Browsing by Project

Showing results 525 to 624 of 1093 < previous   next >
Title
Kablo Tahrikli Hibrit Paralel Yürüme Mekanizması Prototipi İmalatı ve Testleri
Kadıkalesi (Anaia) Kazı Bölgesinden Çıkarılan Bizans Seramiklerinin Mikroyapısal Karakterizsyonu
Kampüs Alanında Kalıcı Organik Kirletici (PCB, PAH, PBDE ve OCP) Düzeylerinin Hava Akım Yönü Temel Alınarak Değerlendirilmesi
Kanser Hücreleri ve Mikroçevresi Arasındaki İlişkilerinin Hücresel Düzeyde İncelenmesi
Kanser Hücrelerinin Işaretleme Yöntemi Kullanılmaksızın Manyetik Levitasyon Prensibi Ile Mikroakışkan Çip Üzerinde Ayrıştırılması
Kapalı Mekan Yöngüdüm İçin Üç Boyutlu Haritalama
Karaburun Yarımadası'ndaki Deniz Suyu Girişimi ve Denize Boşalımının Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması
Karaburun Yarımadasında Yetişen `Hurma' Zeytininin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu
Karaburun Yarımadası’ndaki Deniz Suyu Girişimi ve DenizeBoşalımının Hidrojeolojik Çalışmalar ve MatematikselModelleme İle Araştırılması
Karaciğer Doku Mühendisliği İçin Üç Boyutlu Nanoyapılı Doku İskelesi Üretilmesi
Kararlı Fotonik Kristal Optik Fiber ve Çizgisel Kusurlu Dalga Kılavuzu Tasarımı
Karbon Elyaf Esaslı Kompozitlerin Elektroeğrilmiş Nano Elyaf Tabakaları ile Tokluğunun Arttırılması
Karbon Elyaf Takviyeli /Termoplastik Poliamid Esaslı Kompozit Yapıların Geliştirilmesi
Karbon Elyaf Takviyeli Lamine Kompozitlerin Manokompozit Polimer Sistemlerinden Geliştirilmesi
Karbon-Cam/Epoksi Hibrid Kompozitlerin Üç Nokta Eğme Yorulma Davranışlarının İncelenmesi
Karbondioksitin Çok Karbonlu Ürünlere Demir ve Alkali Katkılı Kobalt Katalizörlerle Dönüştürülmesi: Birleşik Bir Hesaplamalı ve Deneysel Çalışma
Karışık Taşınımlı Isı Transferine Maruz Kalan Periyodik Gözenekli Bir Yapının Ara Yüzey Isı Taşınım Kat Sayısı ve Isıl Dispersiyon İletimi Üretimi Üzerinde Deneysel Bir Çalışma
Karışımına Etken Madde Eklenerek Biyolojik Performansı Arttırılmış Kemik Çimentolarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Karışımına Likit Etken Madde Eklenerek Biyolojik Performansı Arttırılmış Kemik Çimentolarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Katalitik Modüler Reaktörde Biyometan üretimi
Katalizörler Üzerinde Biyogazdan Hidrojence Zengin Gaz Üretilmesi
Katmanlı Katı Hal Malzemelerinin Hidrotermal Sentezi ve X-Ray Yapı Tayini
Katmanlı LLZO filmlerin Mıknatıssal Saçtırma ile Yüksek Sıcaklıkta Büyütülmesi
Katyonik Konjuge Politiyofen Tabanlı PCR İçermeyen Metodoloji ile Tek Nükleotid Polimorfizmi Saptanması
Katyonik Oligotiyofenlerin “Coarse Grained” Moleküler Dinamik Simülasyonları
Katyonik Yıldız Polimerlerin siRNA Transfeksiyon Etkinliklerinin Belirlenmesi
Katı Asit Katalizörlerin Sorbitolün İsosorbide Dönüştürülmesi için Geliştirilmesi
Katı Oksitli Yakıt Hücrelerinde Kullanılan La1-xSrxCo1-yFeyO3-d Katot Malzemesinin Mekanik Sentezleme Yöntemiyle Hazırlanması
Kavite-Atom Sistemlerinde Kuantum Durum Kontrolü
Keçi Sütünün İnek Sütü Ile Tağşişinin Belirlenmesi Için Kemometrik Veri Analiz Yaklaşımlarına Dayalı Basit Ve Hızlı Spektroskopik Yöntemler Geliştirilmesi
Kek Yapımında Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Karbonil Oluşumuna ve Kek Özelliklerine Etkisi
Kemeraltı, Kestelli Bölgesi Sözlü Tarih Çalışması
Kemik Doku Rejenerasyonu İçin Çift Tabakalı, Makro-Nano Gözenekli, Biyoaktif Doku İskelesinin 4B Yazım Tekniğiyle Üretimi
Kemik Doku Yenilenmesine Yönelik Hücresizleştirilmiş, Biyouyumlu Kemik Hücre Dışı Matriks Geliştirilmesi
Kemik Doku Yenilenmesine Yönelik Hücresizleştirilmiş, Biyouyumlu Kemik Hücre Dışı Matriks Geliştirilmesi
Kemik İliği Hücrelerindeki Yağlanmanın Mekanik Sinyallerle Baskılanması
Kendiliğinden Düzenlenen Peptit Hidrojellerin Üç Boyutlu Hücre Kültürü Uygulamalarında Kullanılmasına Yönelik Ön Çalışma
Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Tiksotropinin Kalıp Basıncı, Yüzey Ve Dürabilite Özelliklerine Etkileri
Kent-kır Çeperi Bağlamında Kentsel Müşterekler
Kentleşmenin Kıyı Bölgesindeki Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği
Kentsel Eşitsizlikler Kent Sahillerinin “Kamusallığını” Nasıl Şekillendiriyor?: İzmir Kent İçi Sahillerine Vatandaşların “Erişim”indeki Farklılıklara Dair Ampirik Bir Çalışma
Kentsel ve Kırsal Alanda Yaşayan Gençlerin Sosyalleşmelerinde Kamusal Alan Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Menderes ve Karşıyaka Örneği
Keratitis–Ichthyosis–Deafness Sendromuna Neden Olan Konneksin26 Mutasyonlarının Keratinosilerdeki Hücre İskeleti Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
KID Sendromu İçin 3 Boyutlu Organotipik Deri Modelinin Oluşturulması
Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Üretilen Polimer İnce Filmlerin ve Dalga Kılavuzlarının Sensör Uygulamaları İçin Fonksiyonlandırılması
Kimyasal Çapraz Bağlama ile Kitosan Bazlı Hidrojenlerin Hazırlanması ve Biyomalzeme Olarak Uygunluğunun Araştırılması
Kimyasal Çapraz Bağlama Yöntemiyle PEG-Keratin Hidrojellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Kimyasal Yolla Grafen Türevlerinin Sentezi Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Anot Ve Boşluk Transfer Malzemesi Olarak Kullanımları
Kimyasal Yolla Grafen Türevlerinin Sentezi Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Anot Ve Boşluk Transfer Malzemesi Olarak Kullanımları
Kitin ve Kitosan Biyosorbentlerinin Pembe Karides (Parapenaeus Longirostris) Kabuk Atıklarından Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Karşılaştırmalı Zehirli Metal Adsorpsiyon Çalışmaları
Kitosan Bazlı Biyo Polimerlerin Sentezlenmesi ve Zeytin Karasuyu Arıtımı İçin Adsorbent Malzeme Olarak Kullanılması
Kitosan Bazlı Biyo-Uyumlu Emülgatör Üretimi , Karakterizasyonu Ve Yağ Dispersiyon Kinetiğine Olan Etkisinin Incelenmesi
Kitosan Bazlı Doğal Biyoaktif Yara Örtüsünün Geliştirilmesi”
Kitosan Nano-Parçacıklar ile Rekombinant Esteraz Enziminin Immobilizasyonu
Klorlu Toksik Organikler: Dış Atmosferde Ölçülüp İzlenerek Türkiye nin Bu Toksikler Bakımından Potansiyelinin Belirlenmesi.
Klozet Temizliği ve Kokuya Karşı Klorlu Ürünlerin Kullanımı ile Oluşabilecek Uçucu Organik Bileşik Emisyonu
Kolajen ve Antioksidan İlavesi ile Zenginleştirilmiş Yoğurt Dondurması Geliştirilmesi
Kolloid Kristal Temelli Yüksek İnorganik Derişimli ve Esnek Basınç Sensörü Üretimi
Kolloid Plekzitonik Nanoparçacıklar
Kolloidal Dörtlü Alaşım Znxcd1-Xsyse1-Y / Zncds Nanokristallerin Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Optik Özelliklerinin Alaşım Kompozisyonu, Tanecik Büyüklüğü Ve Katman Kalınlığı Ile Kontrolü
Kompozit Alümina, Zırkonya, Sılıka, Titan Seramik Membranların Gaz Ayrımında Kullanımı ve Karakterizasyonu
Konformasyon Değişikliğine Hassas Politiyofen Türevi Polielektrolit Sentezi ve Mikroakışkan DNA Metilasyon Tarama Platformu Geliştirilmesi
Kontrollü Antibiyotik Salımı Yapan Kitosan/Silika Bazlı Kompozit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi Ve Sert Doku Mühendisliği İçin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Kontrollü İlaç Salımı Uygulamaları İçin Arayüzey Faz Değişimi Yöntemi ile Mikrokapsül Üretimi
Kontrollü İlaç Taşınımının ve Salınımınının ESR Spektroskopisi ile Çalışılması
Kontrollü Salım Özelliklerine Sahip Antimikrobiyel, Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi
Kontrollü Salım Özelliklerine Sahip Antimikrobiyel, Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi
Korozyon Testi İçin Seramik Kroze İmalatı
Korozyona Uğramış Manyezit Bazlı Çimento Fırını Refrakterlerin Mikroyapısal Karakterizasyonu
Korteweg-de Vries Denklemi İçin Sonlu Aralıkta Sağ Uçtan Dirichlet-Neumann Kontrol Dizaynı
Kozmolojide Bose-Einstein Yoğuşmasının Oluşması ve Çökmesi ve Karanlık Madde Kara Delikleri
Kölemanit İlavesiyle Kaolen ve Kalsitten Anortit Seramikleri Sentezlenmesi ve Sinterlenmesi
Kritik Teknolojiler İçin İleri Fonksiyonel Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi: İleri ve Yenilikçi Teknolojik Sensörler
Krom Manyezit Çimento Fırını Refrakterlerinde Bulunan Demirce Zengin Halkaların İncelenmesi.
Kumaş Yapımında Sentetik İplikler Kullanılarak Dokunan Çeşitli Örgü Şekillerinin Kızılötesi İletkenliğinin Fotonik Kristal Yaklaşımı ile İncelenmesi
Kurşun İçermeyen Perovskit Malzemelerin Sentez ve Karakterizasyonları
Kuru İncir Işleme Atıkları, Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimi: Pektin Ekstraksiyonun Optimizasyonu ve Moleküler, Fonksiyonel ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Karakterizasyonu
Kuru İncir Işleme Atıkları, Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimi: Pektin Ekstraksiyonun Optimizasyonu ve Moleküler, Fonksiyonel ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Karakterizasyonu
Kuru İncir İşleme Atıkları, Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimi ve Fonksiyonel Karakterizasyonu
Kurutulmuş Damla-LIBS Analizlerinde Nanparçacık Varlığının Sinyal Şiddeti Üzerinde Etkilerinin Araştırılması
Küçük Rüzgar Türbinlerinin Optimizasyonu Ve Ticari Promosyonu
Kütüphane Çalışma Alanlarında Karşılaşılan Yer Bulamama Sorununun Görüntü ve Video İşleme Yöntemleriyle Gerçek Zamanlı Analizi ve Çözümlenmesi
Kırmızı-Mavi-Yeşil Işıma Yapan Kuantum Parçacıklarının Foto-Fiziksel Davranışları ve QD-LED Uygulamaları
Kırsal Yapım Kültürünün Tespiti: İzmir, Tire İlçesi'nde Alan Çalışması
Kısa Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu
L(+) Laktik Asitinin Saflaştırılması
La1-xSrxCo1-yFeyO3-d Katot Malzemelerinin Oluşumu ve Elektrolit Altlıklarla Potansiyel Etkileşiminin IT-SOFC Uygulamaları için İncelenmesi
Lactobacillus Acidophilus’un Çoklu Emülsiyon Yöntemi ile Mikroenkapsülasyonu
Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Levy Süreçleriyle Modellenmiş Karmaşık Elektrik Güç Ağlarında Kararlılık Analizi, Kestirim ve Kontrol
Li+/Mg++ Ayrımında Kullanılabilecek Bir Nanofiltrasyon Membranının Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Ksilooligosakkarit Üretimi İçin Derin Ötektik Çözücü Temelli Süreç Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Ksilooligosakkarit Üretimi İçin Derin Ötektik Çözücü Temelli Süreç Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Süksinik Asit Üretimi
Linear Olmayan Parabolik Differensiyel Denklemlerin Standard Olmayan Sonlu Fark Metodu ile Çözülmesi
Lipaz Aktivitesine Sahip, Soğuğa Adapte Olmuş Bir Bakteriden Lipaz Enzimi Kodlayan Geninin Klonlanarak Rekombinant Olarak Üretilmesi
Lipaz Aktivitesine Sahip, Soğuğa Adapte Olmuş Bir Bakteriden Lipaz Enzimi Kodlayan Geninin Klonlanarak Rekombinant Olarak Üretilmesi
Lipocalin 15 (LCN15) Geninin İnce Bağırsak Enterosit Hücrelerindeki Glikoz ve Yağ Metabolizmasındaki Fonksiyonel Rolünün Araştırılması
Lipozomal Doksorubisin (DOX) Üretimi