Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10340
Title: Türkçede tabiat kaynaklı "yıkım"lar nasıl ifade edilir?
Other Titles: How nature related disasters are expressed in Turkish?
Authors: Özcan Gönülal, Yasemin
Keywords: Türkçe kelime kökenleri
Tabiat olayları
Abstract: Türkler ilk çağlarda, tabiat olaylarını ve tabiattan kaynaklanan yıkımları; göğün ve yerin kılıcısı, yaratıcısı olarak gördükleri Tanrı ile ilişkilendirerek adlandırmalarını bu inanca göre yapmışlardır. Örneğin Eski Türkçede "te?ri" sözünün hem "Tanrı" hem de "gökyüzü" anlamında kullanıldığı bilinir. Benzer inanış, Yunan ve Roma mitolojileri dâhil bütün eski kavimlerde görülür. Tabiat olaylarını Tanrı'nın öfkesi ya da cezası olarak gören ve hayretle seyreden eski Türkler, bu sebeple Gök Tanrı'ya, atalara, tabiat kuvvetlerine at ve koyun kurban ederlerdi. Bu makalede, tabiat olaylarının yol açtığı yıkımları anlatmak üzere kullanılan afet ve felâket sözleri ile insanoğlunu tarih boyunca etkileyen doğal afetlerden olan deprem, sel ve yangın kelimelerinin tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinde izi sürülecek, bu kelimeler derlenerek sözlüklerdeki tanımlar arasındaki ince ayrımlar ortaya konacaktır
Turks at the earlier ages referred to the natural disasters as the otcome of the creators of the sky and the terra. Accordingly they had named the God on this belief. For instance, the word “tenri” in the old Turkish is known to be used to refer to the “God” and also in the meaning of the “sky” meanings. The similar belief can be seen in every old clan including the Greek and the Rome mythologies. The old Turks who perceived and astonished the nature occurring as the anger or punishment of God, sacrificed horse and sheep to the Sky God, ancestors, nature forces just for this reason. In this article, the disaster and plague statements that are used to explain to tell the destructions caused by the nature occurring and the earthquake, flood, fire words will be traced on the historical and contemporary dialects
URI: https://hdl.handle.net/10340
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/260629
ISSN: 1300-7874
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.17133-tba.86218-157194.pdf185.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

364
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

40
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.