Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTimur, Barış Alien_US
dc.contributor.authorBaşaran, Tahsinen_US
dc.contributor.authorİpekoğlu, Başaken_US
dc.date.accessioned2022-09-29T06:38:28Z-
dc.date.available2022-09-29T06:38:28Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17341/gazimmfd.903723-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12483-
dc.description.abstractAnadolu tarihi konutlarında ısıtma elemanı olarak yaygın kullanılan geleneksel ocaklar, estetik önemleri yanında fonksiyonel değerler taşır. Bu elemanların ısıl özelliklerinin belirlenmesi, tarihi konutların yeniden kullanımlarında ısıl konforun sağlanması için uygulanacak olası müdahalelerin kapsamının saptanması bakımından belirleyici bir değerlendirme alanıdır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel ocakların, güncel kullanım senaryolarına bağlı olarak ısıl ihtiyaçları karşılama potansiyelinin belirlenmesidir. İncelenen yapı türü, açık sofalı tarihi konutlardır. Çalışmanın yöntemi, kırsal ve kentsel yerleşmelerden seçilmiş örnek iki konutta yıllık ısıl ölçümlerin alınması, yapılarda kullanılan yapım malzemelerinin termofiziksel özelliklerinin laboratuvar ölçümleriyle belirlenmesi ve yapıların DesignBuilder v5.4.0.21 yazılımında modellenerek zamana bağlı ısıl analizlerinin, modelin doğrulanması yapıldıktan sonra, gerçekleştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Analizlerle belirlenen mekânsal birim zamandaki ısınma enerjisi ihtiyacının zamana bağlı değişim değerleri, örnek konutlarda bulunan ocakların maksimum ısıtma güçleriyle karşılaştırılmış ve ocakların ısıl ihtiyaçları karşılama oranları bulunmuştur. Sunulan analiz süreçlerinin, tarihi konutlar için kurgulanacak ısıtma sistemi değerlendirmelerine yöntem açısından katkı sağlaması hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda, kentsel konutta bulunan üç ocaktan ikisinin bulundukları mekânlar için yüksek düzeyde yeterli olduğu, bir ocağın ise daha yetersiz kaldığı; kırsal konutta ise analizi yapılan her iki ocağın da yeterli ısıtma düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Böylece, incelenen yapılarda tasarlanacak olası ısıtma düzenlemelerinin kapsamının belirlenmesine yönelik veriler oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractTraditional fireplaces (ocaks), which have been commonly utilized in Anatolian historical buildings, possess functional values in addition to their aesthetic significance. Specifying the thermal properties of these elements is an evaluation field, which assists in determining the extent of the interventions that are undertaken to sustain the thermal comfort for contemporary reuse of historical houses. The aim of this study is to determine the potential of traditional ocaks to meet the thermal needs depending on contemporary utilization scenarios. The studied building type is open-hall (sofa) historical houses. The method of the study consists of collecting annual on-site thermal readings on two cases from rural and urban settlements, determining the thermophysical properties of construction materials used in these buildings and modeling the buildings on DesignBuilder v5.4.0.21 software for conducting their transient thermal analyses after calibrating the models. The changing values of spatial heating energy rate demands were calculated by analyses, were compared to the maximum heating powers of the ocaks in the chosen case buildings and the demand fulfillment rate of the ocaks were calculated. The presented analysis stages aim to contribute to the methodology of heating system evaluations for historical houses. As a result of this study, it was determined that two of the three ocaks in urban case are highly satisfactory for their corresponding spaces however one lacks this high-level of sufficiency, and all analyzed ocaks in rural case have adequate heating levels. Thus, data were generated to determine the scope of possible heating arrangements to be designed in the examined buildings.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.relationGeleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutlarıen_US
dc.relation.ispartofGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArchitectural conservationen_US
dc.subjectHistorical housesen_US
dc.subjectThermal performanceen_US
dc.subjectThermal simulationen_US
dc.subjectTraditional fireplaceen_US
dc.titleTarihi konutların yeniden kullanımında geleneksel ocakların güncel ısıtma yüklerini karşılama etkinliği: Güneybatı Anadolu’dan örnekleren_US
dc.title.alternativeCapacity of traditional fireplaces (ocaks) to meet the current heating loads within the reuse of historical houses: Examples from Southwest Anatoliaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0003-0988-9355en_US
dc.authorid0000-0001-7747-6670en_US
dc.institutionauthorTimur, Barış Alien_US
dc.institutionauthorBaşaran, Tahsinen_US
dc.institutionauthorİpekoğlu, Başaken_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.wosWOS:000835332900015-
dc.identifier.scopus2-s2.0-85136729173-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17341/gazimmfd.903723-
dc.relation.issn1300-1884en_US
dc.description.volume38en_US
dc.description.issue1en_US
dc.description.startpage189en_US
dc.description.endpage200en_US
dc.relation.grantno2016IYTE66en_US
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
crisitem.author.dept02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.17341-gazimmfd.903723-1663980.pdf894.8 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

40
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.