Browsing by Project

Showing results 267 to 366 of 1089 < previous   next >
Title
Faj Displey Yöntemindeki Yardımcı Faj Süper-Enfeksiyonundan Kaynaklanan Sorunların Ortadan Kaldırılması
Far Uvc 222 Nm Eksimer Lamba Tasarimi ve Buzdolabi Ürününde Uygulamasi
Farklı Boyut Dağılımına Sahip Kompozit (Silika-Sodyum Borat) Nanotanelerin Sentezlenmesi
Farklı Çözünürlüğe Sahip Melfalan ve Melfalan Hidroklorürün Albümin Nanoparçacığına Yüklenmesinin Gerçekleştirilmesi ve Karakterizasyonu
Farklı Deri Hastalıklarına Yol Açan Konneksin 26 Mutasyonlarının Epidermiste Bulunan Diğer Konneksinlerin Sentezlenme Ve Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Farklı Hidrofobik Kanser İlaçları İçeren Polimerik Misellerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Farklı Jelatin Sekanslarının Hidrojel Oluşumuna Etkisi
Farklı Katyon Yüklü Zeolit Katalizörlerin (ZSM-5 ve Ferrite) Asitliğinin Amonyak Desorpsiyonu ile Belirlenmesi ve N-Bülten İzomerizasyonunda test edilmesi
Farklı Kemik Hücreleriyle Kemik Mikroçevresi Modellenmesi ve Bu Çevrenin Meme Kanseri Hücrelerinin İnvazyonu Üzerindeki Etkisinin Gözlemlenmesi
Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması
Farklı Maya Türlerinde Mangan Toleransında Rol Oynayan Genlerin Karakterizasyonu
Farklı Metodlarla Hazırlanmış Tungsten Ve Zirkonya Yüklü Sba-15 Katalizörlerle Palmitik Asit Ve Setil Alkol Esterifikasyonu
Farklı Pil Kimyalarına Ait Sabit ve Değiştirilebilir Model Kütüphanesine Sahip, Batarya İç Direnç Ölçümü Özelliği Olan, Programlanabilir Bir Batarya Simülatörü Tasarımı
Farklı Soğuk Sinterleme Teknikleri İle Seramik Malzeme Üretimim ve Karekterizasyonu
Farklı Yapıda Blok-Kopolimerlerin (Pluronikler) Kullanılması ile Vücut Sıvısında Dağılmayan Daha Stabil Hibrit Polimerik Misellerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Farklı Zeytin Çeşitlerine, Hasat Zamanına ve Malaksasyon Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Naturel Sızma Zeytinyağlarının Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
Farmasötik Uygulamalar İçin Emülsiyon Sentezi ile Kovuklu Silika Nanotanelerin Üretimi
Fas’in Hücre Proliferasyonuna Etkisinin Ölçülmesi
Faz-OTDR Sorgulayıcı Tabanlı Titreşim Algılayıcılar İçin Simülasyon Aracı Geliştirilmesi
Fenolik Maddelerin Mayalar Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Klasik Mikrobiyolojik ve İnfrared Spektroskopi Yöntemleri ile Belirlenmesi
Fenollü Bileşiklerin Endüstriyel Atıksulardan Uzaklaştırılması Amacıyla Linyit Kömürünün Adsorbent Madde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Fermente Peynir Altı Suyu İçeceği Formülasyonunun Geliştirilmesi ve in-vitro Sindiriminin İncelenmesi
Ferroelektrik (1-X)Batio3-Xbi(Li1/3ti2/3)O3 (0<X<0.2) Sisteminin Elektrokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi
Ferroelektrik Ca9Fe(PO4)7 ve Ca9mn(Po4)7'in Sentezi ve Yapısal Termal Ferroelektrik Özelliklerinin Karakterizasyonu
Ferroelektrik Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 (PMN) Seramiklerin Su Bazlı Teyp-Döküm Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu: Mikroyapı–Elektriksel Özellik Bağlantısı
Ferroelektrik Seramiklerin Enerji Depolama Yoğunluğunun Mn Katkısıyla Arttırılması
Fiber Halkalı Kavite Düzeneği (FCRD) ve Optik Zaman Bölgesinde Yansıtıcı (OTDR) Kullanarak Optik Sensör Sorgulayıcı Tasarımı
Fiber Optik Akım Ölçer Tasarımı (Design of an Optical Fiber Current Sensor)
Fiber Optik Algılayıcı Destekli Güvenli Endüstriyel Mikrodalga Isıtma Sistemi
Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerde Kademeli Göçme Analizi için Yeni bir Yaklaşımın Geliştirilmesi
Fiziksel Gerçeklikte Kaydedilen Yüz Videolarının Ortam Sahnesi ile Tümleştirilmesi
Fiziksel Web Uygulamaları İçin Adanmış Bir Sunucu Tasarımı
Floresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntüleme
Floresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntüleme
Floresan Özellik Gösteren Syn-Biman Bileşiklerinin Metal Katalizörleri Eşliğinde Sentezlenmesi Ve Foto-Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin Çiğ Kanatlı Etlerinde ve Kıymada Saptanması
Fonksiyonel Dereceli SiC-Parçacık Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemi ile Hazırlanması ve Statik ve Dinamik Özelliklerinin Mekanik ve Ultrasonik Yöntemlerle Ölçülmesi
Fonksiyonel Glutensiz Ekmek Üretimi İçin Leblebi Ununun Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Fonksiyonelleştirilmiş Ultra-ince Geçiş Metali Dikalkojenitleri
Fosfor ve Metal İçeren Proteinlerin Jel Matrikslerinde Belirlenmesi İçin Bir Düşük Basınç Lazer-Oluşturmalı Plazma Spektrometri Sistemi, LP-LIBS, Kurulum Çalışmaları
Fotokapan Fotoğraflarında Bazı Hayvan Türlerinin Tespiti
Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Hidrojen Üretimi için Şeker Pancarı Atık Sularının Değerlendirilmesi
Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Sukroz Çözeltisinden Hidrojen Üretilmesi
Fotonik Bölümü Eğtim ve Araştırma Altyapısnın Güçlendirilmesi
Fotonik Kristal Optik Fiber Tasarımı
Fotopolimerizasyon Yöntemi Ile Fibere Entegre Yüksek Verimli Mod-Seçici Izgara Bağdaştırıcı Üretimi
Fotosentetik Mikrobiyal Yakıt Hücresi (FMYH) ile Farklı Organik Yüklerdeki Atıksuların Arıtılması ve Enerji Üretimi
Frekansı Ayarlanabilir THz Modulasyonu İçin VO2 Tabanlı Dijital Metayüzeyler
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi
Fruktoz’un 5-Hidroksimetilfurfural’a Dönüştürülmesi için Aktif ve Seçimli Katalizörlerin Hazırlanması ve Uygun Çözücünün Belirlenmesi
Fullerenlere Alternatif Yeni Asetil Köprülü Perilendiimidlerin Sentezi ve Akseptör Özelliklerinin Fotofiziksel Süreçlerle Araştırılması
Fungal P450 Monooksigenazların İzolasyonu, Tanılanması, Rekombinant Üretimi ve Biyoaktif Bileşiklerin Biyotransformasyonunda Kullanılması
Fındık Atıklarından Sıvı Sıcak Su Uygulamasıyla Antioksidan Madde Üretimi
Fındık Kabuğunun Subkritik Su Ortamında Katalizör ile Değerli Kimyasallara Seçici Dönüştürülmesi
Fındık’ta (Corylus Avellana) Yeni-Nesil Dizileme Yaklaşımı ile Yeni Genomik Basit Dizi Tekrarları (gSSR) Markörlerinin Geliştirilmesi
Fırçalı Elektrik Motorlarında Fırça Ömrü İzleme ve Uyarı Sistemi
Gadolinium İçeren MRI Kontrast Ajanlarının Kemik Kök Hücrelerine Moleküler Seviyedeki Etkileri
Gadolinyum Katkılı Seryum (GDC) Üzerine La0.3Sr0.7Fe0.7Cr0.3O3-? Katot Tabakaları Biriktirilmesi Parametrelerinin İncelenmesi
Game9 Genini Aşırı İfadeleyen Patlıcan Hatlarının Geliştirilmesi ve Sga Düzeylerinin Belirlenmesi
GDC Elektrolitlerin Üzerine İyileştirilmiş LSCF Katot Tabakalarının Geliştirilmesinde Şerit Döküm Yönteminin Kullanılması
GDC Seramiklerinin Sinterlenme Davranışlarının Dilatometrik İncelenmesi
Geç.18.yy Fransız Mim.Kartezyan Mekan Anl.Repres.Sist ve Mimari Pratikte Getirdiği Dönüşüml Araştırılması
Geçiş Elementi İçeren Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Kuantum Monte Carlo Metodu Ve Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramını Kullanarak İncelenmesi
Geçiş Metali Kalkojenlerinin İşlevselleştirilme ile Değişen Mekanik Özellikleri
Geleneksel Fermente Ürünlerimizden İzole Edilen Laktik Asit Bakterileri ile; Angiotensin-I Enzimi (ACE)-İnhibitörü Peptidleri ve Gama-Aminobütirik Asit (GABA) İçeren; Fonksiyonel Peyniraltı Suyu İçeceği Geliştirilmesi
Geleneksel Peynirlerde Stafilokokal Enterotoksinlerin Polimeraz Zincir Reaksiyon Yöntemi ile Belirlenmesi
Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları
Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları
Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halkasal RNA'ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin Araştırılması
Gen Salımı İçin Taşıyıcı Nanotaneciklerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Gençlerin Mekansal Deneyim Haritaları: İzmir’deki Üniversite Öğrencileri Örneği
Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA'ların Tanımlanması
GGUIDE
Ginzburg-Landau Denklemlerinin Dinamik Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi
Giyilebilir Puls Oksimetre Tasarımı ve Üretimi
Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi
Glikoz, Nişasta Ve Selülozdan Oktil Glikozitlerin Sentezlenmesi Için Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi
Gluconacetobacter Xylinus ile Gıda Endüstrisi Atıklarından Bakteriyel Selüloz Üretimi
GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Gömülü Borular Etrafında Yerleştirilen Kum-Lastik Kırpıntı Karışımlarının Sıvılaşma Potansiyelinin Sarsma Tablası Deneyleri İle İncelenmesi
Görme Engelli Bireyler İçin Bilgisayarlı Görme ve Dokunsal Geri Bildirim Tabanlı Giyilebilir Yardımcı Cihaz Geliştirilmesi
Görünmez Nanotanecikler İçeren Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polimerik Nanokompozitlerin Eldesi
Görüntü ve Video Üzerine Pozisyon ve Yön Bilgilerini Etiketleme Amacıyla Veri Kayıt Donanımının ve İlgili Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi
Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Implant Yapıların Hazırlanması ve Nano Seviyede Ca-P ile Kaplanması
Grafen Destekli Perovskit Tipi Katalizörler ile Sukroz İçeren Atık Suların Arıtılması
Grafen Elektrotlu Çinko Oksit (ZnO ve ZnO: N) Tabanlı Fotodedektör Üretimi
Grafen Katkılı Metal Malzemenin Isıl Özelliklerinin İncelenmesi
Grafen Kuantum Noktalarında Safsızlıklara Bağlı Atomik Çökme
Grafen Mikromembranların Üretimi ve Mikrobiyoparçacık Tesbitinde Kullanılabilirliğinin Incelenmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Geliştirilmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli ZE10 Magnezyum Alaşımının Mikroyapısı ve Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi
Grafen Nanoşeritlerde Elektronik Korelasyon Etkileri
Grafen Nanoşeritlerdeki Manyetik Safsızlıkların Spin-Spin Korelasyonlarının Kuantum Monte Carlo Metoduyla İncelenmesi
Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
Grafen-Benzeri Ultra-İnce Kristaller ve Heteroeklemlerin Optik Özellikleri
Grafin İçeren İşlevsel Nanoyapıların Tasarımı ve Elektronik Özellikleri
Grafin Tabanlı Nanoyapıların Elektronik, Manyetik ve İletkenlik Özellikleri