Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14228
Title: How out-of-classroom activity areas and surrounding land uses affect students' feelings about coming school?: Cases in İzmir
Other Titles: Derslik dışı aktivite alanları ve çevre arazi kullanımları öğrencilerin okula gelmeye dair duygularını nasıl etkiliyor?: İzmir örnekleri
Authors: Özkan, Tuba Nur
Advisors: Şenol, Fatma
Keywords: Out-of-classroom activity areas
Land uses around the school
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Araştırma 10-15 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin okula gelme ile ilgili olumlu duygularını etkileyen faktörleri incelemektedir. Okul bahçesi gibi derslik dışı aktivite alanları ve park, diğer kentsel yeşil alanlar gibi okul çevresindeki arazi kullanımlarının öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarına etkisi kanıtlanmıştır. Fakat bu alanların ve buna ek olarak farklı derslik dışı aktivite alanları ve okul çevresindeki arazi kullanımlarının öğrencilerin okula gelmeye dair olumlu duygularına olan etkisine dair bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu tezde okula gelmeye dair olumlu duyguların önemli bir parçası olan okula bağlılık, akademik başarı, okul iklimi ve okula düzenli katılımı etkileyen etkenler üzerinden yola çıkarak okula gelmeye dair olumlu duygulara etki eden faktörleri saptamıştır. Bu faktörleri sosyal ve fiziksel faktörler olarak ele almıştır. Sosyal faktörler bireysel, ebeveyn, ev ve ev halkının karakteristik özellikleri olarak gruplandırılmıştır. Fiziksel özellikler ise derslik dışı aktivite alanları ve okul çevresindeki arazi kullanımları olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda çocukların bu alanlara dair algıları ve bu alanlardan beklentileri de incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin okula gelmeye ilişkin olumlu duyguları ile okul içi sınıf dışındaki etkinlik alanlarının ve okul çevresindeki arazi kullanımları çeşitliliği arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu tez Konak ve Karabağlar / İzmir'de dört mahallenin dört ortaokulunda 10-15 yaş ortaöğretim öğrencileri hakkında geliştirilmiştir. Alan gözlemleri ve kullanıcı anketleri sunmaktadır. Sonuç olarak, okulların yer seçimi ve derslik dışı aktivite alanlarının fiziksel tasarımına dair öneri ve stratejiler geliştirmektedir.
The research examines the factors affecting the positive feelings of 10 to 15- years-old secondary school students about coming to school. The effects of out-of-classroom activity areas, such as the school garden, and the use of land around the school, such as parks and other public green areas, on the physical and mental health of students are proved in the literature. However, no research was found on the effects of these areas, in addition to different out-of-classroom activity areas and land use around the school, on the positive feelings of students about coming to school. In this thesis, the factors affecting positive feelings about coming to school were determined based on the factors affecting school engagement, academic achievement, school climate, and regular attendance, which are important parts of positive feelings about coming to school. These factors are considered as social and physical factors. Social factors are grouped as individual, parental, house, and household characteristics. Physical characteristics include out-of-classroom activity areas, and land uses around the school. At the same time, children's perceptions of these areas and their expectations from these areas were also examined. The aim of this study is to determine the relationship between students' positive feelings about coming to school and the variety of out-of-classroom activity areas and land uses around the school. This thesis was developed by about 10-15-year-old secondary school students in four secondary schools in four neighborhoods in Konak and Karabağlar / İzmir. It offers field observations and user surveys. As a result, it develops suggestions and strategies for the location selection of schools and the physical design of out-of-classroom activity areas.
Description: Includes bibliographical references (leaves. 133-141)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr2STv-BaSgH9auvGreifzhGp0ydtPD44_R57voMfAPSD
https://hdl.handle.net/11147/14228
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10573945.pdf5.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

18
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.