Browsing by Project

Showing results 16 to 115 of 1107 < previous   next >
Title
Açık Deniz Rüzgar Türbinleri İçin Yüzer Platform Model Tasarımı
Açıklanabilir Makine Öğrenmesi Modelleri
Adaptation of Uniform Wind Atlases: Case Study of Turkey
Aday Kodlamayan RNA'ların HeLa Hücrelerinde Hücre İçi Lokalizasyonlarının Belirlenmesi
Adsorpsiyonlu Isı Pompaları
Adsorpsiyonlu Isı Pompalarının Isı Transfer Özelliklerinin Artırılmasına Yönelik Isı İletkenliği Yüksek İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi
Advanced Manufacturing of Zn Electrodes for Rechargeable Zn-Air Batteries
Afrika Yeşil Maymunu CV-1 Hücre Hatlarında, HIV-1 Tat Proteini Varlığında Üretilen SLPI Proteininin İnsan Hücre Hatlarındaki Üretiminin İncelenmesi ve HIV-1 LTR Promotoruna Etkisinin Araştırılması
AG-07 Molekülünün Nekrotik Hücre Ölümü Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Akustik Emisyon Vasıtasıyla Pasif Süreç Gözetimi
Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemlerinde Birleşik Sayısal/Asimtotik Algoritmalar: Baraj Yıkımı İle Oluşan Akış Ve Diğer Uygulamalar
Akışlı-Reaktörde Kuantum Nokta Üretimi Ve Yeni Nesil Fotonik Aygıt Fabrikasyonu
Alaçatı Taşı Agregası ile Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Aljinat Bazlı Yenilenebilir Antimikrobiyal Kaplamaların Üzümlerin Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Alkenil Oksiranların Organoborlar ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri: 4-Aril ya da 4-Alkenil Sübstitüye Allil Alkollerin Sentezinde Regio ve Stereo Seçimli Bir Yöntem
Alkenilboron bileşiklerin rodyum katalizli C-H aktivasyon/karbonilasyon prosesleri ile indenon ve indanon yapılarının sentezi
Alkenilboron Bileşiklerin Rodyum Katalizli C-H Aktivasyon/Karbonilasyon Prosesleri Ile İndenon Ve İndanon Yapılarının Sentezi
Alkinil Gruplu Doymamış Bileşiklerin Karbonilatif Tepkimeleri
Alkol Bazlı Antibakteriyel El Dezenfektanı Formülasyonu Geliştirilmesi
Allenil Yapıların Dipolar Siklokatılma Tepkimeleri
Alternatif Bir Geçirgen İletken Oksit Malzeme Olarak Galyum ve Alüminyum Katkılı Çinko Oksit İnce Filmlerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Altmann Mekanizması Kullanarak Hareketli Işık Raflarının Tasarımı ve Performans Analizi
Altıgen bor nitrür temelli tek-foton kaynaklarının grafen ve fotonik mikro kavitelerle etkileşimi
Altın Bileşiklerine Duyarlı Rhodamin Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi ve Hücre İçerisinde Görüntülenmesi
Altın İyonlarına Duyarlı Fluorescein Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi ve Canlı Hücreler İçerisinde Altın İyonlarının Görüntülenmesi
Altın Katalizörlüğünde Enantiyoseçici Eklenme/Halkalaşma Tepkimeleri
Altın Nanotaneciklerin Hücre İçerisindeki Dağılımı ve Hareketlerinin Gerçek Zamanlı Olarak Canlı Hücre Ortamında İncelenmesi
Alümina Bor Karbür Alüminyum Malzemelerin Isı Transfer Özelliğinin İncelenmesi
Alümina-Bor Karbür-Alüminyum Sisteminin Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesi
Alüminyum Temelli Organik Ağ Yapılarında CO2, CH4, H2 ve CO Adsorpsiyonunun ZLC ve Dolgulu Kolon Metotları ile İncelenmesi
Analitik Uygulamalar İçin Akış Enjeksiyon Analiz Sistemi Geliştirilmesi
Ankaferd’in Kolonik İnflamasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması
Anti-Apoptotik GTF2A1-AS Uzun Kodlamayan RNA'sının Hücreiçi Konumunun ve Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması
Antilisterial Renkonbinant Bakteriyosin Divercin V41 Mutant Türevlerinin PCR-Bazlı Gen Montaj Metodu ile Dizaynı ve Geliştirilmesi
Antimikrobiyal Ve Antioksidan Özellik Gösteren Uçucu Yağların Mikroenkapsülasyonu
Antimikrobiyel, Antioksidant ve Biyoaktif Özelliklere Sahip Yenilebilir Jellerin in Vitro Yöntemler ile İnsan Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Belirlenmesi
Apoptotik Hücrelerde Kromatin ve Uzun Kodlamayan RNA Etkileşimlerinin İrdelenmesi
Apoptozun Düzenlenmesinde Rol Oynayan m6A RNA Modifikasyonlarının Araştırılması
Ara Yüzlerin Matematiksel Modellerin Yeni Geliştirilecek Modern Matematiksel Tekniklerin Çözümü
Asetil Köprülü Perilendiimid Ve Perilentetraesterlerin Sentezi Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Beyaz Işık Eldesinde Kullanımları
Asetil Köprülü Perilendiimid Ve Perilentetraesterlerin Sentezi Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Beyaz Işık Eldesinde Kullanımları
Asimetrik Membran Kaplı Kontrollü İlaç Sistemlerinin Geliştirilmesi
Askorbik Asit Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Polimer Sentezi
Asmolen Döşemeli Çerçevelerde Dış Merkezli Yassı Kiriş Kolan Birleşimlerinin Davranışının İncelenmesi
Aspergillus Sojae Mutantı Kullanarak Portakal Endüstrisi Atıklarından Sıvı Kültürde Poligalakturonaz Üretiminin Optimizasyonu
Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Astragalus Sp. Kökenli Telomeraz Aktivatörlerinin 3 Boyutlu Kemik Mikrodoku Modelinde Kemik Rejenerasyonunu İndükleme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Atmosferik Kalıcı Organik Kirletici Seviyelerine Türkiye'in Güneyindeki Savaş Bölgesinin Etkisi
Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamalari İçin Yüksek Hizli, Aktüatörsüz, Ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi
Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamalari İçin Yüksek Hizli, Aktüatörsüz, Ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi
Atık Cam Tozunun Soğuk Sinterleme Tekniği ile İşlenmesi ve Karakterizasyonu
Atık Lastik Kırpıntılarının Zeminde Uygulanabilirliği
Au(I) ve Ag(I) Katalizörlüğünde Alkiniltiyoüre ve Türevlerinin Tiyazol Halkasına Halkalaşması Tepkimeleri
Ayçiçeğinde Orobanşa Dayaniklilik İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi
Azo Boyalarının (Metil Kırmızısı ve Kongo Kırmızısı) Kritik Altı Su Reaksiyon Ortamında Parçalanması
Azot İmplante Edilmiş FeCrNi Alaşımları Üzerinde Manyetik Tabaka Oluşumu
Bactrocera Oleae Larva Mikrobiyomunun Moleküler Karakterizasyonu
Baklagiller ve Bitkisel Kaynaklı Tarımsal Atıklar ve Yan Ürünlerinden Yüksek Kalitede Fonksiyonel Proteinler Üretilmesi
Bakteri ve Mantar Mikrobiyotalarının Etkileşimlerinin Drosophila Modelinde İncelenmesi
Bakteride Hem Proteinlerinin Üretiminin Optimizasyonu
Bakteriler ile Metalik Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi
Bakteriyel Biofilm Oluşumu ve İnaktivasyonunu Etkileyen Çevresel Faktörler
Bakır Mineralinin Anemi Durumundaki Dengeleyici ve Düzeltici Etkisinin Moleküler ve Genetik Düzeyde İnsan Enterosit Hücre Modelinde Araştırılması
Bakır Temelli Organik Ağ Yapılarında (Cu-TPA) CO2 Gazının Difüzyonunun Ölçülmesi
Bakır Terefitalat (Cu-TPA) Metal Organik Ağ Yapısının Sentezi ve Karakterizasyonu
Baldaki Sahteciliğin ve Tağşişin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analizine Dayalı Basit ve Hızlı Moleküler Spektroskopik Metotların Geliştirilmesi
Baraj Haznelerinde ve Göllerde Siyanobakteri Büyümesinin Kontrolü için Yapay Karışım Metotlarının Geliştirilmesi
Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel Ve Nümerik Metodlar İle Araştırılması--Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması
Basınç-Duyarlı İnorganik Kolloidal Filmlerin Eldesi
Batı Anadolu’da Türk Dönemi Tarihi Yapılarda Kullanılmış Olan Harç ve Sıva Özelliklerinin Araştırılması
Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometresi Ile Çalışılması
Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Bazı Domates Hatlarının Tuza Toleranslarının Araştırılması, Antioksidant Düzeylerindeki Değişimlerin Belirlenmesi ve Moleküler Genetik Haritalanması
Bazı Kültür ve Yabani Domates, Biber ve Patlıcan Türlerinde Antioksidant Özelliği Olan Karakter İçin Mevcut Genetik Varyasyonun Tayin Edilmesi ve Bu Karakterleri Kontrol Eden Genlerin Moleküller Haritalanması
Bazı Yeşil Yapraklı Bitkilerin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Anjiyogenik Özelliklerinin İncelenmesi
Being Non-Humans Commoners in Anthropocentric Planning Policies
Beslenme Yetersizliğine Çözüm Amaçlı Fonksiyonel Gıda Geliştirme
Beta maritima Bitkisinde Tuz Toleransında Rol Oynadığı Düşünülen Üç Genin Karakterizasyonu
Beta Maritima Bitkisinde Tuz Toleransında Rol Oynadığı Düşünülen Üç Genin Karakterizasyonu
Beton Için Yeni Bir Statik Ve Dinamik Mekanik Karakterizasyon Metodolojisi Geliştirilmesi
Beyin Vasküler Endotel Hücrelerinin Düşük Oksijen ve Glikozsuz Ortamdaki Nöropatolojisinin İncelenmesi
Biberde Kapsaisin Sentaz Geni Için CRISPR/Cas9 Sistemi ile Genom Düzenlenmesi
Biberde Kapsaisin Sentaz Geni için CRISPR/Cas9 Sistemi ile Genom Düzenlenmesi
Biçimsel Seçimli Katalizörlerin C-C Kenetlenme ve Katılma Tepkimelerinde uygulamaları
Bifonksiyonel Katalizör ile Selilozun Sorbitole Seçici Katalitik Hidrotermal Elektrolizi
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi ve Sanal Fizik Labaratuvar uygulamaları
Binaların Strüktürel Sistemleri için Yapay Sinir Ağları ile Maliyet Tahmin Modeli Geliştirilmesi (Doktora Tezi Araştırma Projesi)
Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı
Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı
Bitki Biyolojisi İçin Yonga Üzeri Laboratuvar
Bitki Kökenli Fenolik Maddelerin Bağırsak Bariyer Fonksiyonuna Etkisinin Araştırılması
Bitkisel Gıdaların FTIR Yöntemiyle Karşılaştırılması
Bitkisel Materyallerde Bulunan Antioksidant Proteinlerin Karakterizasyonu ve Modifiye Edilmeleri
Biyo Bozunur Polilaktid Bazlı Polimerlerin Sentezi ve Karekterizasyonu
Biyoaktif Maddelerin Kontrollu Salımı İçin Kompozit Veya Karışımlardan Oluşan Aktif Yenilebilir Gıda Ambalaj Malzemeleri Geliştirilmesi
Biyoanalitik Uygulamalar İçin Yeni SPME Fiber Kaplamalarının Geliştirilmesi
Biyobenzetim Tabanlı Enerji Yutucu Zırh Sisteminin Tasarımı Ve Optimizasyonu
Biyodizel Karışımlarının Kalite Tayini İçin Yeni ve Hızlı Kemometrik ve Spektroskopik Çok Değişkenli Kalibrasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi
Biyofilik Tasarım Yaklaşımı Kapsamında Kentsel Yeşil Alan Kullanıcı Deneyiminin İnsan Doğa İlişkisine Etkisinin Anlaşılması: Karşıyaka Örneği