Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10247
Title: Art as a political act: The Russian agit-props of the 1920s
Other Titles: Politik bir eylem olarak sanat: 1920'lerdeki Rus agit-prop uygulamaları
Authors: Savaşır, Gökçeçiçek
Güleç, Ece
Issue Date: 2020
Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi
Abstract: Emerged in the mid-19th century, the mechanical reproduction techniques changed the definitions of work of art, artist, and social role of art. These transformations have triggered an extensive sociocultural revolution during the 20th century. Art turned out to be an instrument for guiding the masses; and the communist ideology politicized aesthetics as a strategy of the power. The Russian Constructivists of the 1920s utilized agitation and propaganda techniques (agit-props) in their art for creating an aesthetic language for the political propaganda. This study argues that the Russian avantgarde aiming to bring art into everyday life and urban space became an instrument for aestheticization of politics. The scope is limited to the agit-props appropriated by the Bolshevik power. Dwelling on textual and visual documents from literature, it scrutinizes the topic with a historical interpretation research method. It aims to discuss the agit-props within the framework of politics and aesthetic revolution in everyday life and urban space.
19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan mekanik yeniden üretim teknikleri, sanat eserinin ve sanatçının tanımları ile sanatın toplumsal rolünü dönüştürmüş; 20. Yüzyıl boyunca sürecek geniş kapsamlı bir sosyo-kültürel devrimi de tetiklemiştir. Sanat, kitleleri yönlendirme aracına dönüşmüştür ve komünist ideoloji, iktidar stratejileri bağlamında estetiği siyasallaştırmıştır. 1920’lerin Rus Konstrüktivistleri sanatlarında, yeni bir estetik dil ve siyasi propaganda oluşturmak için ajitasyon ve propaganda tekniklerini (ajit-proplar) kullanmıştır. Bu çalışma, sanatı kente ve gündelik hayata katmayı amaçlayan Rus avangardının siyasetin estetikleştirilmesinde bir araç haline geldiğini savlamaktadır. Çalışmanın kapsamı, Bolşevik iktidar eliyle oluşturulmuş ajit-proplar ile sınırlandırılmıştır. Literatürden yazılı ve görsel kaynaklara başvuran çalışma, konuyu tarihselyorumlama araştırma yöntemiyle ele almaktadır. Ajit-propları, estetik-siyaset ilişkisi, kentsel mekânda ve gündelik hayatta estetik devrim çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.
URI: https://hdl.handle.net/10247
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/367645
ISSN: 1308-2698
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
70eacbbf-dc55-47fc-86d4-4a579a8dcd3b.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

1,208
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

134
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.