Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11746
Title: Anaerobic co-digestion of tannery solid waste: Optimum leather fleshing waste loading
Other Titles: Tabakhane katı atıklarının anaerobik birlikte çürütülmesi: Optimum etleme atığı yükü
Authors: Bayrakdar, Alper
Keywords: Anaerobic digestion
Leather fleshings
Hydrogen sulfide
Abstract: In this study, loading of optimum leather fleshings was investigated with four identical batch reactors with different fleshings and treatment sludge ratios (0:1, 0.25:1, 0.35:1, 0.50:1) to contribute to the state of art of the biogas production from tannery solid wastes. Results showed that lipids-containing leather fleshings boosted the methane production potential. However, H2S inhibition and volatile fatty acids accumulation were the main concern in the anaerobic digestion of these wastes. The modified Gompertz model was applied to the batch tests data to determine the kinetic constants of anaerobic digestion of tannery solid wastes. It was calculated with the model outputs that the ultimate methane production potential and maximum methane production rate in reactors having mixing ratio of 0.35:1 and 0.5:1 (dry basis) were highly similar. 0.35 was found to be an optimum leather fleshing and treatment sludge ratio with a 54% more methane production potential than that of control reactor in this study.
Tabakhane katı atıklarından biyogaz üretimi üzerine literatüre katkı sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmada deri etleme atığı yükünün anaerobik biyogaz üretimine etkisi ve optimum deri etleme atığı yükü, farklı etleme atığı ve arıtma çamuru karışım oranlarıyla (0:1, 0.25:1, 0.35:1, 0.50:1) kesikli olarak işletilen dört eşdeğer anaerobik reaktör ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, lipit içeren atıkların metan üretim potansiyelini arttırdığını göstermiştir. Ancak, H2S inhibisyonu ve uçucu yağ asitlerinin birikimi bu atıkların anaerobik olarak çürütülmesinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olarak görülmüştür. Kesikli deneyler ile elde edilen verilere Gompertz modeli uygulanarak bu atıkların anaerobik olarak çürütülmesinde kinetik katsayılar belirlenmiştir. 0.35: 1 ve 0.5: 1 (kuru bazda) karışım oranı ile işletilen reaktörlerin nihai metan üretim potansiyelleri ve metan üretim hızı değerlerinin oldukça benzer olduğu model çıktıları ile hesaplanmıştır. Çalışmada, 0.35:1 karışım oranı ile işletilen reaktörün hiç etleme atığı ilave edilmemiş kontrol reaktörüne göre %54 daha fazla metan üretim potansiyeline sahip olduğu ve bu karışım oranının optimum etleme atığı ve arıtma çamuru oranı olduğu gözlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.5505/pajes.2020.22465
https://hdl.handle.net/11147/11746
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/425813
ISSN: 2147-5881
Appears in Collections:Environmental Engineering / Çevre Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
91e5c379-0865-476e-b6ef-ecafac381e6b.pdf678.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Mar 23, 2024

Page view(s)

2,356
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

284
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.