Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11724
Title: Bitki proteomik çalışmalarında kullanılan yaklaşımlar ve uygulama yöntemleri
Other Titles: Approachs and application methods in plant proteomics research
Authors: Günel, Aslıhan
Hasançebi, Semra
Yalçın, Talat
Emir, Mahmut
Demirci, Yahya Emin
Dinç, Melike
Güray, Melda Zeynep
Keywords: Bitki proteomik
Proteomik
Kütle spektrometresi
Issue Date: 2020
Abstract: Proteomik yaklaşımları 2000 li yılların başlarına kadar mikroorganizmalar ve hayvansal kaynaklı örneklerde ağırlıklı olarak kullanıldı. Bu dönemde bitki proteomik çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bitkisel dokulardaki sert hücre çeperleri, karmaşık ve çok çeşitli sekonder metabolitlerin varlığı, fazla miktardaki pigmentler, proteazlar, polifenoller, polisakkaritler, nişasta ve lipitler total protein örneklerinin hazırlanması ve proteinlerin ayrımı sırasında pek çok soruna neden olmuştur. Ancak her bir sorunun üstesinden gelmek üzere sürdürülen çabalar sayesinde bitki dünyasında da proteomik yaklaşım kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu derlemede, örnek hazırlığından protein tanımlamaya kadar tüm basamaklar yöntemsel gelişmeleri de kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak ele alınmış ve konuyla ilgili araştırıcıların maksimum yararlanabileceği bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.
Proteomics approach was used mainly in the samples for microorganisms and animal tissues until early 2000s, the period during which the plant proteomics studies were scarcely available. Tough nature of cell membranes, existence of complex and diverse range of secondary metabolites, high abundance of pigments, proteases, polyphenols, polysaccharides and lipids caused a number of problems for preparation and resolution of the protein samples. However, proteomics approach in plant area had become widespread with the help of continuous efforts in order to overcome these difficulties. This review is prepared comprehensively from the preparation of the samples to the identification of the proteins and it aims to serve as a detailed source for the researchers interested in plant proteomics, especially for young investigators.
URI: https://doi.org/10.35193/bseufbd.667838
https://hdl.handle.net/11147/11724
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/420186
ISSN: 2458-7575
2458-7575
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
38a11d29-c487-4328-b039-38e0e2f4f173.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

31,546
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

214
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.