Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9352
Title: Validation on of local thermal equilibrium and uniform pressure assumptions for an isobaric adsorption process in an adsorbent bed
Other Titles: Bir adsorbent yatakta ısobarik adsorpsiyon projesi için yerel ısıl denge ve sabit basınç kabulünun doğrulanması
Authors: Gediz İliş, Gamze
Mobedi, Moghtada
Ülkü, Semra
Keywords: Adsorption
Heat and mass transfer
Local thermal equilibrium
Uniform pressure approach
Publisher: Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
Abstract: The aim of the present study is to investigate the validation of the local thermal equilibrium and uniform pressure approach assumptions employed for analyzing heat and mass transfer in the adsorbent beds. An experimental setup consists of an adsorbent bed filled with silica gel particles and a water vessel was designed and constructed such way to measure the local temperature and pressure in different locations inside the bed during the adsorption process. Moreover, the heat and mass transfer equations based on uniform pressure approach and local thermal equilibrium assumptions were solved. The numerical results were compared with the corresponding experimental results and excellent agreement between them was observed. Based on the performed comparisons, two significant remarks for the studied bed were concluded, a) a local thermal equilibrium between solid and water vapor exists, b) the interparticle mass transfer resistance in the bed is negligible and the uniform pressure approach for determination of concentration and temperature distributions inside the bed can be used. Furthermore, the presented experimental results in this study provide valuable data for validation of computational studies for other researchers.
Bu çalışmanın amacı, adsorbent yatakta ısı ve kütle transferini analiz etmek için kullanılan yerel ısıl denge ve sabit basınç yaklaşımı varsayımların geçerliliğini araştırmaktır. İçerisinde silika jel partikülleri içeren bir yatak ile su kabı olan bir deney düzeneği tasarlanmış ve adsorpsiyon sürecinde yatağın içinde farklı yerlerde yerel sıcaklık ve basınç ölçülmüştür. Ayrıca, sabit basınç yaklaşımı ve yerel ısıl denge varsayımlara dayalı ısı ve kütle transferi denklemleri çözülmüştür. Sayısal sonuçlar, ilgili deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve aralarında oldukça iyi bir uyum tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen karşılaştırmaya dayanarak, incelenen yatak için iki önemli sonuç şu şekildedir: a) katı madde ve su buharı arasında yerel ısıl denge bulunmaktadır, b) bir yatak içinde parçacıklar arası kütle transferi direnci ihmal edilebilir düzeyde olup konsantrasyonunun ve sıcaklığın belirlenmesi için sabit basınç yaklaşımı geçerlidir. Ayrıca, bu çalışmada sunulan deneysel sonuçlar diğer araştırmacıların sayısal çalışmalarının geçerliliğini doğtulamak için değerli veriler sağlayacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/9352
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/213747
ISSN: 1300-3615
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
517b9113-8169-4563-be0e-d3d506621d2.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Mar 16, 2024

Page view(s)

154
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

58
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.