Browsing by Project

Showing results 761 to 860 of 1093 < previous   next >
Title
Onosma Türlerinden İzole Edilen Naftokinonların DNA Topoizomeraz Üzerine Etkileri ve Sitotoksik Özellikleri
Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020 (OpenAIRE2020)
Optik Fiberdeki Işığın Polarizasyon Durumu Kullanılarak Saldırı Tespit Sistemi Geliştirilmesi
Optimization Driven Architectural Desing of Structures (OptArch)
Organik Taze Sebze ve Meyvelerde Patojenlerin Saptanması
Origami Desenlerinden Esinlenerek Rijit Plakalarla Hareketli Üst Örtü Tasarımı ve İmalatı
Orman Atıklarından Hidrotermal Sıvılaştırma ile Biyoyağ Eldesi
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini Için Maliyet-Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini Için Maliyet-Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Orta Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde (OS-KOYH) Katot Performansının İyileştirilmesi Için Kobalt İçermeyen Yeni Katot Malzemelerinin Elektro-Püskürtmeyle Biriktirme (ESD) ile Hazırlanması
Ortopedik Uygulamalarına Yönelik olarak Kitosan Bazlı Kompozitlerin Geliştirilmasi ve Karakterizasyonu
Oryantasyon Değiştiren Ek Boyutlu Uzayların Boşluk Enerji Yoğunluğu ve Kaluza-Klein Modları Üzerindeki Etkileri
Otohidroliz Ve Enzimatik Hidroliz Kullanarak Fındık Atıklarından Prebiyotik Olarak Kullanılabilecek Ksilooligosakkarit Üretimi
Otomobil Endüstrisi İçin Mukavemeti Yüksek Seramik Katkılı Kapalı Hücre Alüminyum Köpük Metallerin Geliştirilmesi ve Yeni Ezilme Kutu Tasarımında Kullanımı
Otonom araçlarda akıllı denetim sistemi ve güvenliği
Ölçeklenebilir Hibrit Nesne Tanıma Sistemi
Örüntülü Arayüzlerin Kırılma Tokluğuna Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Özgün 20(27)-oktanor Sikloastragenolün Fungal Biyotransformasyonu ve Saflaştırılmış Metabolitlerin Biyolojik Aktiviteleri
Özgün Josephson Eklemlerinden Yüksek Güçlü Terahertz Işıması
Özne-Nesne İlişkilerine Fenomenolojik ve Deneysel Yaklaşımlar
Paladyum ve Rodyum Katalizli Tandem Karbonilatif Kenetlenme Tepkimeleri
Paladyum Yüklü Zeolitlerin Karbonilasyon ve Suzuki Tepkimelerinde Heterojen Katalizör Olarak Kullanımı
Pamukta Düşük Sıcaklık İçin Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri İçin Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Parçacık Hızlandırıcı Kovuklarının Üretiminde Karşılaşılan Mekanik Kusurların Elektromanyetik Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Parçacık Hızlandırıcılarında Empedans Hesaplamaları
Parçacık Hızlandırıcılarında Higgs Kütlesindeki İnce Ayarın İzlerinin Sürülmesi
Parçacık Hızlandırıcılarında Higgs Kütlesindeki İnce Ayarın İzlerinin Sürülmesi
Parmak İzi Geometrili Çekirdek Yapının Karakterizasyonu Ve Enerji Emme Karakteristiklerinin İncelenmesi
Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu
Patlamaya Dayanıklı Yarı Küresel Tekrarlı Çekirdek Malzemesi Ihtiva Eden Sandviç Yapıların Geliştirilmesi Ve Optimizasyonu
Patlamaya Dayanıklı Yarı Küresel Tekrarlı Çekirdek Malzemesi Ihtiva Eden Sandviç Yapıların Geliştirilmesi Ve Optimizasyonu
Patlıcanda Polifenol Oksidaz (Ppo) Enzim Aktivitesini Azaltmak için Crispr/Cas9 Teknolojisinin Kullanımı
Pencere Camı Türlerinin İç Ortam Gün Işığı Kalitesi, Kullanıcı Dikkati ve Çalışma Performansı Üzerindeki Etkileri
Pentablok Kopolimer Bazlı Yeni Bir İnce Film Kompozit Nanofiltrasyon Membranı Geliştirilmesi
Peptit Türevlerinden Elde Edilen Çifte Protonlanmış a7+2 İyonlarının Gaz Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometre ile Çalışılması
Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi
Perilendiimid Tabanlı, Çözelti Süreçli, Evrik Mimariye Sahip Bir Beyaz Işık Yayan Organik Diyotun Hazırlığı ve Karakterizasyonu
Perovskit Güneş Hücresi Aktif Katmanlarının Ultrasonik Sprey Kaplama Yöntemiyle Yapılması
Perovskit Nanotellerin Işıma Şiddetinin Plazmonik Artırımı
Peynir Altı Suyu (Pas) Proteini-Hemiselüloz Kompleksine Lactobacillus Pentosus'un Mikroenkapsülasyonu ve Sofralık Zeytine Empregnasyonu
Peynir Suyundan Laktik Asit Eldesinin Kinetik Modeli
Peynir suyunun seramik Membranlar Kullanılarak Bileşenlerine Ayrıştırılması
Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein ve Peptid Nanotüplerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu
Ph Cevaplayabilen Peg-Peptid Konjugatı Bazlı Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistemleri Geliştirilmesi
Ph'ya Duyarlı Hidrojeller Geliştirilmesi
pH’ya Duyarlı Peptit-Pluronik Konjugatı Bazlı Kurkumin Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi
Plazmonik Kovuklar
Plexilaser: Plekzitonik Lazerler
Plexilaser: Plekzitonik Lazerler
Poli(12-taç-4-eter) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu
Polikristal Yapıya Sahip İki Boyutlu Malzemelerin Elektronik ve Taşınım Özelliklerinin Simülasyonu
Polimerik Filmlerin Kuantum Noktalar ile Fonksiyonlandırılması
Polimerik Optik Filtrelerin Geliştirilmesi
Polimerlerde Denge ve Difüzyon Katsayılarının Ters Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Tayini
Polimerlerin Transport Özelliklerinin Gravimetrik Yöntemle Ölçülmesi
Poliüretan Süngere İmmobilize Edilmiş Karbonik Anhidrazın Organik Çözücülerde Biyokatalizleme Performansı
Polymetaloksitlerinin Hidrothermal Sentezi ve X-Ray Yapı Tayini
Polyoksometallerin (Metal= Mo, V, Ti, Nb) Katı Hal Koordinasyon Kimyası: Organodiamin Gruplarıyla Şekillendirilen Açık Kristal Yapılı Polyoksometalfosfatların Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapılarının Karakterizasyonu
Portatif Merceksiz Holografik Mikroskop Sisteminin Geliştirilmesi
Potansiyel MDM2-P53 İnhibitörleri Olarak 1,2,3-Triazol Sübstitüeli Kumarin Türevlerinin Sentezleri ve Antiproliferatif Özellikleri
Potansiyel MDM2-P53 İnhibitörleri Olarak 1,2,3-Triazol Sübstitüeli Kumarin Türevlerinin Sentezleri ve Antiproliferatif Özellikleri
Potansiyel MDM2-P53 ve Aromataz Enzim İnhibitörleri Olabilecek 1,2,4-Triazol Türevlendirilmiş 1,4-Oksazepin-5-On Moleküllerinin Sentezi
Potansiyel MDM2-P53 ve Aromataz Enzim İnhibitörleri Olabilecek 1,2,4-Triazol Türevlendirilmiş 1,4-Oksazepin-5-On Moleküllerinin Sentezi
Potent Bir Adjuvan Adayı Olan Astragalozit VII Kullanılarak Adjuvan Sistemlerinin Geliştirilmesi, Optimizasyonu, Karakterizasyonu ve İmmünomodülatör Etkinliklerinin in vitro İncelenmesi
Prebiyotik Ksilooligosakkarit Üretiminde Ksilanaz Uygulama Şartlarının Optimizasyonu
Preprint
Preseramik Polimerlerden SiOC Fiber Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu
Primer Moleküler Yapıştırıcı Katmanın PMMA Altlık Üzerine Kaplaman ITO İnce Filme Etkisi
Probiyotik Mikroorganizmaların Antibiyotik Direncinin Araştırılması
Production and Downstream Processing of the Polygalacturonase (PG) from Aspergillus Sojae: The Effect of Microbial Morphology and Fluid Rheology on System Global Productivity Under Conditions Close to Industrial Practice. A Theoretical and Experimental Approach
Prostaglandin E2'nin Primer Meme Kanseri Kaynaklı Akciğer Pre-metastatik Niş Oluşumundaki Rolünün Mikroakışkan Çipler Aracılığıyla Araştırılması
Prostat Kanseri Tedavisi İçin Apalutamid'in Metalo-Kapsüllenmesi; in vitro, in vivo ve ex vivo Etkinliklerinin Araştırması
Prostat Kanseri Tedavisi İçin Apalutamid'in Metalo-Kapsüllenmesi; in vitro, in vivo ve ex vivo Etkinliklerinin Araştırması
Protamin ile Yüzeyi Modifiye Edilmiş, Çift Antikanser Ajan Yüklü Lipozomların Hazırlanması
Protein Tayini için İletken Politiyofen Temelli pH Biyosensörü Geliştirilmesi
Proton Kopartılmış Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi
Protonlanmış Peptitlerden Elde Edilen a-iyonlarının Gaz-Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi
Pt ve Pt-Sn Katalizörlerinin Hazırlama Metodlarının ve Şartlarının Sitral Hidrojenasyonunda Aktivitelerinin ve Seçimliliklerinin İncelenmesi
Pt-Sn veya Ru-Sn Bimetalik Zeolit Destekli Katalizörle Sitral Hidrojenasyonu
PVDF-EuD4TEA Kompozit Sisteminin Triboelektrik ve Tribolüminesans Özelliklerinin Eş Zamanlı Ölçümü
QD-Tabanlı Sensör Yapılarının KBB Polimer İnce Filmler ile Kapsüllenmesi
Quantum Cryptology with Single Photons Obtained from Hexagonal Boron Nitride Defect Centers
( R )-4' Metilkılavuzonun Hepatosellüler Karsinoma Hücre Hattındaki MDM2-p53 Protein-Protein Etkileşimi Üzerindeki İnhibitör Etkisi
(R)-Klavuzon Z'nin Karaciğer Kanser Hücreleri ve Karaciğer Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Antikanser Özelliklerinin Incelenmesi
Rabi Ayrışma Enerjisinin Grafen Yardımı ile Ayarlanması
Radyokromik Filmlerin UV Doz Belirlemede Kullanımı
Redefining Geothermal Fluid Properties at Extreme Conditions to Optimize Future Geothermal Energy Extraction
Rekombinant ve Ticari Esteraz Enziminin Halloysit Nanotüpe İmmobilizasyonu
Renk Ölçümsel Biyosensör Geliştirilmesi
Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları
Rings Whose Injective Modules Are R-Projective
Roma Harçlarında Kullanılan Kirecin ve İnce Agregaların Özellikleri
Rosmarinik Asit in Escherichia Coli O157:H7 ve Salmonella Enteritidis’in Büyümesi ve Dış Membran Proteinleri (OMP) Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Rural Regeneration Through Systemic Heritage-Led Strategies (RURITAGE)
Rüzgar Enerjilerine Yönelik Tepe Üstü Akış Analizi
Rüzgar Lidarları Tarama Rejimlerinin Kompleks Arazilerde Hataları
Rüzgar Turbinlerinde Yapı Sağlığı İzlemesinin Güvenirlilik Temelli Bakım Planlamasına Entegrasyonu