Browsing by Project

Showing results 216 to 315 of 1107 < previous   next >
Title
Duvara Entegre Faz Değişim Malzemeli Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı; Havalandırma Ve Isıl Performansının Deneysel Ve Sayısal Değerlendirilmesi
Dünya Ispanak Genetik Kolleksiyonlarının Moleküler Markörlerle Karakterizasyonu
Düşeyde Tabakalaşmış Baraj Göllerinde Türbülansın İncelenmesi Ve Su Kalitesini Arttırıcı Yöntemlerde Türbülansın Etkisinin Araştırılması
Düşük Maliyetli ve Taşınabililr Partikül Madde (PM) Sensörlerinin Performans Kalibrasyonu
Düşük Reynolds Sayılı Akışlarda Esnek Kabuk Yapı - Akış Etkileşiminin Sayısal Benzetimi
Düzensiz Grafen Kuantum Noktaların Elektronik, Manyetik, Optik ve Taşınım Özellikleri
Dışarıdan Tetiklenen Fiziksel Egzersiz Modellerinin Erişkin Kök Hücrelerdeki Kemik Yönelimlerine Etkisi
E. Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının Araştırılması
ECMO Kan Pompası Tasarım Çalışmaları
Eğitimde Yeni Teknolojiler Kullanılarak Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Dersi için Etkileşimli Ders Kitabı Tasarımı
Ekmek, Glukoz-Glisin ve Glukoz-Arjinin Model Sistemlerinden Elde Edilen Melanoidinlerin Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Eksozom Tayini için Plazmonik Temelli Sensör Platformu Geliştirilmesi
Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumununun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir in vitro Modelin Geliştirilmesi
Elektirikli Araç Batarya Hücrelerinin Mikrokanallı Isı Değiştiricileri ile Isıl Yönetimi
Elektriksel Tavlanan ZnO:Al İnce Filmlerin Özellikleri
Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi
Elektroeğirme Lifleri Kullanarak Makromoleküllerin Sulu Sistemlerden Ayrılması
Elektrokatalitik Hidrojenasyon Yöntemi ile Enerji Depolama ve Kimyasal Üretimi
Elektrokromik Uygulamalar için ZTO/Ag/ZTO Çoklu Katmanlı İnce Film Elektrotlar
Elektrospinning Yöntemiyle Üretilen Antimikrobiyal Madde İçeren Biyobozunur Filmlerin Gıda Ambalajlama Uygulamalarında Kullanımı
Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA'lar tarafından Translasyonal Regulasyon
Enamid ya da Enkarbamat Motifleri İçeren Bileşiklerin C-H Aktivasyonu ile Alfa-Borilasyonu
Enamid ya da Enkarbamat Motifleri İçeren Bileşiklerin C-H Aktivasyonu ile Alfa-Borilasyonu
Endemik Astragalus trojanus Bitkisinden Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık Valorizasyonu
Endojen Sirna?Ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyondaki Rollerinin Araştırılması
Endosiklik Enin Epoksitler ve Grignard Reaktiflerin Demir Katalizli Tepkimeleri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endosiklik İnen Epoksitlerin Grignard Reaktifleri ile Demir Katalizli Tepkilemeri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endozom Parçalayıcı Peptid ve PEG Konjugatı Bazlı Doksorubisin Taşıyıcı Sistemi Geliştirilmesi
Endüstriyel Atık Sulardan Organik ve Petrol Kökenli Yağların Temizlenmesinde Yüzey Özellikleri Ayarlanmış Linyit Kömürlerinin Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması
Endüstriyel Kaynaklar Sebebiyle Karışım Kimyasallarla Kirlenmiş Körfez Sedimanlarının Sürdürülebilir Yöntemlerle Biyoiyileştirilmesi
Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler
Endüstriyel ve Evsel Atık Sularda Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Yüzey Aktif Maddelerinin Varlığında Flotasyon Yönteminin Kullanılması
Enerji Depolama Uygulamaları İçin Ferroelektrik Seramik-Polimer Nanokompozitler
Enerji Merkezi (Hub) Sistemlerinin Farklı Belirsizlikler Altında Optimizasyonu için Bir Yöntem Geliştirilmesi
Enerji ve Kirlilik Kontrolünde Proses Entegrasyonu
Enhanced Geotherma Systems: Extrcating Energy from Granites for Energy and Food Security of Turkey
Enin Karbonatların Paladyum Katalizli Alkinilasyonu
Enin Karbonatların ve Enin Oksiranların Olefinler ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri. Divinilallenlerin Enantiyo Saf Sentezinde Yeni bir Metod
Enjekte Edilebilir PEG-DA Hidrojellerin Sentezi ve Biyouyumluluklarının Araştırılması
Enzimatik Ksilooligosakkarit Üretimi Için Organosolv Önişleminin Kullanımı
Enzimatik Sakkarafikasyon Veriminin Artırılması İçin Fındık Budama Atıklarına Alkali Önişlemi Uygulanması
Epitaksiyel Grafen Nanoşerit Ağları
Erişkin Kök Hücrelerinde Doku Yönelimi ve Dış Mekanik Etkilere Bağlı Gelişen Altyapısal Değişikliklerin Karakterizasyonu
Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Enzim Replasman Tedavisinin Etkisi
Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin Araştırılması
Eryeri, Artuklu, Mardin’de Bulunan Geleneksel Evlerin Yapısal Koruma Sorunları
Escherichia Coli O157:H7’nin 3-Hidroksifenilasetik Asit Varlığında Dış Zar Protein Profilinin Analizi
Escherichia coli O157:H7’nin 3-hidroksifenilasetik asit varlığında dış zar protein profilinin analizi
Eş Eksenli Karbon Nanotüp–Bakır Nanotelin Isıl İletkenliğinin Moleküler Dinamik Simülasyon ile Hesaplanması
Etkin Bir Kentsel Koruma Planlaması İçin Taşınmaz Haklarının Transferi: Tarihi Kemeraltı Bölgesi, 1. Halka Konut Dokusu, İzmir
European Union Horizon 2020 MSCA-RISE OptArch Project ID: 689983
Ev Tipi Buzdolabının Adsorpsiyonlu Isı Pompası Kullanılarak Soğutma Çevrimi Veriminin Artırılması
Evlerde Sentetik Koku Bileşiği Düzeylerinin Ev Tozu Yoluyla Belirlenmesi
Evsel ve Endüstriyel Atık Sulardan ve Doğal Su Kaynaklarından Bor’un Uzaklaştırılması Amacıyla Linyit Kömürlerini Adsorbant Malzeme Olarak Kullanılarak Teknolojik ve Ekonomik Olarak Uygulanabilir Bir Yöntem Geliştirilmesi
Ezetimib, Desfloro Ezetimib Ve Sentez Ara Ürünlerinin Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi
Ezetimib, Desfloro Ezetimib Ve Sentez Ara Ürünlerinin Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi
Faj Displey Yöntemindeki Yardımcı Faj Süper-Enfeksiyonundan Kaynaklanan Sorunların Ortadan Kaldırılması
Far Uvc 222 Nm Eksimer Lamba Tasarimi ve Buzdolabi Ürününde Uygulamasi
Farklı Boyut Dağılımına Sahip Kompozit (Silika-Sodyum Borat) Nanotanelerin Sentezlenmesi
Farklı Çözünürlüğe Sahip Melfalan ve Melfalan Hidroklorürün Albümin Nanoparçacığına Yüklenmesinin Gerçekleştirilmesi ve Karakterizasyonu
Farklı Deri Hastalıklarına Yol Açan Konneksin 26 Mutasyonlarının Epidermiste Bulunan Diğer Konneksinlerin Sentezlenme Ve Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Farklı Hidrofobik Kanser İlaçları İçeren Polimerik Misellerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Farklı Jelatin Sekanslarının Hidrojel Oluşumuna Etkisi
Farklı Katyon Yüklü Zeolit Katalizörlerin (ZSM-5 ve Ferrite) Asitliğinin Amonyak Desorpsiyonu ile Belirlenmesi ve N-Bülten İzomerizasyonunda test edilmesi
Farklı Kemik Hücreleriyle Kemik Mikroçevresi Modellenmesi ve Bu Çevrenin Meme Kanseri Hücrelerinin İnvazyonu Üzerindeki Etkisinin Gözlemlenmesi
Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması
Farklı Maya Türlerinde Mangan Toleransında Rol Oynayan Genlerin Karakterizasyonu
Farklı Metodlarla Hazırlanmış Tungsten Ve Zirkonya Yüklü Sba-15 Katalizörlerle Palmitik Asit Ve Setil Alkol Esterifikasyonu
Farklı Pil Kimyalarına Ait Sabit ve Değiştirilebilir Model Kütüphanesine Sahip, Batarya İç Direnç Ölçümü Özelliği Olan, Programlanabilir Bir Batarya Simülatörü Tasarımı
Farklı Soğuk Sinterleme Teknikleri İle Seramik Malzeme Üretimim ve Karekterizasyonu
Farklı Yapıda Blok-Kopolimerlerin (Pluronikler) Kullanılması ile Vücut Sıvısında Dağılmayan Daha Stabil Hibrit Polimerik Misellerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Farklı Zeytin Çeşitlerine, Hasat Zamanına ve Malaksasyon Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Naturel Sızma Zeytinyağlarının Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
Farmasötik Uygulamalar İçin Emülsiyon Sentezi ile Kovuklu Silika Nanotanelerin Üretimi
Fas’in Hücre Proliferasyonuna Etkisinin Ölçülmesi
Faz-OTDR Sorgulayıcı Tabanlı Titreşim Algılayıcılar İçin Simülasyon Aracı Geliştirilmesi
Fenolik Maddelerin Mayalar Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Klasik Mikrobiyolojik ve İnfrared Spektroskopi Yöntemleri ile Belirlenmesi
Fenollü Bileşiklerin Endüstriyel Atıksulardan Uzaklaştırılması Amacıyla Linyit Kömürünün Adsorbent Madde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Fermente Peynir Altı Suyu İçeceği Formülasyonunun Geliştirilmesi ve in-vitro Sindiriminin İncelenmesi
Ferroelektrik (1-X)Batio3-Xbi(Li1/3ti2/3)O3 (0<X<0.2) Sisteminin Elektrokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi
Ferroelektrik Ca9Fe(PO4)7 ve Ca9mn(Po4)7'in Sentezi ve Yapısal Termal Ferroelektrik Özelliklerinin Karakterizasyonu
Ferroelektrik Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 (PMN) Seramiklerin Su Bazlı Teyp-Döküm Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu: Mikroyapı–Elektriksel Özellik Bağlantısı
Ferroelektrik Seramiklerin Enerji Depolama Yoğunluğunun Mn Katkısıyla Arttırılması
Fiber Halkalı Kavite Düzeneği (FCRD) ve Optik Zaman Bölgesinde Yansıtıcı (OTDR) Kullanarak Optik Sensör Sorgulayıcı Tasarımı
Fiber Optik Akım Ölçer Tasarımı (Design of an Optical Fiber Current Sensor)
Fiber Optik Algılayıcı Destekli Güvenli Endüstriyel Mikrodalga Isıtma Sistemi
Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerde Kademeli Göçme Analizi için Yeni bir Yaklaşımın Geliştirilmesi
Fiziksel Gerçeklikte Kaydedilen Yüz Videolarının Ortam Sahnesi ile Tümleştirilmesi
Fiziksel Web Uygulamaları İçin Adanmış Bir Sunucu Tasarımı
Floresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntüleme
Floresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntüleme
Floresan Özellik Gösteren Syn-Biman Bileşiklerinin Metal Katalizörleri Eşliğinde Sentezlenmesi Ve Foto-Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin Çiğ Kanatlı Etlerinde ve Kıymada Saptanması
Fonksiyonel Dereceli SiC-Parçacık Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemi ile Hazırlanması ve Statik ve Dinamik Özelliklerinin Mekanik ve Ultrasonik Yöntemlerle Ölçülmesi
Fonksiyonel Glutensiz Ekmek Üretimi İçin Leblebi Ununun Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Fonksiyonelleştirilmiş Ultra-ince Geçiş Metali Dikalkojenitleri
Fosfor ve Metal İçeren Proteinlerin Jel Matrikslerinde Belirlenmesi İçin Bir Düşük Basınç Lazer-Oluşturmalı Plazma Spektrometri Sistemi, LP-LIBS, Kurulum Çalışmaları
Fotokapan Fotoğraflarında Bazı Hayvan Türlerinin Tespiti
Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Hidrojen Üretimi için Şeker Pancarı Atık Sularının Değerlendirilmesi