Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14226
Title: Improvement of energy performance using modular green systems as a retrofitting strategy on building envelope
Other Titles: Bina kabuğunda güçlendirme stratejisi olarak modüler yeşil sistemler kullanılarak enerji performansının iyileştirilmesi
Authors: Al Chaderchi, Balsam Munadhil
Advisors: Sofuoğlu, Sai̇t Cemi̇l
Arsan, Zeynep Durmuş
Keywords: Sustainable environment
Architectural environment
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Yeni altyapının geliştirilmesi enerji tüketimini artırmaktadır. Bu nedenle doğa temelli çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Modüler yeşil sistemlere (MYler) duyulan ilgi, mevcut binaları daha çevre dostu hale getirmesidir. Bu çalışma, binalarda enerji tüketimini en aza indirmek için bir iyileştireme yaklaşımı olarak prefabrik yeşil sistemler olan MY'leri araştırmayı amaçlamaktadır. İlk olarak, farklı bitkiler, malzemeler ve boyutlarla cephe ve çatı alternatifleri tasarlanmıştır. Araştırma iki aşamalıdır: ilki, ürün seviyesi, yani sistemin enerji tüketimini ve CO2 ayak izini değerlendiren yaşam döngüsü analizidir. Plastik, geri dönüştürülmüş plastik, mantar ve fiberglas modül malzemeleri, hammade eldesi, üretim, taşıma ve bertaraf aşamaları için Granta Edupack kullanılarak değerlendirilmiştir. Geri dönüştürülmüş plastik, yaşam süresi boyunca çevresel etkisi açısından en iyi malzeme olarak tespit edilmiştir. İkinci aşamada, geri dönüştürülmüş plastik, çatı için; RA1, RA2 ve RA3 ve cephe için FA1, FA2 ve FA3 iyileştirme alternatifleri ile uygulanmıştır. Enerji performans araştırması, mevcut bir bina olan IYTE Mimarlık Fakültesi, E Blok için DesignBuilder yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Yeşil çatı ve cephe modülleri ile % 4.46-6.52 ve % 7.44-11.72 ısıtma için enerji azaltımı sağlanmıştır. Alternatif RA2'nin tüm çatı alanına (ARA2) ve FA3'ün binanın güney duvarina (SFA3) uygulanmasıyla 2773 kWh ısıtma yükünden % 12.65, 7555 kWh soğutma yükünden % 1.60, genel itibarla aylık 471.58 kWh tasarruf sağlanabileceği görülmüştür. Sonuç olarak, MY'ler, daha düşük çevresel etki, bina bazında azaltılmış ısıtma enerji tüketimi ve şehir ölçeğinde azaltılmış soğutma enerjisi sağlama potansiyeli nedeniyle yenileme stratejileri için bir seçenek olabilir.
The development of new infrastructure increases energy consumption consequently, the need for nature-based solution arises. Motivation for modular green systems (MGs) are rooted in making the existing buildings more environmentally friendly. This work aims to investigate MGs, prefabricated greenery systems as a retrofitting approach to minimize energy consumption in buildings. Initially, façade and roof alternatives were designed with different plants, materials, and sizes. The investigation covers two levels: firstly, the product level, i.e., life cycle analysis that entails evaluating the energy consumption and CO2 footprint of the system. Plastic, recycled plastic, cork, and fiberglass module materials were evaluated using Granta Edupack for the stages of extraction, manufacture, transport, and disposal. Recycled plastic is the best in terms of environmental impact along its lifespan. Secondly, recycled plastic was applied with the retrofit alternatives for roof; RA1, RA2, and RA3 and façade; FA1, FA2, and FA3. Investigation on energy performance was conducted for an existing building, i.e., Faculty of Architecture, E block of IYTE using DesignBuilder software. Green roof and façade modules showed 4.46-6.52 % and 7.44-11.72 % heating consumption reduction range, respectively. Applying RA2 on all the roof area (ARA2) and FA3 on south façade (SFA3) save 12.65 % of 2773 kWh heating consumption and 1.60 % of 7555 kWh cooling consumption, ultimately saving 471.58 kWh on monthly average. To conclude, MGs can be an alternative to the retrofitting strategies due to providing lower environmental impact, reduced consumptions for heating energy on building basis and reduced cooling consumptions on city scale.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Environmental Engineering, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 106-115)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr2O84PFT03_2Ahhggj9qAQxlpmQxerHkwjp5bpPkEq_i
https://hdl.handle.net/11147/14226
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10571674.pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

14
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.