Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7239
Title: Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav Ovası (Kütahya)
Other Titles: The infldence of the discharge of geothermal fluid on surface water quality: Case study Simav Plain (Kütahya)
Authors: Gündüz, Orhan
Mutlu, Merdiye
Elçi, Alper
Şimşek, Celalettin
Baba, Alper
Keywords: Jeotermal akışkan
Reenjeksiyon
Yüzeysel sular
Su kalitesi
Arsenik
Issue Date: 2012
Publisher: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Source: Gündüz, O., Mutlu, M., Elçi, A., Şimşek, C., and Baba, A. (2012). Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav Ovası (Kütahya). Çevre Bilim & Teknoloji, 4(3), 231-246.
Abstract: Son yıllarda jeotermal enerji, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak gündemdedir. Ancak, yüksek çözünmüş madde miktarı ve ısıl içeriği nedeniyle uygun şartlar altında önlem alınmadığı durumlarda jeotermal akışkanın yüzeysel su kalitesine önemli etkileri olacağı açıktır. Ülkemizde gelişen jeotermal enerji uygulamalarına paralel olarak, pek çok sahada atık jeotermal akışkana ilişkin sorunlar yaşanmaktadır. Bu sahalardan biri olan Simav Jeotermal Sahası'nda yürütülen bu çalışma ile atık jeotermal akışkanın kontrolsüz olarak yüzeysel sulara deşaıjının neden olduğır sorunlar incelenmiştir. Bölgedeki üç adet jeotermal sahadan (Eynal, Çitgöl ve Naşa) çıkan atıkjeotermal akışkanın ciddi bir ısıl ve kimyasal kirlenmeye neden olduğır tespit edilmiştir. Özellikle arsenik, bor, lityum v.b. toksik elementlerce zengin olan akışkanın herhangi bir kontrol tedbiri alınadan yüzeysel su kaynaklarına deşarjı, bu kaynakların olası diğer kullanınılarını olumsuz yönde etkilemektedir.
In recent years, geotlıermal energy is on the agenda as a clean and renewable energy resource. However, witlı its high dissolved constituents and tlıermal content, geothermal fluid is known to have significant impacts on surface water quality when disposed in an urıcontrolled manner. In parallel to devetoping geotlıermal energy applications in our courıtry, many sites experience problems associated witlı waste geotlıermal fluid disposaL Being one of tlıese sites, Simav Geothermal Area is studied in this paper and problems associated witlı tlıe discharge of vaste geotlıermal fluid on surface water resources are assessed. The waste geotlıermal fluid originating from three locations (Eynal, Çitgöl and Naşa) in tlıe study area is fourıd to cause significant tlıermal and chemical contamination. Particularly, tlıe urıcontrolled discharge of geotlıermal fluid tlıat is rich in arsenic, boran, lithium and otlıer toxic elements in to surface water resources of tlıe area influences otlıer potential us es of tlıese resources.
URI: https://hdl.handle.net/11147/7239
ISSN: 1302-5627
1302-5627
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7239.pdfMakale (Article)1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

188
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

84
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.