Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6873
Title: Postformal thought and creativity in design process
Other Titles: Tasarım sürecinde post-formel düşünce ve yaratıcılık
Authors: Çıkış, Şeniz
Kaya, Nazife Aslı
Keywords: Desing
Desing process
Postformal thinking
Creativity
Dialectical thinking
Relativistic thinking
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Kaya, N. A. (2017). Postformal thought and creativity in design process. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: The aim of this study is to reveal relations between creativity in design and cognitive development levels of designers with a Post-Piagetian approach. In this study design processes were deeply inspected with the aim of obtaining more comprehensive information about the effects of individual’s cognitive status on the design processes, problem-solving and idea generation quality. In this field, studies done so far have been conducted on test results as indicators of creativity. In this study, however, protocol analyses were also evaluated in addition to testing the results, and thanks to this addition, it was possible to determine the qualitative and quantitative effects of the cognitive development levels on creativity. Total twenty-five students voluntarily participated in the research. To collect data, two different methods were employed. Social Paradigm Belief Inventory (SPBI), was employed to determine students' cognitive stages and scores, and Think-aloud protocol, was used to elicit verbal reports of thought sequences of students. In order to analyse verbal reports for investigating designers' cognitive activities, Linkography method was conducted and general statistics of segments were measured. To exposure, the relations between creativity in design and cognitive development levels of designers, SPBI scores and obtained general statistical values of design sessions were correlated and findings showed that there is a strong and significant correlation between cognitive development levels and creativity in favour of dialectical thinking. Addition to this, participants’ partial protocols were analysed syntactically, and the networks were inspected to reveal the impacts of postformal thinking on creative design process with the help of Function-Behaviour-Structure (FBS) Ontology. The findings of the syntactic analysis also supported the finding of the correlations.
Bu çalışmanın amacı Post-Piagetian bir yaklaşımla tasarımda yaratıcılık ile tasarımcıların bilişsel gelişim düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Kişilerin bilişsel düzeylerinin tasarım süreci, problem çözme ve fikir geliştirme kaliteleri üzerindeki etkileri hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek adına tasarım süreçleri detaylı şekilde incelenmiştir. Konuyla ilgili olarak bu güne kadar yapılan çalışmalar sadece test sonuçlarına dayanmaktayken bu çalışmada bilişsel gelişim seviyelerinin yaratıcılık üzerine etkisini nitel ve nicel olarak saptamak adına test sonuçlarının yanı sıra protokol analizden de yararlanılmıştır. Araştırmaya toplam 25 gönüllü öğrenci kaltılmıştır. Veriler iki farklı yöntemle toplanmıştır. Bunlardan ilki olan Social Paradigm Belief Inventory (SPBI) öğrencilerin bilişsel seviyelerini belirlemede, sesli-düşünme protokolü ise öğrencilerin düşünce dizilerinin sözel raporlarının ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Tasarımcıların bilişsel aktivitelerinin incelenebilmesi için sözel raporlar Linkography yöntemi yardımıyla analiz edilmiş, segmentlerin genel istatistikleri çıkartılmıştır. Tasarımda yaratıcılık ile tasarımcıların bilişsel gelişim düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek adına SPBI sonuçları ile tasarım oturumlarına ait genel istatistiki veriler ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar dialektik düşünme lehine bilişsel gelişim düzeyleri ve yaratıcılık arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Katılımcıların kısmi sözel raporları üzerinden Function-Behaviour-Structure (FBS) Ontology yardımıyla yapılan sözdizimsel çözümleme de elde edilen bu istatistiki bulguları destekler niteliktedir.
Description: Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture, İzmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2021.01.16
Includes bibliographical references (leaves: 152-162)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6873
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001720.pdfDoctoralThesis5.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

12
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.