Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10302
Title: Fourier dönüşümlü kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ile Malassezia türlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of Malassezia species by fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy
Authors: Ergin, Çağrı
Vuran, M. Emre
Gök, Yaşar
Özdemir, Durmuş
Karaarslan, Aydın
Kaleli, İlknur
Çon, Ahmet Hilmi
Keywords: Malassezia türleri
FT-IR spektroskopisi
Taksonomi
Issue Date: 2011
Publisher: Ankara Microbiology Society
Abstract: Malassezia türleri, normal deri florasının üyesi kabul edilen, cilt enfeksiyonlarına da yol açabilen lipofilik ekzobasidiyomiçet mantarlardır. Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanan fenotipik karakterlere dayalı tür tanımlaması her zaman için taksonomik araştırmalarla uyumlu olmayabilmektedir. Lipofilik ve lipide bağımlı Malassezia türleri lipid ile zenginleştirilmiş besiyerlerine gereksinim gösterir. Bu nedenle, lipid bölgesine odaklanmış Fourier dönüşümlü kızılötesi (Fourier transform infrared; FT-IR) spektroskopisi, Malassezia türlerinin tanımlanmasında yardımcı olabilir. Bu çalışmada, insan patojeni olan 10 farklı türe ait standart Malassezia suşu (M.dermatis CBS 9145, M.furfur CBS 7019, M.japonica CBS 9432, M.globosa CBS 7966, M.nana CBS 9561, M.obtusa CBS 7876, M.pachydermatis CBS 1879, M.slooffiae CBS 7956, M.sympodialis CBS 7222 ve M.yamatoensis CBS 9725), modifiye Dixon agar besiyerinde standart kültürü takiben FT-IR spektroskopisi ile incelenmiştir. Çalışmamızda, tüm spektrum analizi ile iki ana grup (M1 grubu; M.globosa, M.obtusa, M.sympodialis, M.dermatis, M.pachydermatis ve M2 grubu; M.furfur, M.japonica, M.nana, M.slooffiae, M.yamatoensis) ayırımı yapılmıştır. M1 grubunda; M.obtusa’nın 1686-1606 $cm^ {-1}$, M2 grubunda M.japonicum’un 2993-2812 $cm^ {-1}$ dalga sayısı penceresinde yapılan ikinci basamak işlemlerinde, düşük düzeyde ayırım gücü ile tanımlandığı görülmüştür. Bununla birlikte, M.sympodialis, M.globosa ve M.pachydermatis ile M.furfur ve M.yamatoensis’in birbirlerinden ayırım gösterdiği bölgeler saptanamamıştır. Sonuç olarak, farklı spektral bölgelerin analiz verilerine göre; FT-IR spektroskopik analizinin, standart kültürü yapılan Malassezia türlerinin ayırımında yeterli olmadığı kanısına varılmıştır.
Malassezia species which are lipophilic exobasidiomycetes fungi, have been accepted as members of normal cutaneous flora as well as causative agent of certain skin diseases. In routine microbiology laboratory, species identification based on phenotypic characters may not yield identical results with taxonomic studies. Lipophilic and lipid-dependent Malassezia yeasts require lipid-enriched complex media. For this reason, Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy analysis focused on lipid window may be useful for identification of Malassezia species. In this study, 10 different standard Malassezia species (M.dermatis CBS 9145, M.furfur CBS 7019, M.japonica CBS 9432, M.globosa CBS 7966, M.nana CBS 9561, M.obtusa CBS 7876, M.pachydermatis CBS 1879, M.slooffiae CBS 7956, M.sympodialis CBS 7222 and M.yamatoensis CBS 9725) which are human pathogens, have been analyzed by FT-IR spectroscopy following standard cultivation onto modified Dixon agar medium. Results showed that two main groups (M1; M.globosa, M.obtusa, M.sympodialis, M.dermatis, M.pachydermatis vs, M2; M.furfur, M.japonica, M.nana, M.slooffiae, M.yamatoensis) were discriminated by whole spectra analysis. M.obtusa in M1 by 1686-1606 $cm^ {-1}$ wavenumber ranges and M.japonicum in M2 by 2993-2812 $cm^ {-1}$ wavenumber ranges were identified with low level discrimination power. Discriminatory areas for species differentiation of M1 members as M.sympodialis, M.globosa and M.pachydermatis and M2 members as M.furfur and M.yamatoensis could not be identified. Several spectral windows analysis results revealed that FT-IR spectroscopy was not sufficient for species identification of culture grown Malassezia species.
URI: https://hdl.handle.net/10302
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/124198
ISSN: 0374-9096
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi.pdf177.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

618
checked on May 22, 2023

Download(s)

104
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.