Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14214
Title: Sintering and densification behavior of nanoparticle-infiltrated alumina scaffolds
Other Titles: Nanoparçacık sızdırılmış alümina iskelelerin sinterlenme ve yoğunlaşma davranışları
Authors: Özbekler, Meti̇n
Advisors: Akkurt, Sedat
Keywords: Sintering behaviour
Alumina scaffolds
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Bu çalışma, yüksek saflıktaki Alumina tozlarının sinterleme ve yoğunlaşma davranışını incelemektedir; özellikle geleneksel olarak tam yoğunlaşma için yüksek sıcaklıklar gerektiren CT3000 SG varyasyonunu ele almaktadır. Çalışmanın amacı, nanoparçacık sızdırma yoluyla daha düşük sıcaklıklarda yoğunlaşma elde ederek fırın maliyetlerini düşürmektir. Çalışmada uygulanan işlem, iki aşamalı ısıl işlem ve sızdırma tekniği içermektedir. Alümina iskeleler başlangıçta 1100 °C'de bisküvi pişirilir ve ardından Al+3 iyonları içeren bir polimer öncü çözeltisi ile sızdırılır; ardından 400 °C'de çözeltinin ayrışmasıyla alümina nanoparçacıkların iskele gözeneklerinde çökelmesi sağlanır. Yoğunluğu artırmak için birden fazla sızdırma döngüsü gerçekleştirilir. Fırında sinterlenmiş pelletlerin bağıl yoğunluğu, referans örneklerde ısıtma hızının azalması ve sinterleme sıcaklığının artması ile artar. Sızdırılmış örnekler ve "P" pelletler (CT3000 SG Alümina gevşek tozunu polimer öncü çözeltisi ile yıkayarak oluşturulan pelletler) benzer bir eğilimi takip eder; daha yüksek sızdırma sayıları daha yüksek bağıl yoğunluk değerlerine yol açar. Bununla birlikte, "P" örneklerinin bağıl yoğunluğu referans örneklerden daha düşüktür. Yatay bir dilatometre kullanarak derinlemesine analiz yapıldığında, 15 kez sızdırılmış iskelelerin nanoparçacıkların erken aktivasyonuna, boyun oluşumuna, azaltılmış gözenekliliğe ve değiştirilmiş parçacık şekline sahip olmaları nedeniyle daha iyi yoğunlaşma elde ettiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan, "P" pelletleri referans örneklerle karşılaştırıldığında yeterli yoğunlaşmayı elde edemez. Özetle, bu çalışma, Alümina'nın sinterleme sıcaklığını nanoparçacık sızdırma yoluyla düşürmeyi incelemektedir. Bu süreç , bisküvi pişirim, birden fazla sızdırma döngüsü ve bir polimer öncü çözeltisini içermektedir. Sonuçlar, 15 kez sızdırılmış iskeletlerin daha iyi yoğunlaşma elde ettiğini gösterirken, "P" pelletlerin referans örneklerle karşılaştırıldığında yeterli yoğunlaşmayı elde edemediğini ortaya koymaktadır.
This study explores high-purity Alumina's sintering and densification behavior, specifically the CT3000 SG variation, which traditionally requires high temperatures for full densification. The goal is to lower processing costs by achieving densification at lower temperatures through nanoparticle infiltration. The process involves a two-step heat treatment and infiltration technique. Alumina scaffolds are initially bisque-fired at 1100 °C and then infiltrated with a polymer precursor solution containing Al+3 ions, followed by decomposition at 400 °C to precipitate alumina nanoparticles in the scaffold pores. Multiple infiltration cycles are performed to enhance density. The relative density of furnace-sintered pellets increases with decreasing heating rate and increasing sintering temperature in reference samples. Infiltrated samples and "P" pellets (formed by washing CT3000 SG Alumina loose powder with the polymer precursor solution) follow a similar trend, with higher infiltration numbers leading to increased relative density. However, "P" samples have lower relative densities than reference samples. In-depth analysis using a horizontal dilatometer reveals that the 15 times infiltrated scaffolds exhibit better densification due to early activation of nanoparticles, leading to neck formation, reduced porosity, and altered particle shape. On the other hand, "P" pellets fail to achieve sufficient densification compared to reference samples. In summary, this study investigates lowering the sintering temperature of Alumina by nanoparticle infiltration. It involves bisque firing, multiple infiltration cycles, and a polymer precursor solution. Results indicate that 15 times infiltrated scaffolds achieve better densification, while "P" pellets fall short of achieving adequate densification compared to reference samples.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 87-91)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr_7mHdeSrXzo262lArFS7KPCExpp52jBNktp3UTv13un
https://hdl.handle.net/11147/14214
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10573076.pdf4.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

14
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.