Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10336
Title: Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı
Other Titles: Design of siphonic rainwater drainage system
Authors: Doğaroğlu, Bora
Yurdusev, Mehmet Ali
Keywords: Drenaj sistemi
Yağmur tahliye sistemi
Sifonik sistem
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract: Günümüzde yaygın olarak çatı yağmur suyu tahliyesi için geleneksel sistemler kullanılmaktadır. Son yıllarda, boruların tamamen dolu olarak çalışma prensibine dayalı olan sifonik drenaj sistemi kullanımı yaygınlaşmaktadır. Sifonik sistemdeki tam dolu akış prensibi ile gelenekselsisteme göre boru çapları azalmaktadır. Çok sayıda avantajlı özellikleri sayesinde özellikle sanayi ve ofis yapılarında bu sistem daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada sifonik çatı yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı örnek proje üzerinde değerlendirilmiştir. Aynı sistem geleneksel olarak da hesaplanmış ve sonuçlar maliyet açısından kıyaslanmıştır.
Today, conventional systems are commonly used for roof rainwater drainage. In recent years, the use of siphonic drainage systems has become widespread, based on the principle that the pipes are full flow. With the full flow principle in the siphonic system, pipe diameters are reduced compared to traditional (conventional) systems. Thanks to a number advantageous features, especially in industrial and office buildings, this system has started to be used more in widely. In this study, a design example of a siphonic rainwater drainage system was evaluated. The same system has traditionally been calculated and the results compared in terms of cost.
URI: https://doi.org/10.5505/pajes.2019.74040
https://hdl.handle.net/11147/10336
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/347993
ISSN: 1300-7009
2147-5881
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
515cbd54-9e51-461d-8d71-89b31d6d2625.pdf871.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

68
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.