Browsing by Project

Showing results 806 to 905 of 1107 < previous   next >
Title
Pentablok Kopolimer Bazlı Yeni Bir İnce Film Kompozit Nanofiltrasyon Membranı Geliştirilmesi
Peptit Türevlerinden Elde Edilen Çifte Protonlanmış a7+2 İyonlarının Gaz Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometre ile Çalışılması
Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi
Perilendiimid Tabanlı, Çözelti Süreçli, Evrik Mimariye Sahip Bir Beyaz Işık Yayan Organik Diyotun Hazırlığı ve Karakterizasyonu
Perovskit Güneş Hücresi Aktif Katmanlarının Ultrasonik Sprey Kaplama Yöntemiyle Yapılması
Perovskit Nanotellerin Işıma Şiddetinin Plazmonik Artırımı
Peynir Altı Suyu (Pas) Proteini-Hemiselüloz Kompleksine Lactobacillus Pentosus'un Mikroenkapsülasyonu ve Sofralık Zeytine Empregnasyonu
Peynir Suyundan Laktik Asit Eldesinin Kinetik Modeli
Peynir suyunun seramik Membranlar Kullanılarak Bileşenlerine Ayrıştırılması
Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein ve Peptid Nanotüplerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu
Ph Cevaplayabilen Peg-Peptid Konjugatı Bazlı Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistemleri Geliştirilmesi
Ph'ya Duyarlı Hidrojeller Geliştirilmesi
pH’ya Duyarlı Peptit-Pluronik Konjugatı Bazlı Kurkumin Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi
Plazmonik Kovuklar
Plexilaser: Plekzitonik Lazerler
Plexilaser: Plekzitonik Lazerler
Poli(12-taç-4-eter) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu
Polikristal Yapıya Sahip İki Boyutlu Malzemelerin Elektronik ve Taşınım Özelliklerinin Simülasyonu
Polimer Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Polimerik Filmlerin Kuantum Noktalar ile Fonksiyonlandırılması
Polimerik Optik Filtrelerin Geliştirilmesi
Polimerlerde Denge ve Difüzyon Katsayılarının Ters Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Tayini
Polimerlerin Transport Özelliklerinin Gravimetrik Yöntemle Ölçülmesi
Poliüretan Süngere İmmobilize Edilmiş Karbonik Anhidrazın Organik Çözücülerde Biyokatalizleme Performansı
Polymetaloksitlerinin Hidrothermal Sentezi ve X-Ray Yapı Tayini
Polyoksometallerin (Metal= Mo, V, Ti, Nb) Katı Hal Koordinasyon Kimyası: Organodiamin Gruplarıyla Şekillendirilen Açık Kristal Yapılı Polyoksometalfosfatların Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapılarının Karakterizasyonu
Portatif Merceksiz Holografik Mikroskop Sisteminin Geliştirilmesi
Potansiyel MDM2-P53 İnhibitörleri Olarak 1,2,3-Triazol Sübstitüeli Kumarin Türevlerinin Sentezleri ve Antiproliferatif Özellikleri
Potansiyel MDM2-P53 İnhibitörleri Olarak 1,2,3-Triazol Sübstitüeli Kumarin Türevlerinin Sentezleri ve Antiproliferatif Özellikleri
Potansiyel MDM2-P53 ve Aromataz Enzim İnhibitörleri Olabilecek 1,2,4-Triazol Türevlendirilmiş 1,4-Oksazepin-5-On Moleküllerinin Sentezi
Potansiyel MDM2-P53 ve Aromataz Enzim İnhibitörleri Olabilecek 1,2,4-Triazol Türevlendirilmiş 1,4-Oksazepin-5-On Moleküllerinin Sentezi
Potent Bir Adjuvan Adayı Olan Astragalozit VII Kullanılarak Adjuvan Sistemlerinin Geliştirilmesi, Optimizasyonu, Karakterizasyonu ve İmmünomodülatör Etkinliklerinin in vitro İncelenmesi
Prebiyotik Ksilooligosakkarit Üretiminde Ksilanaz Uygulama Şartlarının Optimizasyonu
Preprint
Preseramik Polimerlerden SiOC Fiber Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu
Primer Moleküler Yapıştırıcı Katmanın PMMA Altlık Üzerine Kaplaman ITO İnce Filme Etkisi
Probiyotik Mikroorganizmaların Antibiyotik Direncinin Araştırılması
Production and Downstream Processing of the Polygalacturonase (PG) from Aspergillus Sojae: The Effect of Microbial Morphology and Fluid Rheology on System Global Productivity Under Conditions Close to Industrial Practice. A Theoretical and Experimental Approach
Prostaglandin E2'nin Primer Meme Kanseri Kaynaklı Akciğer Pre-metastatik Niş Oluşumundaki Rolünün Mikroakışkan Çipler Aracılığıyla Araştırılması
Prostat Kanseri Tedavisi İçin Apalutamid'in Metalo-Kapsüllenmesi; in vitro, in vivo ve ex vivo Etkinliklerinin Araştırması
Prostat Kanseri Tedavisi İçin Apalutamid'in Metalo-Kapsüllenmesi; in vitro, in vivo ve ex vivo Etkinliklerinin Araştırması
Protamin ile Yüzeyi Modifiye Edilmiş, Çift Antikanser Ajan Yüklü Lipozomların Hazırlanması
Protein Tayini için İletken Politiyofen Temelli pH Biyosensörü Geliştirilmesi
Proton Kopartılmış Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi
Protonlanmış Peptitlerden Elde Edilen a-iyonlarının Gaz-Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi
Pt ve Pt-Sn Katalizörlerinin Hazırlama Metodlarının ve Şartlarının Sitral Hidrojenasyonunda Aktivitelerinin ve Seçimliliklerinin İncelenmesi
Pt-Sn veya Ru-Sn Bimetalik Zeolit Destekli Katalizörle Sitral Hidrojenasyonu
PVDF-EuD4TEA Kompozit Sisteminin Triboelektrik ve Tribolüminesans Özelliklerinin Eş Zamanlı Ölçümü
QD-Tabanlı Sensör Yapılarının KBB Polimer İnce Filmler ile Kapsüllenmesi
Quantum Cryptology with Single Photons Obtained from Hexagonal Boron Nitride Defect Centers
( R )-4' Metilkılavuzonun Hepatosellüler Karsinoma Hücre Hattındaki MDM2-p53 Protein-Protein Etkileşimi Üzerindeki İnhibitör Etkisi
(R)-Klavuzon Z'nin Karaciğer Kanser Hücreleri ve Karaciğer Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Antikanser Özelliklerinin Incelenmesi
Rabi Ayrışma Enerjisinin Grafen Yardımı ile Ayarlanması
Radyokromik Filmlerin UV Doz Belirlemede Kullanımı
Redefining Geothermal Fluid Properties at Extreme Conditions to Optimize Future Geothermal Energy Extraction
Rekombinant ve Ticari Esteraz Enziminin Halloysit Nanotüpe İmmobilizasyonu
Renk Ölçümsel Biyosensör Geliştirilmesi
Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları
Rings Whose Injective Modules Are R-Projective
Roma Harçlarında Kullanılan Kirecin ve İnce Agregaların Özellikleri
Rosmarinik Asit in Escherichia Coli O157:H7 ve Salmonella Enteritidis’in Büyümesi ve Dış Membran Proteinleri (OMP) Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Rural Regeneration Through Systemic Heritage-Led Strategies (RURITAGE)
Rüzgar Enerjilerine Yönelik Tepe Üstü Akış Analizi
Rüzgar Lidarları Tarama Rejimlerinin Kompleks Arazilerde Hataları
Rüzgar Turbinlerinde Yapı Sağlığı İzlemesinin Güvenirlilik Temelli Bakım Planlamasına Entegrasyonu
S-Adenosyl Methionine (SAM) Enziminin Beta Maritima Bitkisinde Nickel Toleransına Karşı Rolünün Araştırılması
Safer-by-design Strategies for Bio-Nanomaterials (SAFEbionano)
Salep Orkidesinin Somatik Embriyogenez ile Kütlesel Üretimi
SAVM031
Saydam İletken Elektrodlar İçin ITO Katmanının Tercihli (211) Yöneliminde Büyütülmesi
Sayısal Çok-Tanecik Fiziği Yöntemlerini Kullanarak Yüksek-Sıcaklık Süperiletkenleri ile Manyetik Yarıiletkenlerin Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi
Sayısal Modelleme ile Deniz Üstü Rüzgar Türbinleri İçin Özgün Bir Yüzer Platform Geliştirilmesi
Scalable Manufacturing of Organic Nano Devices for Electronics and Photonics (SMONDEP)
Scene Text Recognition and Its Application in Turkish
Self-Assembly Yapılar Oluşturan Sapogenol Türevlerinin Yeni Anti-Tümör İmmünoterapi Ajanları Olarak Geliştirilmesi
Selüloz Bazlı Lityum Seçimli Adsorbentlerin Sentezlenmesi ve Bu Adsorbentlerin Kesikli Adsorpsiyon Çalışmalarında Kullanılması
Selülozun sıcak-basınçlı su ortamında değerli kimyasallara seçici dönüştürülmesi için katalizör geliştirilmesi
Selülozun Sıcak-Basınçlı Su Ortamında Değerli Kimyasallara Seçici Dönüştürülmesi İçin Katalizör Geliştirilmesi
Sensör Uygulamaları İçin Polimer Dalga Kılavuzlarının Üretilmesi
Sensör Uygulamaları İçin Polimerik Filmlerin Nano Tanecikler Ile Fonksiyonlandırılması
Sentetik Gıda Antioksidantlarının Fiber Optik Sensörlü UV-Görünür Bölge Spektrometresi ve Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Belirlenmesi
Seramik Tübüler MF-UF-NF Membran Modüllerinin Mikro/Nanotasarımı ve Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Kullanılmalarının Araştırılması
Sert Doku Mühendisliği Uygulamalarına Yönelik 3B Yazıcı Uygulamaları İçin Biyouyumlu Polilaktid – Doğal Silika Kompozit Filamentlerin Geliştirilmesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Seryum Oksit (CeO2) Nanoparçacıklarının Hidrotermal Sentezi ve Katalitik Etkisinin İncelenmesi
Shigella Sonnei'ye Karşı Anason Yağının Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Short Time Asymptotic Behaviour of Gravity Driven Free Surface Flow Caused by the Collapse of a Vertical Cylindrical Cavity
Sialidaz Neu3 Enzim Eksikliği Bulunan Fare Beyin Dokularının İmmünohistokimyasal, Biyokimyasal Ve Moleküler Biyolojik Analizi
Silika Membranlarının Sol-Jel Yöntemiyle Hazırlanması ve Gaz Geçirgenliklerinin Saptanması
Silika Nanotaneciklerle Etkileşen B-Tipi Lenfoblastoidlerin (NC-NC) Hücre Yanıtlarının Belirlenmesi
Silika ve Yari-İletken Nanoparçaciklarin Epitel ve Makrofaj Hücreleriyle Etkileşmelerinde Nanoparçacik Büyüklüğü ve Yüzey Yükünün Rolü ve Hücrenin Biyolojik Yanıtı
Silikon Bazlı Seramik Aero/ambijellerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Silikon Bilekliklerde Yarı-Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini için Metot Geliştirilmesi ve Ofis Ortamı Hava Örneklemesinde Kullanımının Araştırılması
Silikon Karbür Nanotel / Karbon Nanotüp Heteroyapılı Hibrit Alan Emisyon Elektron Kaynağı
Silisyum Gofret Yüzeylerin Mikroyapılandırılması Çalışmaları
Siltli Kum Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin CPT Koni Direncine Etkisi
Sinir Hücrelerinin Manyetik Manipülasyonu
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın BOF Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuar İncelemesi
Sirkede Tağşişin Floresans Spektroskopi ile Tespiti
siRNA-Füzojenik Peptit Konjugatının Hazırlanması
Sismik İzolatörlerin Küçük Ölçekli Binaların Laboratuar Deneyimlerinde Kullanımı