN GreenUP)
H2020 OpenAIRE-Advance
Haber Zincirlerinde Tutarlılık Ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
Hafif Çelik Konstriksiyon Sistemi ile Seri Üretilecek Geçici Konut
Hafif, Düşük Maliyetli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretim Teknolojilerinin Yerleştirilmesi ve Savunma Sanayiine Yönelik Kompozit Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi
Hafifsiklet Akan Şifre Algoritmaları Tasarım Ölçütleri ve Güvenlik Analizleri
Halkalı neodmiyum mıknatısla hücresel manyetik levitasyon tekniği geliştirilmesi ve uygulaması
Halkalı Neodmiyum Mıknatısla Hücresel Manyetik Levitasyon Tekniği Geliştirilmesi ve Uygulaması
Halkasal RNA Aşırı İfade Yapılarının Hazırlanması
Hall Duyargaları Dizisi Yardımıyla Yüksek Sıcaklık Üstün iletkenlerinde Süper akım Dağılımının Bulunması
Hareketli Kablosuz Ağlarda Öğrenme Tabanlı Ağ İletişimi
Hasta Başı Tanı Sistemleri İçin Mobil Potantiyostat Geliştirilmesi
Haşhaş Tohumlarında UV-LED Işınlama İşleminin Sterilizasyon Etkinliğinin Belirlenmesi
Hayali ve gerçek motor fonksiyonlarda beyin bölgeleri arasındaki uyumlu davranışı veri odaklı çözümleyen yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü yaklaşımı
Hedefe Yönelik Kontrollü İlaç Salınımı İçin Boy ve Şekilleri Ayarlanmış Karbon/Silika Nano Tanelerin Sentezlenmesi
Helicobacter Pylori?Nin Eradikasyonunda Etkili Uçucu Yağlarin Ve/Veya Klaritromisinin Kitosan Bazli Mikrokürelerden Kontrollü Salimi
Heterojen Katalizörler Kullanılarak Aspir Yağından Etil Ester Biyodizel Üretimi
Heterojen Katalizörler Kullanılarak Etil Ester Üretimi
Hexosaminidase A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Bulunan Fare Beyinlerinin Immünohistokimyasal, Biyokimyasal Ve Moleküler Biyolojik Yöntemler Ile Analizi
Hibrit Fiberli Beton Panellerin Patlama Yükü Altında Yapısal Davranışları
Hibrit Fiberli Betonda Sinerji Etkisi
Hidrodinamik'te Doğrusal Olmayan Vorteks-Silindir Etkileşim Modelleri
Hidrofilik Kanser İlaçları İçeren Polimerik-İnorganik Komposit Yapıların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Hidrofobik İlaçların Hedefe Yönelik Taşınımı İçin Misel İçeren Kitosan Nano Kompositlerin Üretimi
Hidrofobik Yüzeye Sahip Silika Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi ve Yapışkanlık Çalışmalarında Kullanılması
Hidrojen Depolama İçin İleri Kompozit Basınçlı Kapların Geliştirilmesi
Hidrojen Depolamaya Yönelik Kompozit Tank Malzemelerinin Performansının Mikroyapı Modifikasyonu ile İyileştirilmesi
Hidrojen Depolanması Ve Dağıtımı Amaçlı Yüksek Basınca Dayanıklı Hafif Kompozit Tank Malzemelerinin Ve Sistemlerinin Tasarlanması, Optimizasyonu Ve Prototip İmalatlarının Gerçekleştirilmesi
Hidrokarbonların Seçimli Oksidasyonu İçin Isıya Dayanıklı ve Yüksek Verimli Bir Biyokatalizör Elde Edilmesi
Hidroksiapatit Tozlarının, Yoğun ve Gözenekli HA Kompozit Malzemelerinin Hazırlanması ne Karakterizasyonu
Hidroksiapatit/Kitosan Kompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hidrotermal Kürlemenin Çimento-Bazlı Malzemelerin Mekanik ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi
Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification (230903)
High Capacity Gas Diffusion Electrodes via iCVD for Metal-Air Batteries
High Precision Haptic Device Design (HIPHAD)
HIV Tanı Testi Geliştirmek Amacıyla HIV-1 Kapsit Proteini ve Tek Bölgeli Antikorun Üretimi
Homoallilik Alkollerin Enansiyoseçici Sentezleri
Homomorfik Kriptosistem Tabanlı Elektronik Seçim Sistem Çözümü
Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel'in Tetiklediği Apoptozisde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Rolleri
Hsa-miR-425’ın Apoptotik Etkilerinin HeLa Hücrelerinde Araştırılması
Hurma Zeytinden İzole Edilen Küflerin Moleküler Tanımlanması ve Mikotoksin Profillerinin Belirlenmesi
Hurmada İnsan Rotavirüsü Tespiti
Hücre Biyolojisi Mekaniği için Yonga-üzeri-laboratuvar
Hücre Dışı Veziküllerin Saptanması
Hücre Farklılaşmasının Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Tanımlanması
Hücre Yönlenmesi için Lazer Ablasyonu ile Cam Yüzey Üzerinde Mikro-Desenli Hidrojel Hazırlanması
Hızlı Şarj Durumunda Elektrikli Araçlardaki Pil Ömrünün Uzatılması Için Soğutma Tasarımlarının Araştırılması
IL-6’nın T-Hücre Sağkalımına Etkisi
In Vitro ve In Vivo Meme Kanseri Modellerinde Intronik Promotörlü Stabil Intronik Sekans Rna'Ların Genom Kapsamlı Araştırılması