Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGündüz, Orhan-
dc.contributor.authorMutlu, Merdiye-
dc.contributor.authorElçi, Alper-
dc.contributor.authorŞimşek, Celalettin-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.date.accessioned2019-08-26T07:02:12Z
dc.date.available2019-08-26T07:02:12Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationGündüz, O., Mutlu, M., Elçi, A., Şimşek, C., and Baba, A. (2012). Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav Ovası (Kütahya). Çevre Bilim & Teknoloji, 4(3), 231-246.en_US
dc.identifier.issn1302-5627
dc.identifier.issn1302-5627-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7239
dc.description.abstractSon yıllarda jeotermal enerji, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak gündemdedir. Ancak, yüksek çözünmüş madde miktarı ve ısıl içeriği nedeniyle uygun şartlar altında önlem alınmadığı durumlarda jeotermal akışkanın yüzeysel su kalitesine önemli etkileri olacağı açıktır. Ülkemizde gelişen jeotermal enerji uygulamalarına paralel olarak, pek çok sahada atık jeotermal akışkana ilişkin sorunlar yaşanmaktadır. Bu sahalardan biri olan Simav Jeotermal Sahası'nda yürütülen bu çalışma ile atık jeotermal akışkanın kontrolsüz olarak yüzeysel sulara deşaıjının neden olduğır sorunlar incelenmiştir. Bölgedeki üç adet jeotermal sahadan (Eynal, Çitgöl ve Naşa) çıkan atıkjeotermal akışkanın ciddi bir ısıl ve kimyasal kirlenmeye neden olduğır tespit edilmiştir. Özellikle arsenik, bor, lityum v.b. toksik elementlerce zengin olan akışkanın herhangi bir kontrol tedbiri alınadan yüzeysel su kaynaklarına deşarjı, bu kaynakların olası diğer kullanınılarını olumsuz yönde etkilemektedir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, geotlıermal energy is on the agenda as a clean and renewable energy resource. However, witlı its high dissolved constituents and tlıermal content, geothermal fluid is known to have significant impacts on surface water quality when disposed in an urıcontrolled manner. In parallel to devetoping geotlıermal energy applications in our courıtry, many sites experience problems associated witlı waste geotlıermal fluid disposaL Being one of tlıese sites, Simav Geothermal Area is studied in this paper and problems associated witlı tlıe discharge of vaste geotlıermal fluid on surface water resources are assessed. The waste geotlıermal fluid originating from three locations (Eynal, Çitgöl and Naşa) in tlıe study area is fourıd to cause significant tlıermal and chemical contamination. Particularly, tlıe urıcontrolled discharge of geotlıermal fluid tlıat is rich in arsenic, boran, lithium and otlıer toxic elements in to surface water resources of tlıe area influences otlıer potential us es of tlıese resources.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Çevre Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartofÇevre Bilim & Teknolojien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeotermal akışkanen_US
dc.subjectReenjeksiyonen_US
dc.subjectYüzeysel sularen_US
dc.subjectSu kalitesien_US
dc.subjectArseniken_US
dc.titleJeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav Ovası (Kütahya)en_US
dc.title.alternativeThe infldence of the discharge of geothermal fluid on surface water quality: Case study Simav Plain (Kütahya)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0001-5307-3156en_US
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume364en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage246en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept03.07. Department of Environmental Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7239.pdfMakale (Article)1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

22
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.