Browsing by Project

Showing results 841 to 940 of 1089 < previous   next >
Title
QD-Tabanlı Sensör Yapılarının KBB Polimer İnce Filmler ile Kapsüllenmesi
Quantum Cryptology with Single Photons Obtained from Hexagonal Boron Nitride Defect Centers
( R )-4' Metilkılavuzonun Hepatosellüler Karsinoma Hücre Hattındaki MDM2-p53 Protein-Protein Etkileşimi Üzerindeki İnhibitör Etkisi
(R)-Klavuzon Z'nin Karaciğer Kanser Hücreleri ve Karaciğer Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Antikanser Özelliklerinin Incelenmesi
Rabi Ayrışma Enerjisinin Grafen Yardımı ile Ayarlanması
Radyokromik Filmlerin UV Doz Belirlemede Kullanımı
Redefining Geothermal Fluid Properties at Extreme Conditions to Optimize Future Geothermal Energy Extraction
Rekombinant ve Ticari Esteraz Enziminin Halloysit Nanotüpe İmmobilizasyonu
Renk Ölçümsel Biyosensör Geliştirilmesi
Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları
Rings Whose Injective Modules Are R-Projective
Roma Harçlarında Kullanılan Kirecin ve İnce Agregaların Özellikleri
Rosmarinik Asit in Escherichia Coli O157:H7 ve Salmonella Enteritidis’in Büyümesi ve Dış Membran Proteinleri (OMP) Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Rural Regeneration Through Systemic Heritage-Led Strategies (RURITAGE)
Rüzgar Enerjilerine Yönelik Tepe Üstü Akış Analizi
Rüzgar Lidarları Tarama Rejimlerinin Kompleks Arazilerde Hataları
Rüzgar Turbinlerinde Yapı Sağlığı İzlemesinin Güvenirlilik Temelli Bakım Planlamasına Entegrasyonu
S-Adenosyl Methionine (SAM) Enziminin Beta Maritima Bitkisinde Nickel Toleransına Karşı Rolünün Araştırılması
Safer-by-design Strategies for Bio-Nanomaterials (SAFEbionano)
Salep Orkidesinin Somatik Embriyogenez ile Kütlesel Üretimi
SAVM031
Saydam İletken Elektrodlar İçin ITO Katmanının Tercihli (211) Yöneliminde Büyütülmesi
Sayısal Çok-Tanecik Fiziği Yöntemlerini Kullanarak Yüksek-Sıcaklık Süperiletkenleri ile Manyetik Yarıiletkenlerin Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi
Sayısal Modelleme ile Deniz Üstü Rüzgar Türbinleri İçin Özgün Bir Yüzer Platform Geliştirilmesi
Scalable Manufacturing of Organic Nano Devices for Electronics and Photonics (SMONDEP)
Scene Text Recognition and Its Application in Turkish
Self-Assembly Yapılar Oluşturan Sapogenol Türevlerinin Yeni Anti-Tümör İmmünoterapi Ajanları Olarak Geliştirilmesi
Selüloz Bazlı Lityum Seçimli Adsorbentlerin Sentezlenmesi ve Bu Adsorbentlerin Kesikli Adsorpsiyon Çalışmalarında Kullanılması
Selülozun sıcak-basınçlı su ortamında değerli kimyasallara seçici dönüştürülmesi için katalizör geliştirilmesi
Selülozun Sıcak-Basınçlı Su Ortamında Değerli Kimyasallara Seçici Dönüştürülmesi İçin Katalizör Geliştirilmesi
Sensör Uygulamaları İçin Polimer Dalga Kılavuzlarının Üretilmesi
Sensör Uygulamaları İçin Polimerik Filmlerin Nano Tanecikler Ile Fonksiyonlandırılması
Sentetik Gıda Antioksidantlarının Fiber Optik Sensörlü UV-Görünür Bölge Spektrometresi ve Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Belirlenmesi
Seramik Tübüler MF-UF-NF Membran Modüllerinin Mikro/Nanotasarımı ve Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Kullanılmalarının Araştırılması
Sert Doku Mühendisliği Uygulamalarına Yönelik 3B Yazıcı Uygulamaları İçin Biyouyumlu Polilaktid – Doğal Silika Kompozit Filamentlerin Geliştirilmesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Seryum Oksit (CeO2) Nanoparçacıklarının Hidrotermal Sentezi ve Katalitik Etkisinin İncelenmesi
Shigella Sonnei'ye Karşı Anason Yağının Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Short Time Asymptotic Behaviour of Gravity Driven Free Surface Flow Caused by the Collapse of a Vertical Cylindrical Cavity
Sialidaz Neu3 Enzim Eksikliği Bulunan Fare Beyin Dokularının İmmünohistokimyasal, Biyokimyasal Ve Moleküler Biyolojik Analizi
Silika Membranlarının Sol-Jel Yöntemiyle Hazırlanması ve Gaz Geçirgenliklerinin Saptanması
Silika Nanotaneciklerle Etkileşen B-Tipi Lenfoblastoidlerin (NC-NC) Hücre Yanıtlarının Belirlenmesi
Silika ve Yari-İletken Nanoparçaciklarin Epitel ve Makrofaj Hücreleriyle Etkileşmelerinde Nanoparçacik Büyüklüğü ve Yüzey Yükünün Rolü ve Hücrenin Biyolojik Yanıtı
Silikon Bazlı Seramik Aero/ambijellerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Silikon Bilekliklerde Yarı-Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini için Metot Geliştirilmesi ve Ofis Ortamı Hava Örneklemesinde Kullanımının Araştırılması
Silikon Karbür Nanotel / Karbon Nanotüp Heteroyapılı Hibrit Alan Emisyon Elektron Kaynağı
Silisyum Gofret Yüzeylerin Mikroyapılandırılması Çalışmaları
Siltli Kum Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin CPT Koni Direncine Etkisi
Sinir Hücrelerinin Manyetik Manipülasyonu
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın BOF Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuar İncelemesi
Sirkede Tağşişin Floresans Spektroskopi ile Tespiti
siRNA-Füzojenik Peptit Konjugatının Hazırlanması
Sismik İzolatörlerin Küçük Ölçekli Binaların Laboratuar Deneyimlerinde Kullanımı
Soğutma Rampası ile Dökülen Yarı Katı A17 SiMg ve A110SiMg Aliminyum Alaşımlarının Thixoforming Şekillendirme Yöntemi İçin Mikroyapı Kabalaşmasının İncelenmesi
Soğutma Rampası Kullanılarak Grafen Nanolevha Takviyeli Alüminyum Matrisli Nanokompozitlerin Dökümü ve Mikroyapılarının İncelenmesi
Solanaceae'de Kıyaslamalı Genom Analizleri: Model Sistem Olarak Patlıcan (Solanum melongena L.)
Solanum pennellii İntrogresiyon Hatlarında Tuza Tolerans İçin Proteomik Analizler
Soma Termik Santralinin Çevre Hava Kalitesine Etkisinin Zeytin Yaprağı Biyoindikatörü ile Araştırılması
Sorafenib Yüklü Zif-8 Metal-Organik İskeletlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Sorafenib Yüklü Zif-8 Metal-Organik İskeletlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Sorbitol Bazlı Alkid Reçinesi Üzerindeki Metal/Metal Oksit Korozyon İnhibitör Davranışının Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi (Electrochemical Impedence Spectroscopy, EIS) ile Araştırılması
Soya Metil Esterlerinin Epoksi Yağ Asidi Metil Esterlerine Dönüştürülmesi İçin Heterojen Katalizörlerin Geliştirilmesi
Spektroskopik Tekniklerin Sirke Üretiminin İzlenmesi ve Sirkenin Tağşişinin Tespitinde Kullanımı
Spinel ve Alüminanın Düşük Sıcaklıkta Üretiminde Mekanokimyasal Sentezin Kullanılması
Stabil Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Üretimi
Stability Analysis With The Relaxed Conditions of Lyapunov Method
Standart Altı Betonarme Kolonların Çevre Dostu-Akıllı-Hibrit Dış Sargı ile Güçlendirilmesi
Statinlerin Kanser Hücreleri Üzerindeki Oksidatif Stres Etkilerinin in vitro Değerlendirilmesi
Stiren Türevlendirilmiş Çalkon Ve Flavanon Kütüphanelerinin Anti-Kanser Özelliklerinin İncelenmesi
Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri İçin Yeni Algoritmalar Geliştirmek
Su / iyonik sıvı mikroemülsiyonları içerisinde ilaç yüklü albümin nanoparçacıkların sentezi, karakterizasyonu, kanser hücreleri ile olan etkileşimi, ve ilaç takibinin EPR spektroskopisi ile çalışılması
Su içerisinde DOPA'nın polistiren yüzeyine olan yapışkanlığının anlaşılması
Su İçerisinde DOPA'nın Polistiren Yüzeyine Olan Yapışkanlığının Anlaşılması
SU(2)-Değişmez Hund Etkileşimi İçeren Çok-Orbitalli Anderson Modeli ile Kuantum Monte Carlo Çalışması
Su/İyonik Sıvı Mikroemülsiyonları İçerisinde İlaç Yüklü Albümin Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu, Kanser Hücreleri ile Olan Etkileşimi ve İlaç Takibinin EPR Spektroskopisi ile Çalışılması
Sualtında Manipülasyon İçin İnsansız Robot Mürekkepbalığı Geliştirilmesi ve Tasarımı
Sucuk Üretiminde Ticari Starter Kültürlerle birlikte kullanılan Debaryomyces hansenii ve Yarrowia lipolytica'nın Sucuk Kalitesi Üzerine Etkisi
Suda Çözülmüş Fenolik Asitlerin PMMA Polimerlere Eklenerek MRSA ve MSSA Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Sulardaki İnorganik Antimon ne Mangan Türlerinin Mikrokolonlu Akışa Enjeksiyon Sistemi ile Ön-derilmesi ve Atomik Absorpsiyon ile Tayini
Sulu Ortamda Yapışkanlık Özelliği Gösterebilen Malzemelerin Elde Edilmesi ve Farklı Yüzeylere Olan Yapışkanlıklarının Esr Spektroskopisi İle Çalışılması
Superiyonik İletkenlerin Hidrotermal Sentezi ve X Işını Kırınımı Tek Kristal Yapı Karakterizasyonu
Supersymmetric Qubit Units of Quantum Information in Quantum Computations
Susam (Sesamum Indicum L.)'sa Genomik Ve Metabolomik Karakterizasyon
Süperiletken Metamalzeme Temelli Terahertz Band-Geçirgen Filtreler
Süpernova patlamaları ve pulsar dönmeleri için yeni bir mekanizma önerilmesi
Süpernova Patlamaları Ve Pulsar Dönmeleri İçin Yeni Bir Mekanizma Önerilmesi
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Kriterleri Bağlamında Türkiye’deki Kırsal Müzelerin İncelenmesi
Sürdürülebilir Üniversite Kampüsü Tasarımı için Yağmursuyu Yönetimi Stratejisinin Geliştirilmesi: İYTE Kampüsü için Öneriler
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
Synthesis of Enantiopure Tetra-Substituted Allenes
Szemeredi Teoremi Çevresinde
Sıcak Su ile Pastörize Edilmiş Kabuklu Yumurtaların Kalite Parametrelerinin Değişiminin Depolama Süresince Belirlenmesi
Sıvı Kristal İçerisinde Kuantum Noktalar
Sıvı Ortam Küf Fermentasyonunda Morfolojiye Etki Eden Oksijen Transferinin İncelenmesi ve Matematiksel Modellenmesi
Sıvı Yumurta Ürünlerinin Ultra Viole (UV) Işık İle Dezenfeksiyonu
Şevketibostan (Scolymus Hispanicus L.) Ekstraktının in Vitro Antidiyabetik Modellerde Test Edilmesi
T Hücrelerinde GAPDH Aktivite Ölçümünün Optimizasyonu
Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesi
Takipçi Motor Kontrolünde Kullanılabilecek Kompakt bir PLL Devresinin Geliştirilmesi
Tam Homomorfik Şifreleme ile Gizliliği Koruyan Nadir Hastalık Analizi