Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağır, Alien_US
dc.contributor.authorÇetinkaya, Hakkı
dc.dateinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2020-05-23
dc.date.accessioned2017-12-19T13:36:43Z
dc.date.available2017-12-19T13:36:43Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.citationÇetinkaya, H. (2017). Synthesis of simple 2'-alkoxymethyl substituted klavuzon derivatives. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6604
dc.descriptionThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistry, İzmir, 2017en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2020.05.23en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 82-89)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractα,β-Unsaturated δ-lactones are the members of lactones, which are cyclic esters. They are quite valuable compounds because of their Michael acceptor property at unsaturated carbonyl functional group. It is believed that soft nucleophilic parts of the enzymes react with the β-carbon of lactone and form a covalent bond. If that is occurred at the active site of an enzyme, its activity is inhibited irreversibly. (R)-goniothalamin is a α,β-unsaturated lactone and it was shown that it has a selective cytotoxic activity over cancer cells. It is less cytotoxic in healthy cells. Later, Kasaplar and coworkers synthesized the klavuzon derivatives, which can be considered as the close relatives of goniothalamins. In this study novel derivatives of simple 2’-alkoxymethyl substituted klavuzon derivatives were synthesized. For this purpose, we started with 2-methyl-1-naphtoic acid, which can be transferred to ethyl 2-methyl-1-naphtoate by reacting with iodoethane under basic condition. Next, formed ester reacted with Br2 molecules generated in situ by NaBrO3 and NaHSO3. Then formed ethyl 2-(bromomethyl)-1-naphtoate reacted with various alcohols under basic conditions to form ethyl-2-alkoxymethyl-1-naphtoate. These esters are coverted to the target klavuzon products in five steps that are reduction with LiAlH4, oxidation with PCC, addition of allylmagnesium bromide, acrylate ester formation and ring closing metathesis reactions.en_US
dc.description.abstractα,β-Doymamış laktonlar, halkalı ester yapılarına sahip olan lactonların bir üyesidir. Bunlar, yapılarındaki doymamış karbonil fonksiyonel grubunun Michael akseptör özelliklerinden dolayı oldukça değerli bileşiklerdir. Enzimlerin nükleofilik kısımlarının laktonun β-karbonuyla reaksiyona girdiği ve bir kovalent bağ oluşturduğu düşünülmektedir. Eğer bu bağ enziminin aktif bölgesinde gerçekleşirse, aktivitesi geri dönüşsüz olarak engellenir. (R)-goniothalamin bir α,β-doymamış lakton olup kanser hücreleri üzerinde seçici bir sitotoksik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı hücrelerde daha az sitotoksiktir. Daha sonra Kasaplar ve iş arkadaşları, goniothalaminlerin yakın akrabaları sayılabilecek klavuzon türevlerini sentezledi. Bu çalışmada basit 2'-alkoksimetil sübstitüe klavuzon türevleri sentezlenmiştir. Bu amaçla, normal şartlar altında 2-metil-1-naftoik asit iyodoetan ile reaksiyona sokarak etil-2-metil-1-naftoata dönüştürüldü. Daha sonra, oluşan ester NaBrO3 ve NaHSO3 tarafından üretilen Br2 molekülleri ile reaksiyona sokuldu. Bu tepkimeden elde edilen etil 2-(bromometil)-1-naftoat bazik koşullar altında çeşitli alkollerle reaksiyona sokularak etil 2-alkoksimetil-l-naftoat oluşturuldu. Bu esterler hedef klavuzon ürünlerine LiAlH4 ile indirgeme, PCC ile oksidasyon, allilmagnezyum bromür ilavesi, akrilat ester oluşumu ve halka kapanış metatezis reaksiyonları kullanılarak beş basamakta dönüştürülmüştür.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (KBAG/114Z207)en_US
dc.format.extentxiv, 122 leavesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z207en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectOrganic chemistryen_US
dc.subjectLactonesen_US
dc.subjectGoniothalaminen_US
dc.subjectKlavuzonen_US
dc.subject2’-alkoxymethylen_US
dc.titleSynthesis of simple 2'-alkoxymethyl substituted klavuzon derivativesen_US
dc.title.alternativeBasit 2'-alkoksimetil sübstitüeli klavuzon türevlerinin sentezlemesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİzmir Institute of Technology. Chemistryen_US
dc.request.emailhakkicetinkaya03@gmail.com
dc.request.fullnameHakkı Çetinkaya
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record