Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6997
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaşdemirci, Alperen_US
dc.contributor.advisorGüden, Mustafaen_US
dc.contributor.authorTuran, Ali Kıvanç-
dc.date.accessioned2018-11-21T07:52:24Z
dc.date.available2018-11-21T07:52:24Z
dc.date.issued2018-07
dc.identifier.citationTuran, A. K. (2018). The penetration behavior of repeated hemisphere core sandwich structures: An experimental and numerical study. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6997
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 109-114)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIn this study, penetration behavior of novel core structure consisting hemispherical and cylindrical parts was investigated. Core units were manufactured with deep drawing method in two thicknesses to have monolithic form without any sort of assembly method or element. Produced specimens were then subjected to penetration tests at low and intermediate velocities against blunt, conical and hemispherical tipped indenters using special fixtures and apparatuses on conventional testing equipment. Effect of heat treatment on penetration behavior was investigated to observe whether residual stresses arise from manufacturing process changes the penetration behavior. Confinement effects were studied experimentally with a special fixture, allowing tested specimen to be radially confined with other core units as in an armor structure. Finally, experimental work was finished by conducting a case study where core units were subjected to spherical projectile impact up to impact velocities of 180 m.s-1 in a composite sandwich structure. Results show that each indenter geometry showed unique deformation characteristics in testing of both core units and both of the core geometries were able to hold a steel spherical projectile with mass of 110 g without full perforation at impact velocity of 180 m.s-1. Details of experimental results were presented in each chapter. Study also included modeling parts where core units were numerically produced with residual stresses and strains and good correlation was noted where thickness was compared with actual measurements on core units. Test conducted on single core structure in as-received and heat-treated condition were also repeated in numerical environment, where numerical study exhibited good correlation on both forcedisplacement curves and deformation of core units with tests. Correlation achieved with experimental study has led into further investigations of strain rate and micro-inertia where behavior of core units was studied at numerical impact velocities of 300 m.s-1. Results show that both strain rate and micro-inertia increase the local maximums and average of force levels. Effect of strain rate and micro-inertia is clearly distinguished for a threshold displacement level where micro-inertia is further dominant on behavior.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yarıküre ve silindirik kısımlardan oluşan yeni bir çekirdek yapının delinme davranışı incelenmiştir. Çekirdek yapılar monolitik yapıda olup herhangi bir montaj yöntemi ya da elemanı olmadan derin çekme metodu ile iki farklı kalınlıkta üretilmiştir. Üretilen numuneler daha sonra düz, konik ve yarıküresel uçlu delicilerle konvansiyonel test ekipmanları ve özel fikstürler kullanılarak düşük ve orta hızlarda delinme testlerine maruz bırakılmıştır. Üretim metodundan gelen kalıntı gerilme ve birim şekil değştirmelerin delinme davranışına etkilerinin olup olmadığı da ısıl işlemin delinme davranışına etkileri ile araştırılmıştır. Sınırlandırma şartlarının delinme davranışına etkisi de özel bir fikstür yardımıyla deneysel olarak incelenmiş ve test edilen numunenin bir zırh yapısındaki gibi çekirdek yapılarla etrafının radyal olarak sarılması sağlanmıştır. Son olarak deneysel çalışma bir vaka çalışması ile tamamlanmış ve çekirdek yapılar kompozit bir sandviç yapı içerisinde 180 m.s-1 çarpma hızlarına kadar küresel projektil çarpmasına maruz bırakılmıştır. Sonuçlar her delici geometrisinin her çekirdek yapı için kendine has deformasyon karakteristiğini gösterdiğini ve iki çekirdek geometrisinin de 110 g ağırlıklı küresel projektili 180 m.s-1 çarpma hızlarına kadar tam delinme olmaksızın tutabildiğini göstermiştir. Deneysel sonuçlar her bölümde sunulmuştur. Çalışma ayrıca modelleme çalışmalarında da çekirdek yapıların kalıntı gerilme ve birim şekil değiştirmeler ile nümerik olarak modellenmesini içermiş, kalınlık değerlerinde gerçek ölçümlerle uyum yakalanmıştır. Üretildiği gibi ve ısıl işlemli tekli çekirdek yapıda tamamlanan testler nümerik ortamda da tekrarlanmış, nümerik sonuçlarda hem kuvvet-yer değiştirme hem de hasar şekillerinde deneysel çalışmayla uyum görülmüştür. Elde edilen bu uyum saesinde ileri araştırmalarla delinme davranışıdaki birim şekil değiştirme ve mikro-atalet etkileri de 300 m.s-1 nümerik çarpma hızlarında incelenmiştir. Sonuçlar hem birim şekil değiştirme hızının hem de mikro ataletin lokal ve ortalama kuvvet değerlerini arttırdığını ortaya koymuştur. Birim şekil değiştirme hızı ve mikro-atalet etkilerinin farkı sınır bir yer değiştirme değerinden sonra ayrıştırılır hale gelmiş ve mikro-atalet etkilerinin baskın olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK for the grant number 112M141 and IYTE for grant number 2013IYTE18en_US
dc.format.extentxv, 114 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/112M141en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDynamic behavioren_US
dc.subjectBallastic penetrationen_US
dc.subjectGlass fiber compositesen_US
dc.subjectDeep drawingen_US
dc.subjectStainless steelen_US
dc.subjectPlastic deformationen_US
dc.titleThe penetration behavior of repeated hemisphere core sandwich structures: An experimental and numerical studyen_US
dc.title.alternativeTekrarlı yarımküre çekirdekli sandviç yapıların penetrasyon davranışı: Deneysel ve sayısal bir çalışmaen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.institutionauthorTuran, Ali Kıvanç-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001744.pdfDoctoralThesis14.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Nov 28, 2021

Download(s)

66
checked on Nov 28, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.