Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10297
Title: Bicycle route infrastructure planning using GIS in an urban area: The case of Izmir
Other Titles: Kentsel alanda CBS kullanarak bisiklet altyapısı rota planlaması: İzmir örneği
Authors: Özkan, Sevim Pelin
Şenol, Fatma
Özçam, Zeynep
Keywords: Bicycle route planning
Geographic information systems
Sustainable transportation
Publisher: TMMOB Şehir Plancıları Odası
Abstract: As a case study about İzmir (the third biggest metropolitan city in Turkey), this paper focuses on how to determine bicycle routes in already developed built environments of densely populated cities. To do so, it identifies how to deploy certain geographic information system (GIS) tools for analyzing multilayered spatial data not only at the city but also at the neighborhood level. When interrelating multiple characteristics of majorly topography, land use and population with each other, the study deploys mainly the overlay analysis and also network analysis as complementary to each other respectively at the city level and the neighborhood level. The results confirms that the use of these GIS tools for analyzing socio-spatial data especially at multiple spatial scales can support policy-makers’ decision-makings about route choices in the immediate future of their city even in a “data-poor” context,” such as Turkey.
İzmir (Türkiye'nin üçüncü büyük metropol kenti) hakkında bir örnek olay incelemesi olarak gelişen bu makale, yoğun nüfuslu şehirlerin hali hazırda gelişmiş yapılı çevrelerinde, bisiklet rotalarının nasıl belirleneceğine odaklanmaktadır. Bunu yapmak için, sadece şehirde değil mahalle düzeyinde çok katmanlı mekansal verilerin analizi için, birtakım coğrafi bilgi sistemi (GIS) araçlarının nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Çalışma, büyük ölçüde topoğrafya, arazi kullanımı ve nüfusun özelliklerini birbirleriyle ilişkilendirirken, temel olarak şehir düzeyinde çakıştırma (overlay) analizi ve ve mahalle düzeyinde tamamlayacı olarak ağ analizini uygular. Sonuçlar, bu CBS araçlarının Türkiye gibi “veri yetersiz” bağlamlarda, sosyo-mekansal verileri çoklu mekansal ölçeklerde analiz etmek için kullanılmasının, mekansal politika üretiminde, özellikle ulaşım-rota planlaması konusunda, destekleyici mekanizmalar olduğunu doğrulamaktadır
URI: https://doi.org/10.14744/planlama.2020.41275
https://hdl.handle.net/11147/10297
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/377678
ISSN: 1300-7319
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
85ae36ce-2716-4954-b458-a94690d2adef.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

744
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

98
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.